reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/66/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.728.621,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20.282.350,25 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 3.446.270,96 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.372.351,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.281.050,25 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.091.300,77 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.091.300,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.075.555,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.356.270,19 przeznacza się spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.584.435,34 zł, rozchody w wysokości 2.940.705,53 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.300.000 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 25.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 25.000 zł (nie mniejszej niż dochody z tego tytułu).

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę- 218.385 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego- na łączna kwotę 218.385 zł- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 200.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 56.000 zł, z tego na: - 56.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy(dotyczy to jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle),

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków (z wyjątkiem zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych) miedzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,

- dokonywania zmian zadań inwestycyjnych w danym dziale, rozdziale i paragrafie,

3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach,

- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku,

6) do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w wysokości 600.000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/66/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/66/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/66/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/66/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/66/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/66/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/66/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.xls


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/66/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.xls


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/66/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.xls


Uzasadnienie

" CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013 "

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu. Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2013 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stawki podatku od nieruchomości przyjęte przez Radę Miejską wzrosły o 4%. W takiej też wielkości przyjęto wzrost do dochodów z tego tytułu. Na kwotę 3.080.879,00 zł składają się kwoty podatku od nieruchomości jak również podatku od budowli- elektrowni wiatrowych, sieci energetycznych i in. Podatek rolny również winien wzrosnąć, uzgodniona z komisją Rady ceną żyta wzrasta o ok. 4% do kwoty 68 zł za kwintal żyta. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego. W tym nowo uzbrojonych działek przemysłowych w strefie przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej i Przemysłowej.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2012 wskaźnikiem wzrostu cen. Do dochodów wprowadzono opłatę pobieraną od mieszkańców na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od lipca 2013 r.

Planowane dochody ogółem wynoszą 23.529.443,51 zł w tym: subwencja ogólna 7.860.623,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.883.455 zł (zał. Nr 5).

Wydatki budżetu gminy wg działów przestawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadania Rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą.

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z remontem bieżącym dróg, chodników, wymianę oznakowania ulic, usługi równiarką, zakup masy do łatania ubytków na drogach oraz odśnieżaniem. Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach, jednakże rzeczowo zadanie ukończone zostanie w roku 2012 natomiast na 2013 rok przypadnie tylko rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim (zał. Nr 3).

W dziale Turystyka przewiduje się wydatek w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie kąpieliska miejskiego.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące, wykupy gruntów od rolników oraz podatek VAT od towarów i usług.

Działalność usługowa- wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych. Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta.

W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z płacami oraz Rady Miejskiej. W pozostałej działalności planuje się wydatki na promocję działalności gminy, w tym terenów inwestycyjnych oraz na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie sześciu jednostek OSP na terenie gminy Kisielice.

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały na poziomie roku 2012. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli powinien zostać zrekompensowany mniejszą liczbą oddziałów i godzin oraz zmniejszeniem wydatków rzeczowych.

Ochrona zdrowia - obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: wynagrodzenie logopedy w wysokości 21.000 zł, diety dla członków komisji w wysokości 6.000 zł, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wysokości 1.000 zł, zakup materiałów i ulotek w kwocie 1.000 zł, szkolenia i delegacje członków GK RPA w kwocie 2.000 zł.

Pomoc społeczna. Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi wzrastają nieznacznie w stosunku do roku 2012, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą oraz na konserwację istniejącego oświetlenia. Planuje się 99.000 zł na schroniska dla zwierząt. Nową pozycją w tym dziale jest gospodarka odpadami. Wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu. Realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2013 r.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Domu Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą remontu świetlicy w Limży oraz zakupy inwestycyjne.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.356.270,19 zł planuje się wykorzystać na spłatę kredytów i pożyczek.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bobkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama