reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w terminie:

1. do 28 lutego 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny

§ 3. Dokumentem potwierdzającym dane ujęte w deklaracji, jest decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, jeżeli została wydana.

§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1 oraz dokumenty potwierdzające stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości wystawione przez następujące instytucje:

a) domy spokojnej starości,

b) zakłady karne,

c) domy dziecka,

d) jednostki wojskowe,

e) placówki opieki zdrowotnej,

f) uczelnie wyższe, w przypadku studentów pobierających naukę w systemie stacjonarnym, zamieszkujących poza gmina Młynary,

g) zakłady pracy, w przypadku delegacji dłuższych niż 30 dni,

h) internaty, bursy, domy studenckie,

i) oświadczenie właściciela nieruchomości w przypadkach nie wymienionych w pkt. od a) do h)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1. Na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Młynary

2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Młynary.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Boll

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

wzór deklaracji (załącznik do uchwały)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama