reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/127/2012 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391)

Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe w gospodarstwach domowych odpady:

1) komunalne odpady zmieszane

2) odpady zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kętrzyn : szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale i opakowania wielomateriałowe,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony,

4) odpady niebezpieczne.

§ 2. 1. Nie rzadziej niż dwa razy w roku, w okresie od marca do listopada odbierane są od właścicieli nieruchomości :

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony,

b) odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U z 2001 r. Nr 112, poz.1206)

2. Odbiorowi podlegają te odpady, które zostały wystawione przed posesję do krawężnika, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej - w miejscach posadowienia pojemników.

3. Odpady wystawione w innych miejscach niż określone w pkt 2, w szczególności w miejscach do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gminy Kętrzyn będą traktowane jako odpady zmieszane, a właściciel nieruchomości ponosił będzie opłatę jak za odpady zmieszane.

§ 3. Stałymi miejscami odbioru odpadów są :

1) dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - nieruchomość wytwórcy odpadu

2) dla zabudowy wielorodzinnej - miejsca posadowienia pojemników do odpadów zmieszanych oraz pojemników znajdujacych się w gniazdach do selektywnej zbiórki odpadów, organizowanych na terenie całej gminy.

3) Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - dla odpadów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, w zakresie posiadanego zezwolenia.

§ 4. Określa się następujące terminy odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych :

1) zabudowa jednorodzinna (do 4 lokali)- odbiór odpadów nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym odbiór następować będzie w ten sam dzień tygodnia,

2) zabudowa wielorodzinna ( 5 i więcej lokali) - odbiór odpadów nie rzadziej niż raz w tygodniu, przy czym odbiór następować będzie w ten sam dzień tygodnia

3) zabudowa zagrodowa - w sytuacji gdy na nieruchomości powstaje niewielka ilość odpadów dopuszcza się odbieranie odpadów raz na miesiąc.

§ 5. 1. Odbieranie odpadów, o których mowa w §1 ust.1 pkt 1 i 2 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którymi Gmina Kętrzyn zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

2. Harmonogram, o którym mowa w pkt 1 zostanie przekazany właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

3. Odbiór odpadów, o którym mowa w ust.1 nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, a w przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

4. Odpady niebezpieczne są dostaczane przez ich wytwórców do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanego w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym w Karolewie oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" w Kętrzynie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01.07.2013 r

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama