reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX-214/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.[1]) ) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pózn. zm.[2]) ) Rada Miejska w Olsztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1 . Uchwała określa szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są takiej pomocy pozbawieni.

3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie z nią zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zlecenia lekarskiego, potwierdzającego konieczność zapewnienia opieki ze strony innych osób lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom samotnym, samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, a w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie - kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

§ 3. Usługi opiekuńcze świadczone będą w ramach pomocy sąsiedzkiej poprzez osoby zatrudnione na umowę zlecenia, które będą miały obowiązek prowadzenia kontrolki dziennego zakresu wykonywanych usług potwierdzony przez osobę, u której wykonywane są usługi. § 4. U stala się odpłatność za jedną godzinę świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w zależności od dochodu osoby samotnej, samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, według tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków za świadczone usługi opiekuńcze w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej można zwolnić ją z odpłatności całkowicie lub częściowo, w szczególności ze względu na :

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo- rehabilitacyjnych lub, 2 ) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego lub, 3 ) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych lub, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą lub, 4 ) zdarzenie losowe lub klęski żywiołowe lub, 5 ) trudną sytuację życiową.

§ 6. Opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przez osobę zobowiązaną lub inną upoważnioną osobę, na konto bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub kasy MOPS do 15 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 8. Traci moc uchwała Nr V - 40/ 2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 03 marca 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 108, poz. 1351).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Głowacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX-214/2012
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 listopada 2012 r.

1. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnych

Dochód netto w

Wysokość odpłatności w procentach od kosztu usługi za 1 godzinę

Do 542 zł

nieodpłatnie

543- 705

5%

0,82 zł

706- 860

6%

0,98 zł

861- 970

10%

1,64 zł

971- 1080

15%

2,46 zł

1081- 1300

20%

3,28 zł

1301- 1450

30%

4,92 zł

1451- 1600

40%

6,58 zł

1601- 1730

50%

8,20 zł

1731- 1890

60%

9,84 zł

1891- 2005

70%

11,48 zł

2006- 2150

80%

13,12 zł

2151- 2276

90%

14,76 zł

Powyżej 2276

100%

16,40 zł

2. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnie gospodarujących

Dochód netto w

Wysokość odpłatności w procentach od kosztu usługi za 1 godzinę

Do 542

nieodpłatnie

543- 705

10%

1,64 zł

706- 860

15%

2,46 zł

861- 970

20%

3,28 zł

971- 1080

30%

4,92 zł

1081- 1300

45%

7,38 zł

1301- 1450

60%

9,84 zł

1451- 1600

75%

12,30 zł

1601- 1730

90%

14,76 zł

Powyżej 1730

100%

16,40 zł

3. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla osób
zamieszkujących w rodzinie

Dochód netto na osobę w rodzinie w zł.

Wysokość odpłatności w procentach od kosztu usługi za 1 godzinę

Do 456 zł

nieodpłatnie

457- 780

20%

3,28 zł

781- 920

30%

4,92 zł

921- 1050

50%

8,20 zł

1051- 1230

70%

11,40 zł

1231- 1370

90%

14,76 zł

Powyżej 1370

100%

16,40 zł


[1]) Zamiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r .poz. 567.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, i Nr 125, poz. 842, z 2011r, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r ., poz.579.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Szefler

prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej, pracownik kancelarii prawno-podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama