reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.45.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 14 stycznia 2013r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/Dz.U. Nr 142 z 2001 r, poz. 1591 ze zm./ stwierdzam nieważność pkt F wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej Młynary z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie sformułowania słów:" oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym"

Ponadto stwierdzam nieważność pkt I objaśnień wzoru wyżej wymienionej deklaracji.

UZASADNIENIE:

Rada Miejska Młynary w dniu 27 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXIV/152/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości . Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.

W punkcie I objaśnień wzoru deklaracji rada postanowiła:" w przypadku nieobecności mieszkańca na terenie nieruchomości trwającej powyżej 1 miesiąca należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt wystawiony przez odpowiednie instytucje (np. domy spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, jednostki wojskowe, placówki opieki zdrowotnej, uczelnie wyższe, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 30 dni,internaty, bursy, domy studenckie lub stosowne oświadczenie właściciela nieruchomości."

Taki zapis w uchwale jest, zdaniem organu nadzoru, niedopuszczalny albowiem rażąco narusza prawo. Rada gminy, na podstawie art. 6 n ust. 2 wymienionej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska Młynary w § 4 uchwały określiła taki wykaz dokumentów. Jednak w pkt I objaśnień deklaracji zobowiązała właścicieli do złożenia tych dokumentów. Takiego upoważnienia ustawowego Rada nie posiada i zobowiązując właścicieli nieruchomości do dołączenia określonych dokumentów do deklaracji przekroczyła swoje uprawnienia. Zdaniem organu nadzoru, określonych dokumentów, potwierdzających dane zawarte w deklaracji, można żądać od właścicieli nieruchomości dopiero w postępowaniu wyjaśniającym w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.

W pkt F wzoru deklaracji Rada między innymi postanowiła:

"oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Oświadczenie to jest elementem wzoru deklaracji nie znajdującym oparcia w art. 6 n ustawy o czystości i porządku w gminach. Brak jest zatem podstaw prawnych do umieszczania we wzorze deklaracji oświadczenia o odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Tego rodzaju oświadczenie może być odebrane jedynie wówczas, gdy istnieje ku temu wyraźna podstawa w ustawie.",

Nieuprawnione jest odbieranie takiego oświadczenia bez wskazania wyraźnego przepisu prawno-karnego,w tym karno-skarbowego, z którego taka odpowiedzialność wynika.

Taki zapis we wzorze deklaracji jest, zdaniem organu nadzoru, niedopuszczalny.

Zgodnie z art. 6 n ustawy o czystości i porządku w gminach rada gminy określa w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała winna też zawierać informację o terminach i miejscu składania deklaracji. W świetle utrwalonego orzecznictwa sądowo-administracyjnego uchwały organów samorządu terytorialnego muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Przepis udzielający kompetencji prawodawczej podlega wykładni dosłownej, a zatem nie może być interpretowany rozszerzająco. Każde wykroczenie poza zakres udzielonego upoważnienia, stanowi naruszenie normy upoważniającej i zarazem konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

wz. WojewodaJan Maścianica
Wicewojewoda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama