reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/197/12 Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Dąbrówno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 § 2, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) RADA GMINY DĄBRÓWNO, działając na wniosek Wójta Gminy Dąbrówno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuję się podziału Gminy Dąbrówno na obwody glosowania i ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.

§ 4. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Elblągu, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówno i wsiach sołeckich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Zalewski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/197/12
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 22 listopada 2012 r.

Podział Gminy Dąbrówno na obwody głosowania

Numer obwodu glosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Numery okręgu wyborczego

1

Sołectwa:
- Brzeźno Mazurskie
- Dąbrówno,
- Leszcz,
- Lewałd Wielki,
- Odmy,
- Okrągłe.
- Wądzyn.

Gminny Ośrodek Kultury
w Dąbrównie, ul. Ostródzka 3,
14-120 Dąbrówno

1, 2, 3, 4,
5, 6

2

Sołectwa:
- Gardyny,
- Łogdowo,
- Osiekowo.

Świetlica Wiejska
Gardyny 27
14-120 Dąbrówno

7, 8

3

Sołectwa:
- Elgnowo,
- Marwałd,
- Tułodziad,
- Wierzbica,
- Jagodziny.

Świetlica Wiejska
Marwałd 24
14-120 Dąbrówno

9, 10, 11, 12., 13.

4

Sołectwa:
- Ostrowite,
- Samin.

Świetlica Wiejska w Saminie
Samin 13,
14-120 Dąbrówno

14, 15.


Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału Gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Dąbrówno dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze na sesji Rady Gminy przeprowadzonej w dniu 18 października 2012 r. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. W proponowanym podziale skorzystano z odstępstwa określonego w art. 12 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Liczba mieszkańców w poszczególnych obwodach przedstawia się następująco:
- Obwód Nr 1 - 1891 osób,
- Obwód Nr 2 - 402 osoby,
- Obwód Nr 3 - 1413 osób,
- Obwód Nr 4 - 728 osób.
Jak wynika z powyższego obwód nr 2 nie spełnia ogólnej zasady, o której mowa wyżej. Jest to podyktowane układem topograficznym Gminy Dąbrówno. Sołectwo Gardyny, Łogdowo i Osiekowo są znacznie wysunięte na południowy wschód Gminy. Dla tych sołectw lokal wyborczy może być utworzony tylko w świetlicy wiejskiej w Gardynach, ponieważ w pozostałych sołectwach w tym rejonie nie ma świetlic, ani innych obiektów użyteczności publicznej, w których można by utworzyć lokal wyborczy. Rezygnacja z tworzenia odrębnego lokalu wyborczego dla tych sołectw spowodowała by (ze względu na ilość mieszkańców) włączenie ich do Obwodu Nr 3). Wówczas wyborcy z najdalej położonej miejscowości mieliby do pokonania odległość 18 km. do lokalu wyborczego mieszczącego się w Saminie. Tak znaczne oddalenie lokalu wyborczego od potencjalnego wybory z całą pewnością spowoduje znaczny spadek frekwencji i bardzo duże utrudnienie w głosowaniu, a osobom starszym i niepełnosprawnym wręcz uniemożliwi całkowicie udział w głosowaniu. Ponadto proponowany podział na obwody głosowania pokrywa się całkowicie z podziałem dotychczasowym, który wyborcy już sobie utrwalili i zaakceptowali. Obwody głosowania obejmują swoimi granicami całe okręgi wyborcze. Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy, który zobowiązuje w przyszłości wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Proponowany podział Gminy Dąbrówno na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 - 2018.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama