reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/164/12 Rady Gminy Dywity

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; Dz.U. z 2012r. Nr 567 ), oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U.z 2009r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 37 968 748,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 859 480,30
dochody majątkowe w wysokości 4 109 268,00 zł .

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy wwysokości 36 658 748,30 , zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 29 428 524,21 ,
wydatki majątkowe w wysokości 7 230 224,09 zł . , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 6 117 189,09 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 4 484 906,09 , zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 1 310 000 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 170 750 zł, rozchody w wysokości 3 480 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 480 750 zł,

3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 4 740 496,09 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 140 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 141 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 20 000 zł,

2) wydatki w wysokości 20 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 313 952,90 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 313 952,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2013, w wysokości 200 000 zł.

§ 11. 1) Rezerwa ogólna wynosi 216 100 zł.

2) Rezerwa celowa wynosi:

a) 205 000 zł na wydatki inwestycyjne,

b) 85 600 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,

2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu , z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity


Renata Kaszubska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/164/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/164/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/164/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/164/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/164/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/164/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki w 2013 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/164/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/164/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżku budżetowej w 2013r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/164/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/164/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama