| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Elbląg

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Elbląg

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Elbląg, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, uchwala, co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ELBLĄG
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów :

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-14,

2. przeterminowanych leków i chemikaliów,

3. zużytych baterii i akumulatorów,

4. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7. zużytych opon,

8. odpadów zielonych,

9. papieru i tektury,

10. szkła,

11. tworzywa sztucznego,

12. opakowań wielomateriałowych,

13. metali,

14. odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie po ich pojawieniu się.

2. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

b) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości.

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

a) kosz uliczny o pojemności 60l (0,06m3),

b) pojemniki na odpady o pojemności 120l (0,12m3),

c) pojemniki na odpady o pojemności 240l (0,24m3),

d) pojemniki na odpady o pojemności 1100l (1,1m3).

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych,o których mowa w § 1 pkt 8-14, na terenie nieruchomości:

a) pojemniki (worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie) o pojemności 60l (0,06m3),

b) pojemniki (worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie) o pojemności 120l (0,12m3).

3. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez czyszczenie i mycie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawę lub konserwację, nie rzadziej niż raz na rok.

§ 4. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

- pojemniki o pojemności 120l (0,12m3) -nie więcej niż trzy osoby,

- pojemniki o pojemności 240l (0,24m3) -powyżej trzech osób.

b) w budynkach wielolokalowych:

- pojemniki o pojemności 2x 240 l (0,24m3) - nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób,

- pojemniki o pojemności 1100l (1,1m3) nie mniej niż 16 osób.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych,o których mowa w § 1 pkt 8-14 dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) pojemniki o pojemności 60l (0,06m3) - nie więcej niż 3 osoby,

b) pojemniki o pojemności 120l (0,12m3) - powyżej 3 osób.

§ 5. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

a) w rozmiarze 240l (0,24m3) - mniej niż 10 osób,

b) w rozmiarze 2x240l (0,24m3) - nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 20 osób,

c) w rozmiarze 1100l (1,1m3) - powyżej 20 osób.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 pkt 8-14, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

a) pojemniki o pojemności 60l (0,06m3) - nie więcej niż 3 osoby,

b) pojemniki o pojemności 120l (0,12m3) - powyżej 3 osób.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 7. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a) w budynkach jednorodzinnych:

- odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

- odpady segregowane odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc.

b) w budynkach wielolokalowych:

- odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są nie rzadziej niż raz na tydzień;

- odpady segregowane odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do pozbywania się:

- odpadów niesegregowanych (zmieszanych) nie rzadziej niż raz na tydzień;

- odpadów segregowanych nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do zbierania
i przekazywania odpadów, o których mowa w § 1 pkt 9-14 tj. papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali i odpadów biodegradowalnych, do punktów selektywnego zbierania odpadów, rozmieszczonych na terenie gminy w następujących miejscowościach: Pilona, Batorowo, Bielnik Pierwszy, Bielnik Drugi, Nowakowo, Adamowo Osiedle, Helenowo, Gronowo Górne, Nowina, Przezmark, Przezmark Osiedle, Janów, Nowa Pilona, Drużno, Nowy Dwór, Lisów, Bogaczewo, Weklice, Komorowo Żuławskie, Myślęcin, Dłużyna, Sierpin, Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w miejscowościach nie wymienionych w ust. 1, zobowiązani są do zbierania i gromadzenia odpadów, o których mowa w § 1 pkt 9-14 tj. papieru i tektury, szkła, tworzywsztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali i odpadów biodegradowalnych w pojemnikach (workach).

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 powinny być odbierane co najmniej raz na miesiąc, natomiast odpady, o których mowa w ust. 2, co najmniej raz na 2 miesiące.

4. Odpady, o których mowa w § 1 pkt 2-4 tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy umieszczać w punktach gromadzenia odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie gminy w miejscowościach Gronowo Górne i Nowakowo.

5. Odpady, o których mowa w § 1 pkt 5 tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, odbierane są dwa razy w roku, w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, w terminach przez niego określonych.W każdym czasie, za odpowiednią opłatą, właścicielnieruchomości może zamówić odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z miejsca przez niego wskazanego lub też dostarczyć wyżej wskazane odpady do miejsca wyznaczonego przez odbierającego.

6. Odpady, o których mowa w § 1 pkt 6 tj. odpady budowlane i rozbiórkowe, należy umieszczać w kontenerach przeznaczonych do tego typu odpadów, które na zlecenie właściciela nieruchomości odpłatnie dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.

7. Odpady, o których mowa w § 1 pkt 7 tj. zużyte opony, odbierane są dwa razy w roku w punktach do tego wyznaczonych, w terminie określonym przez przedsiębiorcę odbierającego wyżej wskazane odpady.

8. Odpady, o których mowa w §1 pkt 8 tj. odpady zielone odbierane są raz na miesiąc w okresie od 15 maja do 15 listopada z pojemników do tego przeznaczonych, umieszczonych przy budynkach wielolokalowych w miejscowościach: Batorowo, Gronowo Górne, Przezmark Osiedle, Bielnik Drugi, Lisów.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej dwa razy na kwartał.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. Odpady zielone mogą być zagospodarowane we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy.

3. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.

4. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarczych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 12. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarczych jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach zwartych zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Elbląg.

3. Deratyzacja powinna być dokonywana w każdym roku w terminie od 15 kwietnia do 15 maja oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Postanowienia końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 14. Traci moc uchwała Nr IV/16/07 Rady Gminy Elbląg z dnia 08 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Elbląg w pozostałej części nie uchylonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 21 marca 2007r. Nr NK.0911-92/07 oraz Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Ol 145/11.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg


Wojciech Jezierski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »