| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Sępopolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) RADA MIEJSKA - u c h w a l a - co następuje :

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni, -0,73zł

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 4,43 zł

c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Bp i Bz, położonych w granicach administracyjnych miasta Sępopol, wykorzystywanych na cele rolnicze pod produkcję roślinną, od 1 m2 powierzchni - 0,02 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 0,18 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,62 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 15,39 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,71 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,63 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,58 zł

3) od budowli - 2% ich wartości, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki inwentarskie i składowe lub ich części pozostawione po przekazaniu gospodarstw rolnych w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za renty strukturalne, niewykorzystywane do żadnych celów gospodarczych.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 dotyczy roku podatkowego i przysługuje na podstawie złożonego oświadczenia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępopolu i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Sosnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »