reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Lubomino

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art.235,art.236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z póżn. zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13 647 355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 10 520 041 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 127 314 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 427 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 336 572 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 091 126 zł.
1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 5 068 126 zł., zgodnie z załącznikiem 3 .
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 818 316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 .
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 780 343 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.
§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 2 114 000 zł, rozchody w wysokości 333 657zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł ,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 780 343 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 333 657 zł .
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 29 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
- przenoszenia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
- przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
- przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.
2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Lubomino do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.
§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 227 699 zł; wydatki -227 699 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 155 314,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.z 2008 r. Nr 25 , .150 ze zm ):
1. dochody w wysokości 8 500 zł,
2. wydatki w wysokości 8 500 zł.
§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 65 882 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 116 547 zł , z tego :
- 4 280 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół.
- 3 000 zł na stypendium Wójta Gminy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce,
- 58 510 zł na bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino,
- 25 000 zł na wydatki związane z wykowaniem dokumentacji rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Lubominie,
- 25 757 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Marian Witkowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/116/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/116/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/116/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/116/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/116/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/116/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/116/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/116/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVIII/116/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVIII/116/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama