reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/128/2012 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kętrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tej. Dz.U. z 2012r. poz. 391)

Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie :

1) odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonej na terenie gminy Kętrzyn w wysokości - 95,00 zł za 1 m3 + VAT,

co w przeliczeniu na ilość odpadów w pojemniku kształtuje się następująco:

a) za pojemnik o poj. 110 l - 10,45 zł + VAT

b) za pojemnik o poj. 120 l - 11,40 zł + VAT

c) za pojemnik o poj. 240 l - 22,80 zł + VAT

d) za pojemnik o poj.1100 l - 104,50 zł + VAT

przy czym stawka opłaty nie obejmuje kosztu nabycia, wynajęcia lub wydzierżawienia pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych.

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonej na terenie Gminy Kętrzyn w wysokości - 60,00 zł za 1m3 + VAT

2. Ustalone w pkt 1 ppkt 1 górne stawki opłat od dnia 01 lipca 2013 roku mają zastosowanie do właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

§ 2. 1. Górną stawkę opłaty za usługi, o których mowa w § 1 pkt 1 ppkt 1 ustala się w wysokości 68,00 zł za 1 m3 + VAT, jeżeli odpady komunalne są zbierane selektywnie.

2. Prawo do korzystania z obniżonej stawki, o której mowa w pkt.1 będzie weryfikowane przez podmiot odbierający odpady.

§ 3. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do odbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

§ 4. W przypadku, jeśli właściciel nieruchomości nie posiada własnego pojemnika do zbierania odpadów komunalnych, ustala się górne stawki opłat za eksploatację pojemników od podmiotu odbierającego odpady w następującej wysokości:

a) za pojemnik o poj. 110 l - 2,00 zł + VAT/ miesiąc

b) za pojemnik o poj. 120 l - 2,00 zł +VAT / miesiąc

c) za pojemnik o poj. 240 l - 3,00 zł + VAT / miesiąc

d) za pojemnik o poj.1100 l - 5,00 zł + VAT / miesiąc

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Kętrzyn Nr XX/113/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości oraz uchwała Nr XXI/126/2008 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku za wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama