reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.58.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 18 stycznia 2013r.

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej:
1). § 4 uchwały w zakresie sformułowania: "do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są załączyć" oraz

2) załącznika Nr 1 do uchwały - wzoru deklaracji,

- Punktu C, w zakresie sformułowań: "Nr telefonu" oraz "E-mail"

- Punktu D, w zakresie wskazania imion i nazwisk osób zamieszkujących teren nieruchomości oraz ich nr PESEL

- Punktu H, w zakresie sformułowania: " pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego - Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3",

- pkt 5 pouczenia zamieszczonego we wzorze deklaracji.

Uzasadnienie

Rada Gminy Kolno na sesji w dniu 14 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę, o której mowa na wstępie. Przedmiotem uchwały jest określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący jej załącznik.

Na wstępie należy wskazać, iż w świetle utrwalonego orzecznictwa, uchwały organów samorządu terytorialnego muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Przepis udzielający kompetencji prawodawczej podlega wykładni dosłownej, a zatem nie może być interpretowany rozszerzająco. Każde bowiem wykroczenie poza zakres udzielonego upoważnienia, stanowi naruszenie normy upoważniającej i zakres konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego.

W § 4 uchwały Rada określiła wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobowiązując jednocześnie w zd. 2 właścicieli nieruchomości składających deklarację do załączenia dokumentów wymienionych w pkt 1-7.

W pkt 5 pouczenia wzoru deklaracji, stanowiącym załącznik do uchwały, Rada postanowiła, iż w przypadku osób zameldowanych, a nie zamieszkałych w danym lokalu do deklaracji załączyć należy dokumenty urzędowe, potwierdzające zamieszkiwanie osób poza terenem Gminy Kolno, określając jednocześnie wykaz dokumentów.

Stosownie do art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała winna również zawierać informację o terminach i miejscu składania deklaracji - ust. 1. Rada gminy może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ust. 2.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, iż Rada Gminy Kolno była zobowiązana do określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, który obejmuje objaśnienia co do sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, określenia terminów i miejsca składania deklaracji. W uchwale Rada mogła również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Na podstawie niniejszego przepisu, brak jest jednak podstawy do zobowiązania właściciela nieruchomości składającego deklarację do dołączenia określonych przez Radę dokumentów. Wprowadzając zatem zapisy § 4 zd. 2 uchwały oraz pkt 5 pouczenia załącznika do uchwały, Rada przekroczyła swoje upoważnienie. Zdaniem organu nadzoru, określonych w uchwale dokumentów, potwierdzających dane zawarte w deklaracji, można żądać od właścicieli nieruchomości dopiero w postępowaniu wyjaśniającym, w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji. Należy również nadmienić, iż zgodnie z przyjętymi poglądami doktryny oraz judykatury, możliwość nałożenia jakichkolwiek obowiązków musi wynikać wprost z ustawy. Ponadto należy wskazać, iż w deklaracji właściciele winni określić liczbę osób zamieszkujących teren nieruchomości, którzy niekoniecznie są zameldowani.

W Punkcie D wzoru deklaracji, Rada zobowiązała do wskazania imion i nazwisk osób zamieszkujących teren nieruchomości oraz ich Nr PESEL. W Punkcie C wzoru deklaracji natomiast zobowiązała do podania numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

Z brzmienia wyżej powołanego art. 6n ustawy wynika, że deklaracja powinna zawierać jedynie takie dane, które konieczne są do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty. W ocenie organu nadzoru konieczność wskazania imion i nazwiska osób zamieszkujących teren nieruchomości orazich Nr PESEL , jak również numeru telefonu i adresu E-meil, nie mieści się w tym zakresie. Należy wskazać, iż informacje dotyczące numeru telefonu i adresu E-meil mogą być jedynie fakultatywne. Obecny jednak zapis wskazuje natomiast na obligatoryjność udzielenia informacji w tym zakresie.

W Punkcie H wzoru deklaracji Rada wprowadziła zapis, w którym zobowiązała właściciela nieruchomości, składającego deklarację do złożenia, oprócz oświadczenia, wskazującego iż dane właściciela nieruchomości podane w deklaracji są zgodne z prawdą, również oświadczenia, iż został on pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego , przytaczając jednocześnie jego treść.

W ocenie organu nadzoru wprowadzenie zapisu, odnoszącego się do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie (art. 233 § 2).

Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 6).

W świetle art. 233 § 6 kodeksu karnego, przepisy o fałszywych zeznaniach stosuje się odpowiednio do fałszywych oświadczeń złożonych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jeżeli przepis ustawowy dotyczący tego postępowania wyraźnie przewiduje odebranie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W wyroku z dnia 18 maja 2009 r. sygn. akt IV KK 459/08 Sąd Najwyższy, stwierdził, iż "upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art. 233 § 6 k.k., musi wynikać z ustawy, na podstawie której prowadzone jest postępowanie, zatem takiego upoważnienia nie może kreować akt rangi podustawowej, jakim jest rozporządzenie ministra".

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, odnoszące się do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości nie przewidują możliwości odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, a zatem Rada Gminy Kolno nie była uprawniona, aby uchwałą wydaną na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, stanowić w tym zakresie.

Wprowadzenie we wzorze deklaracji, stanowiącym załączniki Nr 1 do uchwały, rygoru odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań jest zatem pozbawione podstaw prawnych.

W związku z powyższym, należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

wz. Wojewody
Wicewojewoda


Jan Maścianica

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama