reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Kalinowo

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami.)Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kotowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/12
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 4 grudnia 2012 r.

ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kalinowo w zakresie produkcji lub usług wraz z posadowionymi na nich budynkami, budowlami będącymi własnością tych przedsiębiorców, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) Obiekt jest nowo wybudowany, zmieniono sposób użytkowania obiektu już istniejącego zgodnie z przepisami prawa budowlanego lub nabyty nieużytkowany obiekt został ponownie oddany do użytku i w obiekcie zostanie unieruchomiony zakład produkcyjny lub usługowy,

2) W nowo uruchomionym zakładzie zostaną zatrudnieni pracownicy posiadający status osoby bezrobotnej i ten stan zatrudnienia zostanie utrzymany przez co najmniej taki okres na jaki przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również obiekty, służące do poszerzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko obiekty dotychczas nieopodatkowane podatkiem od nieruchomości oraz przynależny do nich udział w gruncie, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie obowiązywało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym został złożony wniosek. W przypadku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę w czasie trwania roku podatkowego, zwolnienie przysługuje proporcjonalnie do ilości miesięcy w danym roku podatkowym odpowiadającej okresowi zwolnienia. W nowym roku podatkowym zostanie automatycznie ustalone zwolnienie na pozostałą do wykorzystania część okresu zwolnienia przewidzianego na kolejny rok podatkowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 2 niniejszej uchwały.

4. W przypadku zmiany statusu zatrudnienia w okresie zwolnienia z podatku od nieruchomości, poprzez jego zwiększenie i przekroczenie kolejnego progu, okres zwolnienia określony nową kategorią będzie przysługiwał od momentu uzyskania prawa do tego zwolnienia. Całkowity okres nie może być dłuższy niż 36 miesięcy licząc od daty uzyskania prawa do pierwszego zwolnienia.

5. Przez zwiększenie zatrudnienia dla ustalenia progów określonych w ust. 7 należy rozumieć przyrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, w przeliczeniu na osobę w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Zwiększenie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 5 winno nastąpić po dacie uzyskania przez przedsiębiorcę statusu płatnika podatku od nieruchomości.

7. Zwolnieni z podatku od nieruchomości przysługuje: 1) Na okres 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia od 3 do 5 pracowników, 2) Na okres 18 miesięcy - w przypadku zatrudnienia od 6 do 20 pracowników, 3) Na okres 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia od 21 do 50 pracowników, 4) Na okres 36 miesięcy - w przypadku zatrudnienia powyżej 51 pracowników.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku).

2. Pomoc de minimis na zasadach niniejszej uchwały może być udzielana przedsiębiorcom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektorów określonych w art. 1 ust. 1 lit. A-h rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku).

3. Nie udziela się pomocy de minimis dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej określonej kryteriami zawartymi w pkt. 9-11 Wytycznych Wspólnotowych (Dz. Urz. UE C 244/3 z dnia 01 października 2004 roku).

4. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 100.000 euro brutto.

6. Jeżeli w okresie zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały, wartość pomocy osiągnie pułap określony w ust. 4 i 5, dalsze zwolnienie z podatku od nieruchomości jest niedozwolone.

§ 3. 1. O zwolnienia określone niniejszą uchwałą nie mogą ubiegać się:

1) Przedsiębiorcy utworzeni w wyniku przekształcenia lub reorganizacji, chyba, że zwiększają zatrudnienie w stosunku do okresu sprzed przekształcenia lub reorganizacji.

2) Przedsiębiorcy, którzy zlikwidowali prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

3) Przedsiębiorcy, którzy zalegają bądź zalegali w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o zwolnienie z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Kalinowo.

4) Przedsiębiorcy, którym w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku o zwolnienie Wójt Gminy Kalinowo umorzył zaległości podatkowe.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały nie podlegają:

1) budynki lub ich części oraz budowle związane z działalnością handlową,

2) budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem stacji paliw,

3) budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem biogazowni,

4) budynki lub ich części oraz budowle związane z działalnością elektrowni wiatrowych,

5) budynki lub ich części oraz budowle związane z działalnością dotyczącą organizowania targów i wystaw.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie o którym mowa w § 1 uchwały jest zobowiązany złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych zasad oraz wymienione we wniosku dokumenty stanowiące integralną jego część.

§ 5. 1. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 począwszy od dnia przyznania pomocy zobowiązani są co kwartał do 15 dnia następnego miesiąca, po zakończeniu kwartału kalendarzowego, przedstawić pracownikowi Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Kalinowie:

1) Listę zatrudnionych osób objętych wnioskiem wraz z okresem zatrudnienia.

2) Umowy o pracę z nowo zatrudnionymi pracownikami bezrobotnymi.

3) Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia:

a) Druk ZUS P DRA - deklaracja rozliczeniowa,

b) Druk ZUS P ZUA dla nowo przyjętych osób,

c) Druk ZUS P ZWUA dla osób zwalnianych,

d) Druk ZUS P RCA - imienny wykaz miesięczny.

2. W przypadku kontynuacji zwolnienia w kolejnym roku, o którym mowa w § 1 ust. 3, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 31 stycznia potwierdzone zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku poprzedzającym rok, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.

§ 6. 1. Organ podatkowy może przeprowadzić kontrole u przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia lub zażądać dostarczenia dokumentów źródłowych w celu sprawdzenia rzetelności składanych informacji.

2. Przy zachowaniu wszelkich przesłanek wynikających z niniejszej uchwały, organ udzielający zwolnienia wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu zwolnienia z podatku od nieruchomości spełnienia przesłanek do uzyskania tego zwolnienia.

§ 7. 1. Przedsiębiorca, który nie dopełni obowiązku wynikającego z § 5 traci prawo do zwolnienia począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do przedstawienia dokumentów potwierdzających utrzymanie stanu zatrudnienia.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający zwolnienia o utracie warunków do jego otrzymania w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących tę utratę.

3. Przedsiębiorca, który w terminie wskazanym w ust. 2 zawiadomi organ udzielający zwolnienia o utracie warunków do jego otrzymania, traci to prawo począwszy od miesiąca, w którym utracił te warunki.

4. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu udzielającego zwolnienia o utracie prawa do niego, traci to prawo począwszy od początku roku podatkowego, w którym nie dopełnił tego obowiązku.

5. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu udzielającego zwolnienia o utracie prawa do niego, traci to prawo począwszy od początku roku podatkowego, w którym nie dopełnił tego obowiązku.

6. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia z powodów wymienionych w ust. 1,4,5 nie może się ubiegać ponownie o zwolnienie przez okres 5 lat.

7. Przedsiębiorca, który skorzystał ze zwolnienia przez łączny okres 36 miesięcy oraz nie naruszał zawartych w uchwale postanowień, może ponownie starać się o zwolnienie po upływie 1 roku od daty zakończenia okresu zwolnienia.

8. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od tego zdarzenia do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę stosownymi przy zaległościach podatkowych. Odsetki będą naliczane począwszy od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku przed przyznaniem zwolnienia.


Załącznik do

ZASAD ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

Przyjętych uchwałą Nr XIX/135/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 4 grudnia 2012 roku

Kalinowo, dnia…………………………………….

……………………………………….

(pełna nazwa przedsiębiorcy)

Wójt Gminy Kalinowo

………………………………………………………..

(miejsce zamieszkania i adres albo

Siedziba i adres przedsiębiorcy)

WNIOSEK

Na podstawie uchwały Nr ………………../ Rady Gminy Kalinowo z dnia ………………………………… wnoszę o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku ze spełnieniem przesłanek określonych w uchwale.

1.Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania objętego wnioskiem:

1) adres nieruchomości …………………………………………………………………………………………………… .

2) tytuł prawny ……………………………………………………………………………………………………

3) nr księgi wieczystej ……………………………………………………………………………………………………

4) nr działki i obręb ……………………………………………………………………………………………………

2. Podstawowe informacje dotyczące aktualnego stanu zatrudnienia

1) Średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku …………………………………………………………………………………………………

2) Liczba zatrudnionych osób objętych wnioskiem ……………………………………………………………………….

3. Załączniki dołączone do wniosku:

1)Potwierdzone * deklaracje ZUS P DRA z ostatnich 12 - tu miesięcy przed złożeniem wniosku, a w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy - deklaracje ZUS P DRA z okresu działalności przedsiębiorcy.

2) Lista nowo zatrudnionych osób objętych wnioskiem.

3) Potwierdzone * umowy o pracę z osobą bezrobotną.

4) Potwierdzone * decyzję urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej przez nowo zatrudnione osoby.

5) Potwierdzone * zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających o lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

6)Wypełniony formularz informacji zgodnie z wzorem określonym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku (zwane dalej rozporządzeniem) w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

7) Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (zgodnie z wymogiem § 2, ust. 1 pkt 2 rozporządzenia), sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. Dane osoby do kontaktów z Urzędem Gminy w Kalinowie (imię i nazwisko, numer telefonu): ……………………………………………………………………………………………………

………………………… ………………… ………….

(miejscowość, data) (pieczątka i podpis przedsiębiorcy)

*poświadczenia dokonuje przedsiębiorca składający wniosek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama