reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko oraz nadania mu statutu

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95; z 2011 r. Nr 117, poz. 676) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XI/68/2003 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Bartoszycach oraz nadania mu statutu (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 5 poz.101), zmieniony:

1) uchwałą Nr XXII/148/2004 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XI/68/2003 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005r. Nr 10 poz. 210);

2) uchwałą Nr XXXIX/252/2006 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XI/68/2003 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Bartoszycach oraz nadania mu statutu (Dz.Urz.Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2006 r. Nr 127, poz. 2005);

3) uchwałą Nr XX/131/2008 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko (Dz.Urz.Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2008 r. Nr 74, poz. 1401);

4) uchwałą Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko (Dz.Urz.Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 200, poz. 2932);

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XXII/148/2004 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XI/68/2003 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz nadania mu statutu (Dz.Urz.Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. Nr 10, poz.210), który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

2) § 2 uchwały Nr XXXIX/252/2006 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XI/68/2003 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Bartoszycach oraz nadania mu statutu (Dz.Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 127, poz.2005), który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

3) § 2 uchwały Nr XX/131/2008 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko (Dz.Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 74, poz.1401), który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

4) § 2 uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko (Dz.Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego z 2011 r. Nr 200, poz.2932), który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Kowalczyk


Załącznik do Obwieszczenia Nr 2
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XI/68/2003
RADY GMINY BARTOSZYCE
z dnia 19 listopada 2003 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko[1])
oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18, art.19 ust.1, 2, 3, 4, art.13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406), art. 18 ust 2 pkt.9 lit. h, art. 40 ust. 2, art. 41 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz. 1568, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 oraz poz. 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2004 roku samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Tolko, powstały w wyniku połączenia:

- Domu Kultury w Bezledach,

- Domu Kultury w Rodnowie,

- Domu Kultury w Wojciechach,

§ 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko jest miejscowość Tolko1,

11-200 Bartoszyce[2])

§ 3. [3])[4]) Gminny Ośrodek Kultury w Tolko posiada następujące oddziały:

- Dom Kultury w Bezledach,

- Dom Kultury w Rodnowie,

- Dom Kultury w Wojciechach,

- Dom Kultury w Łabędniku.

§ 4. Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko jest tworzeniewarunków do zaspokajania i rozwijania potrzeb mieszkańców gminy w zakresiekultury.

§ 5. Zdniem utworzenia,Gminny Ośrodek Kultury w Tolkoprzejmuje zobowiązania i wierzytelności oraz mienie łączonych domów kultury, o których mowa w § 1.

§ 6. Pracownicy zatrudnieni w łączonych domach kultury, o których mowa w § 1, stają się pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkoz dniem jego utworzenia.

§ 7. Gminny Ośrodek Kultury w Tolkodziała na podstawie niniejszej uchwały oraz nadanego statutu, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XI/68/2003
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 listopada 2003 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TOLKO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko zwany Ośrodkiem Kultury działana podstawie :

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniudziałalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz.364).

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113poz.984, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)

3. Uchwały Nr XI/68/2003 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 19 listopada2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Bartoszycachoraz nadania mu statutu.

§ 2. 1. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.

2. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Bartoszyce, zwana dalejOrganizatorem.

3. Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury podlega wpisowi do rejestruprowadzonego przez Organizatora.

4. Po wpisaniu do rejestru Ośrodek Kultury uzyskuje osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest miejscowość Tolko 1, 11-200 Bartoszyce[5])

2. Terenem działania ośrodka kultury jest teren Gminy Bartoszyce.

3. Ośrodek Kultury może również działać na terenie całej Polski , a także poza

granicami kraju.

Rozdział 2.
Cel i zakres działania

§ 4. Celem Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalnościrozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców,upowszechnianie i promocja kultury, w tym lokalnej w kraju i zagranicąoraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej.

§ 5. [6])[7]) Ośrodek Kultury posiada następujące oddziały :

- Dom Kultury w Bezledach,

- Dom Kultury w Rodnowie,

- Dom Kultury w Wojciechach,

- Dom Kultury w Łabędniku.

§ 6. [8])[9]) Do zakresu działania Ośrodka Kultury należy także prowadzenie świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dąbrowa, Gromki, Kiersity, Kiertyny Wielkie, Kinkajmy, Krawczyki, Kromarki, Leginy, Łojdy, Maszewy, Minty, Nalikajmy, Osieka, Piersele, Połęcze, Skitno, Sokolica, Wirwilty, Szylina Wielka, Taplikajmy, Trutnowo, Wajsnory, Węgoryty.

§ 7. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy :

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej,

2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego kół i klubów

zainteresowań oraz sekcji i zespołów ,

3) wspieranie, popularyzowanie i promocja twórczości artystycznej wszystkich dziedzin sztuki,

4) tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego, artystycznego,

5) nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej dzieci , młodzieży, dorosłych,

6) współpraca kulturalna z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi ,

7) organizacja koncertów, spektakli, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,

8) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,

9) działalność metodyczna polegająca na wypracowaniu innowacyjnych form i metod pracy społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym,

10) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizującychi integrujących społeczność lokalną,

11) nadzorowanie i organizacja działalności rekreacyjno-rozrywkowej,

12) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi miasta, instytucjami,stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańcóww zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnychwspierających rozwój lokalny,

13) [10]) organizacja różnorodnych form wypoczynku w celu pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, między innymi z dala od uzależnień .

Rozdział 3.
Organy zarządzające, doradcze oraz sposób
ich powoływania

§ 8. 1. Dyrektor Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje Wójt Gminy.

3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Wójt Gminy Bartoszyce.

4. Dyrektor Ośrodka Kultury zatrudnia i zwalnia pracowników.

§ 9. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

§ 10. 1. Organem doradczym i opiniodawczym jest Społeczna Rada Programowapowoływana i odwoływana przez dyrektora Ośrodka Kultury.

2. Społeczna Rada Programowa działa w oparciu o regulamin ustalony przezdyrektora .

3. Dyrektor współdziała ze Społeczną Rada Programową.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania obiektów i prowadzenia działalności kulturalnej przez Ośrodek Kultury.

2. Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka Kultury.

3. Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

§ 12. 1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Ośrodek Kultury może pozyskać dochody w szczególności z :

a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów tańca, kursów językowych,

prowadzenia pracowni specjalistycznych,

b) wynajmu sal i pomieszczeń,

c) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

d) wypożyczenia sprzętu akustycznego i audiowizualnego,

e) koncertów własnych zespołów na życzenie innych podmiotów,

f) sprzedaży biletów na imprezy ,

g) promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury,

h) usług reklamowych,

i) działalności handlowej,

j) usług gastronomicznych,

k) organizacji wyjazdów artystycznych i turystycznych,

l) innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności Ośrodka Kultury zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokościdotacji organizatora.

§ 14. 1. Dyrektor składa corocznie w terminie ustalonym przez Organizatora wnioseko

dotację zwierający :

a) szczegółową kalkulację kosztów prowadzenia działalności,

b) projekt programu działalności.

2. Po przyznaniu dotacji dyrektor przedstawia Wójtowi Gminy do zatwierdzenia program działalności instytucji z uwzględnieniem wszystkich środków finansowych planowanych do uzyskania w danym roku budżetowym .

3. W terminie do 31 marca dyrektor składa Radzie Gminy sprawozdania za ubiegły rok działalności i wykorzystania środków finansowych.

§ 15. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie należącym do niego majątkiem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 16. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna , w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 17. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


[1]) Zmieniony Uchwałą Nr XXII/148/2004 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 28 grudnia 2004 r. opublikowaną

Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005r. Nr 10 poz. 210.

[2]) Zmieniony Uchwałą Nr XXII/148/2004 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 28 grudnia 2004 r. opublikowaną Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005r. Nr 10 poz. 210.

[3]) Zmieniony Uchwałą Nr XXII/148/2004 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 28 grudnia 2004 r. opublikowaną Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005r. Nr 10 poz. 210

[4]) Zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/252/2006 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 30 czerwca 2006 r.

opublikowaną Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2006 r. Nr 127 poz. 2005.

[5]) Zmieniony Uchwałą Nr XXII/148/2004 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 28 grudnia 2004 r. opublikowaną Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005r. Nr 10 poz. 210.

[6]) Zmieniony Uchwałą Nr XXII/148/2004 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 28 grudnia 2004 r. opublikowaną Dz. U . Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005r. Nr 10 poz. 210.

[7]) Zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/252/2006 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 30 czerwca 2006 r. opublikowaną Dz. U. Woj.

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2006 r. Nr 127 poz. 2005.

[8]) Zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/252/2006 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 30 czerwca 2006 r. opublikowaną Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2006 r. Nr 127 poz. 2005,

[9]) Zmieniony Uchwałą Nr XIV/95/2011 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 30 listopada 2011 r. opublikowaną Dz. U. Woj.

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 200 poz. 2932,

[10]) Zmieniony Uchwałą Nr XX/131/2008 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 28 marca 2008 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2008r. Nr 74 poz. 1401.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama