| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/181/2012 Rady Gminy Prostki

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806:z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568: z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441: z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337: z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458: z 2009 r, Nr 52, poz. 420 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz.U z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r, Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy :

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500 ,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 920,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1100,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:

3) od ciągników siodłowych balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 800,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900,00 zł

c) powyżej 9,0 ton do poniżej 12 ton - 1000,00 zł

4) od ciągników siodłowych balastowych, balastowych których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 500,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały:

7) od autobusów, autobusów, których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mających mniej niż 30 miejsc do siedzenia - 600,00 zł

b) mających 30 i więcej miejsc do siedzenia - 800,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prostki

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/70/ 07 Rady Gminy Prostki z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Długołęcki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/181/2012
Rady Gminy Prostki
z dnia 29 listopada 2012 r.

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

200,00

400,00

13

14

320,00

520,00

14

15

410,00

600,00

15

600,00

1310,00

Trzy osie

12

17

540,00

1000,00

17

19

570,00

1100,00

19

21

600,00

1500,00

21

23

770,00

1700,00

23

25

1080,00

1800,00

25

1080,00

1800,00

Cztery osie i więcej

12

25

800,00

1300,00

25

27

850,00

1500,00

27

29

1100,00

1800,00

29

31

1800,00

2560,00

31

2560,00

3043,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/181/2012
Rady Gminy Prostki
z dnia 29 listopada 2012 r.

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8
PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

550,00

673,00

18

25

673,00

733,00

25

31

796,00

1225,00

31

1876,00

2268,00

Trzy osie

12

40

1655,00

2281,00

40

2281,00

2948,00

Cztery osie i więcej

12

40

2312,00

2312,00

40

2936,00

2991,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/181/2012
Rady Gminy Prostki
z dnia 29 listopada 2012 r.

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8
PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

300,00

400,00

18

25

350,00

450,00

25

440.00

600,00

Dwie osie

12

28

300,00

350,00

28

33

660,00

890,00

33

38

890,00

1350,00

38

1200,00

1780,00

Trzy osie

12

38

750,00

990,00

38

990,00

1350,00


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla

niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992 )

2) dyrektywy 1999/62/ WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych Typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »