reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Kolno

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości;

2) odpady zebrane w sposób selektywny - papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji i zielone;

3) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) odpady budowlane - remontowe i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty;

2. Dodatkowo w ramach comiesięcznej opłaty dostarczane będą do właścicieli nieruchomości worki na odpady selektywnie zebrane w ilości wcześniej zamówionej przez właściciela nieruchomości, bądź w takiej ilości w jakiej zostały wystawione.

§ 2. 1. Nie rzadziej niż dwa razy w roku, odbierane są od właścicieli nieruchomości przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2. Odbiorowi podlegają te odpady, które zostały wystawione przed posesję w miejscu wyodrębnionym, widocznym, na wyrównanej powierzchni, dostępnym dla podmiotu wywożącego odpady, bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej - w miejscach posadowienia pojemników;

3. Odpady wystawione w innych miejscach niż określone w pkt 2, w szczególności w miejscach do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi;

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno, będą traktowane jako odpady zmieszane, a właściciel nieruchomości ponosił będzie opłatę jak za odpady zmieszane.

§ 3. 1. Stałymi miejscami odbioru odpadów są:

1) dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - nieruchomość wytwórcy odpadu;

2) dla zabudowy wielorodzinnej - miejsca posadowienia pojemników do odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych;

3) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów - po jego uruchomieniu można dostarczać odpady selektywnie zebrane oraz sklasyfikowane jako niebezpieczne, w zakresie posiadanego zezwolenia.

§ 4. Określa się następujące terminy odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych:

1. z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi, zagrodowymi i wielolokalowymi:

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na tydzień;

3) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

4) w zabudowie wielorodzinnej, odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej niż raz w miesiącu lub częściej w przypadku zaistniałej potrzeby w celu opróżnienia pojemników;

2. z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) raz na dwa tygodnie;

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie lub według potrzeb. Nie można dopuszczać do przepełnienia się pojemników na odpady;

§ 5. 1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Kolno zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

2. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4:

1) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót w niewielkich ilościach tj. 120l/miesiąc - w stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów po jego uruchomieniu w dniach i godzinach określonych harmonogramem.

2) do czasu powstania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów drobny gruz budowlany może zostać użyty do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu zgody od właściciela lub zarządcy drogi.

3) inne niż wymienione w ust.2 pkt 1 niniejszego paragrafu przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą;

3. Harmonogram, o którym mowa w pkt 1 zostanie przekazany właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany oraz będzie dostępny na stronie internetowej urzędu.

4. Odbiór odpadów, o którym mowa w § 1 nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, a w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

5. Odpady niebezpieczne są odbierane od właścicieli z terenu ich nieruchomości, a po utworzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, zlokalizowanego w Kolnie dostarczane również do tego Punktu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kolno


Andrzej Bancerz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama