| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/7/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art. 10 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LI/1/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rada Miejska w Mrągowie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2) Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub nie spokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

3) Ilekroć w uchwale jest mowa o: a) bardzo małym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 1 osoby

b) małym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 2 osób,

c) średnim gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie mniej niż 3 osób i nie więcej niż 5 osób,

d) dużym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie mniej niż 6 osób.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1) od bardzo małych gospodarstw domowych (1 osoba) - 17,00 zł

2) od małych gospodarstw domowych (2 osoby) w wysokości 33,00 zł;

3) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 54,00 zł.

4) od dużych gospodarstw domowych w wysokości (od 6 osób) 69,00 zł.

§ 3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1) od bardzo małych gospodarstw domowych (1 osoba) w wysokości 11,00 zł;

2) od małych gospodarstw domowych (2 osoby) w wysokości 22,00 zł;

3) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 36,00 zł,

4) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 46,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Orzoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »