| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DSP 1/2012 Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 4 grudnia 2012r.

Zawarte pomiędzy Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu ul. Łączności 1, reprezentowaną przez Grzegorza Nowaczyka - Prezydenta Miasta Elbląg a Gminą Miejską Tczew z siedzibą w Tczewie Pl. Marszałka Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez Mirosława Pobłockiego - Prezydenta Miasta Tczew

Na podstawie: art. 10 ust.1 w związku z art. 74 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 41 i art. 39 i 40 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały XVII/439/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 września 2012 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Elbląg z innymi Gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu tych Gmin doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu strony ustalają co następuje:

§ 1.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest podejmowanie przez Gminę Miasto Elbląg zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi polegających na:

1) Możliwości przyjmowania przez Pogotowie Socjalne w Elblągu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, zamieszkałych lub dowiezionych przez Policję i Straż Miejską z terenu Gminy Miejskiej Tczew.

2) Udzielaniu porad i informowaniu osób opuszczających placówkę o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych i motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego.

§ 2.

W każdym roku obowiązywania niniejszego porozumienia w terenu Gminy Miejskiej Tczew do Pogotowia Socjalnego w Elblągu dowiezionych będzie maksymalnie 90 osób.

§ 3.

Zadania, o których mowa w § 1 wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania i rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym Gmina Miasto Elbląg realizować będzie za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego w Elblągu ul. Królewiecka 102, będącego jej jednostką organizacyjną.

§ 4.

1. W celu zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w § 1, Gmina Miejska Tczew zobowiązuje się do przekazania środków finansowych w wysokości 24.300 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych) za każdy rok obowiązywania niniejszego porozumienia, tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 Gmina Miejska Tczew przekaże na konto Gminy Miasto Elbląg Nr 91 1030 1218 0000 0000 9030 1004 Bank Handlowy w Warszawie SA ul. Senatorska 16 w terminie do dnia 31 stycznia, każdego roku obowiązywania porozumienia.

3. Gmina Miasto Elbląg zobowiązuje się do przekazanie środków finansowych określonych w ust. 1 na konto Pogotowia Socjalnego w Elblągu jako realizatora zadania, w terminie 30 dni od ich otrzymania.

§ 5.

Gmina Miasto Elbląg za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego w Elblągu zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowy oraz przedstawienia Gminie Miejskiej Tczew rozliczenia z realizacji zadania w terminie do końca I kwartału roku następnego, po zakończeniu roku, w którym obowiązywało porozumienie.

§ 6.

Naruszenie przez Gminę Miejską Tczew postanowień niniejszego porozumienia skutkowało będzie odmową przyjęcia do Pogotowia Socjalnego w Elblągu osób nietrzeźwych dowiezionych z tego terenu.

§ 7.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 8.

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia, za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym upływa okres wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwiązania porozumienia, przekazane przez Gminę Miejską Tczew środki finansowe określone w § 4 ust. 1 podlegają zwrotowi na rzecz Gminy Miejskiej Tczew proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych miesięcy.

§ 9.

Zmiany zapisów niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 12.

Porozumienie sporządzone zostaje w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach: cztery dla Gminy Miasto Elbląg, dwa dla Gminy Miejskiej Tczew.

Prezydent Miasta Elbląg


Grzegorz Nowaczyk

Prezydent Miasta Tczew


Mirosław Pobłocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »