reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Kolno

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie,

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/230/2006 Rady Gminy w Kolnie z dnia 30 maja 2006r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Bancerz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/164/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY KOLNO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno w zakresie określonym w art.4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391);

2. harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Kolno podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip-kolno.sprint.com.pl);

3. regulaminie - rozumie się przez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolno";

4. punkt selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć punkt określony w art. 3 ust.2 pkt 6 ustawy, z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także odpowiednio wyposażony samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed nieruchomości;

5. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3. ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243);

6. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, np.: meble, duże zabawki, rowery, itp; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych;

7. odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z zapisem art. 3. ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243);

8. odpadach zielonych - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów; zgodnie z zapisem art. 3. ust. 3 pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243);

9. odpadach budowlano - remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcje odpadów pochodzących z remontów budów i rozbiórek, które nie są objęte przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poźn zm.)

10. odpadach niebezpiecznych - to odpady sklasyfikowane zgodnie z art.3 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243);

11. selektywne zbieranie - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem; zgodnie z zapisem art. 3. ust. 3 pkt 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243);

12. KPGO - należy przez to rozumieć Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty przez radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów i przekazywanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w sposób opisany w regulaminie z podziałem na następujące rodzaje odpadów:

1) papieru i tektury ( w tym opakowania);

2) szkła z podziałem na szkło bezbarwne i szkło kolorowe;

3) tworzyw sztucznych i metalu ( w tym opakowania);

4) opakowań wielomateriałowych;

5) zużytych baterii i akumulatorów;

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

8) zużytych opon;

9) odpadów wielkogabarytowych;

10) odpady ulegające biodegradacji i zielonych;

11) przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, oleje odpadowe, rozpuszczalniki, itd.)

2. wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie, w Rozdziale 3 pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym;

3. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów do pojemników i worków służących do ich gromadzenia oraz wskazanie miejsca odbioru tych odpadów podmiotowi uprawnionemu;

4. zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym regulaminie;

5. przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie w sposób opisany w niniejszym regulaminie oraz w terminach wyznaczonych harmonogramem;

6. właściciele nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji i zielonych do własnego kompostownika mają obowiązek podpisać zobowiązanie, że będą realizować ten obowiązek w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz wykorzystywać uzyskany materiał dla własnych potrzeb;

7. oczyszczanie chodnika z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno być realizowane bez zbędnej zwłoki;

8. stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 6 i 7 niniejszego Regulaminu;

9. utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym pomieszczeń i terenów, gdzie ulokowane są pojemniki służące do gromadzenia odpadów, w tym również odpadów zbieranych selektywnie;

10. usuwanie z terenu nieruchomości resztek materiałów budowlano - remontowych i rozbiórkowych powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali mieszkalnych lub części wspólnych budynków mieszkalnych;

11. usuwanie zwłok padłych zwierząt;

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać czystość i porządek na terenie nieruchomości, w tym gromadzić odpady jedynie w wydzielonych do tego miejscach w odpowiednich pojemnikach lub workach, a także o ile prowadzi we własnym zakresie selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji i zielonych w kompostownikach.

§ 5. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się tych odpadów z nieruchomości;

2. Właściciele nieruchomości zbierają odpady wyselekcjonowane do worków dostarczanych przez podmiot odbierający, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kolno w sprawie sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek o którym mowa w ust. 1 może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości;

4. Właściciele lub użytkownicy nieruchomości nie posiadający własnego pojemnika do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych mogą wydzierżawić pojemnik od podmiotu odbierającego odpady komunalne lub od podmiotu prowadzącego tego typu działalność;

§ 8. 1. W ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą od mieszkańców Gminy Kolno zmieszane odpady komunalne, odpady zebrane selektywnie oraz przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z § 14 ust.3 i 4 niniejszego regulaminu.

2. W ramach opłaty do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przywozić można wyłącznie te odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji odbierane będą po zawarciu dodatkowej umowy z podmiotem odbierającym odpady;

§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 30 l - 80 l (kosze uliczne);

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l - 120 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

5) pojemniki (kontenery) oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie o pojemności od 110 l do 1100 l, w tym worki o rozmiarach od 60 l - 120 l.

2. Selektywnie zbierane odpady należy gromadzić odpowiednio w workach oznaczonych kolorem:

1) niebieski - papier i opakowania wielomateriałowe;

2) żółty - tworzywa sztuczne i metale;

3) biały oznaczony literami K i B - szkło kolorowe (K) oraz szkło bezbarwne (B);

4) zielony - odpady ulegające biodegradacji i zielone.

3. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności od 110 l - 1100 l.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić na terenie nieruchomości w pojemnikach lub kontenerach o pojemności od 1,1 do 7 m3;

5. W miejscach publicznych (np. chodniki, przystanki autobusowe, itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w koszach o minimalnej pojemności 30 l - 80 l;

§ 10. Ustala się minimalną pojemność pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, uwzględniającą następujące normy:

1. dla gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 4 osób należy przewidzieć pojemnik na odpady o pojemności 110 l - 120l;

2. gospodarstwa domowe liczące od 5 - 8 osób mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l;

3. gospodarstwa domowe liczące powyżej 8 osób mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych w ust. 1 i 2;

4. właściciele lub użytkownicy zabudowy wielorodzinnej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu odpadów, biorąc pod uwagę normy zapisane w ust. 1.;

5. właściciele lub użytkownicy budynków użyteczności publicznej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika;

2) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;

3) dla lokali handlowych co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

4) dla zakładów usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych i biurowych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

5) dla ośrodków wypoczynkowych, hoteli, itp. - 20 l na każde łóżko;

6) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie.

§ 11. Zasady rozmieszania pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów oraz usytuowania kompostowników do zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz zielonych:

1. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, widocznym, na wyrównanej powierzchni, dostępnym dla podmiotu wywożącego odpady, bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;

2. wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawiać na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej lub w miejsce wyznaczone przez zarządcę nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej;

3. wyselekcjonowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe powinny być umieszczane w kontenerach lub pojemnikach w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu należącego do uprawnionego podmiotu, po wcześniejszym zgłoszeniu przedsiębiorcy odbierającemu;

4. w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele lub użytkownicy nieruchomości, którzy zadeklarowali prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji i zielonych mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu, a umiejscowienie kompostownika nie jest uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości;

5. miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki autobusowe, są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne;

6. odbiorowi podlegają tylko te odpady, które zostały przygotowane i wystawione prawidłowo, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, odpady wystawione w innych miejscach nie zostaną odebrane;

7. w przypadku stwierdzenia przez pracownika dokonującego zbiórki odpadów, nieprawidłowości w zawartości selektywnie zebranych odpadach, zostaną one zabrane jako odpady zmieszane;

8. odpady zostaną również odebrane jako zmieszane odpady komunalne w przypadku stwierdzenia przez pracownika dokonującego opróżniania pojemników na odpady zawartości w nich odpadów ulegających biodegradacji i zielonych, mimo że właściciel nieruchomości zadeklarował zbieranie i kompostowanie tych odpadów we własnym zakresie.

§ 12. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym (mycie, czyszczenie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące), dezynfekcja pojemników, co najmniej raz na kwartał, a w okresie letnim zwiększyć częstotliwość dezynfekcji oraz dezynfekować pojemniki każdorazowo po stwierdzeniu takiej konieczności; naprawa lub konserwacja, nie rzadziej niż raz na rok, usługi te może wykonywać na zlecenie podmiot uprawniony.

§ 13. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych:

1. zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;

2. zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3. do pojemników i worków na papier zabrania się wrzucać:

a) opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem;

b) foliowane i lakierowane katalogi;

c) tapety i kalki;

d) zatłuszczonego papieru;

4. do pojemników i worków na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

a) ceramikę (porcelana, naczynia arco, talerze, miski, doniczki, fajans);

b) szkła płaskiego (lustra, szkła zbrojonego, szyby samochodowe i okienne);

c) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z jakąkolwiek zawartością;

d) żarówki, świetlówki, kineskopy;

e) szklanki, szkło kryształowe, naczynia żaroodporne;

5. do pojemników i worków na opakowania z tworzyw sztucznych i metalu zabrania się wrzucać:

a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie;

b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach;

c) opakowania po środkach chwasto i owadobójczych;

d) styropianu;

6. zabezpieczenie worków przed zwierzętami i innymi czynnikami mogącymi doprowadzić do ich uszkodzenia oraz zanieczyszczenia terenu leży po stronie właściciela nieruchomości do momentu zabrania ich przez podmiot uprawniony.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku:

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa

tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na tydzień;

3) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

4) w zabudowie wielorodzinnej, odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej niż raz w miesiącu lub częściej w przypadku zaistniałej potrzeby w celu opróżnienia pojemników;

2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą);

3. Przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą dwa razy do roku według harmonogramu oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów;

4. Do czasu powstania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu odpady zbierane będą tylko sprzed nieruchomości za pomocą mobilnych punktów selektywnego zbierania, tj odpowiednio przystosowanych samochodów;

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości w niewielkich ilościach tj. 120l/miesiąc będzie można dostarczać do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów po jego uruchomieniu w dniach i godzinach określonych harmonogramem, w przypadku większych ilości tej frakcji odpadu będą one odebrane przez podmiot odbierający na podstawie zawartej umowy;

6. Do czasu powstania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów drobny gruz budowlany może zostać użyty do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu zgody od właściciela lub zarządcy drogi.

7. Odbieranie odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) raz na dwa tygodnie;

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie lub według potrzeb. Nie można dopuszczać do przepełnienia się pojemników na odpady;

8. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd;

9. Harmonogram zostanie przekazany właścicielom nieruchomości, z których odbiór odpadów ma być dokonywany oraz będzie dostępny na stronie internetowej urzędu.

§ 15. Właściciele nieruchomości umożliwiają dojazd do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni, pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu jego opróżnienia.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Ze względu na ograniczoną pojemność zbiorników do zbierania nieczystości ciekłych i procesy technologiczne oczyszczania ścieków zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane z częstotliwością nie rzadszą niż raz na trzy miesiące.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 17. 1. Zorganizowany przez gminę system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniać ma w szczególności:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbierania 100% mieszkańców;

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska;

2. Zebrane odpady komunalne powinny być zagospodarowane zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązani są trzymać je na terenie swojej nieruchomości i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt;

3. Właściciele nieruchomości są obowiązani oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której trzymane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego;

4. Zniszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie;

5. Zakazuje się wyprowadzania zwierząt domowych na place zabaw, plaże oraz boiska.

§ 19. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenie psa w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec;

b) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - także w nałożonym kagańcu;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór;

b) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

c) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych.

§ 20. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kolno regulujeProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:

1) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

2) nie wyprowadzać zwierząt poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia nie posiada tytułu prawnego.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a nie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt spełniających wymogi według ustawy Prawo budowlane;

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

3) ograniczenia wszelkiej uciążliwości dla środowiska, w tym emisji zanieczyszczeń związanej z utrzymywaniem zwierząt, do obszaru nieruchomości na której działalność jest prowadzona;

4) składowania obornika tak, aby odcieki nie przedostawały się do gruntu lub na teren sąsiednich nieruchomości;

5) selektywnego zbierania innych odpadów, w sposób nie stwarzający zagrożenia epidemiologicznego lub uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości;

6) przeprowadzać deratyzacje pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku, wiosna i jesienią, realizowaną poprzez podmiot uprawniony.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich maja obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach i innych miejscach publicznych.

§ 22. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy Kolno w miesiącach kwiecień i od października do listopada i każdorazowo w przypadku stwierdzenia dużej ilości gryzoni;

2. Termin przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza wójt w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym poprzez zamieszczenie wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolno;

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia;

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, itp.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama