reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.37.2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" na rok 2013

Na podstawie art. 73 a ust. 2 w związku z art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,
art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 po. 1240) oraz § 20 ust. 2 pkt. 5 Statutu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2004 r. Nr 8, poz. 173 i z 2006 r. Nr 127, poz. 2013 i z 2009 r. Nr 60, poz. 971), Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 316 248,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 316 248,00 zł , wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł .

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 316 248,00 zł zgodnie z zał. Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 316 248,00 zł , wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł .

2. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

3. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków
w kwocie 316,00 zł .

4. Budżet zrównoważony.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach w ramach danego działu.

2. Przeniesienia wydatków nie mogą powodować zwiększenia planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Podziału rezerwy ogólnej, o której mowa w § 2 ust. 3, dokonuje Zarząd Związku.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"


Wojciech Stępniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.37.2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
z dnia 23 stycznia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"GOSPODARKA KOMUNALNA" NA ROK 2013

Dział

Rozdział

Paragraf

Dochody Własne

Przewidywane wykonanie
2012 rok

Plan
2013 rok

Dynamika
[%]

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 776 482,62 zł

316 248,00 zł

17,80

90095

Pozostała działalność

1 776 482,62 zł

316 248,00 zł

17,80

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rekultywacja)

361 041,00 zł

-

2900

Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących

537 952,87 zł

316 248,00 zł

58,79

6650

Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań inwestycyjnych (droga dojazdowa)

877 488,75 zł

RAZEM

1 776 482,62 zł

316 248,00 zł

17,80

(*)Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- składkę członkowską w wysokości 2,00 zł od 1 mieszkańca Gminy/Miasta

Lp.

Miasto/Gmina

Liczba mieszkańców Miasta/Gminy

Składka Członkowska

1

Miasto Ełk

57 644

115 288,00 zł

2

Gmina Ełk

10 902

21 804,00 zł

3

Gmina Kalinowo

7 292

14 584,00 zł

4

Gmina Prostki

7 684

15 368,00 zł

5

Gmina Stare Juchy

4 071

8 142,00 zł

6

Miasto i Gmina Olecko

21 815

43 630,00 zł

7

Gmina Kowale Oleckie

5 290

10 580,00 zł

8

Gmina Wieliczki

3 462

6 924,00 zł

9

Gmina Świętajno

3 997

7 994,00 zł

10

Gmina Dubeninki

3 240

6 480,00 zł

11

Miasto i Gmina Gołdap

20 326

40 652,00 zł

12

Miasto i Gmina Biała Piska

12 401

24 802,00 zł

13

RAZEM

158 124

316 248,00 zł

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"


Wojciech Stępniak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.37.2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
z dnia 23 stycznia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU NA 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Przewidywane wykonanie za 2012 r.

Plan na 2013 r.

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

758

Różne rozliczenia

316,00

316,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4810

Rezerwy

316,00

316,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 845 552,75

315 932,00

315 932,00

90095

Pozostała działalność

1 845 552,75

315 932,00

315 932,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

11 000,00

9 600,00

9 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

101 508,00

184 164,00

184 164,00

184 164,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

7 431,00

8 625,00

8 625,00

8 625,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 400,00

32 700,00

32 700,00

32 700,00

4120

Skladki na Fundusz Pracy

2 500,00

4 378,00

4 378,00

4 378,00

4170

Bezosobowy Fundusz Płac

21 336,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 029,13

10 600,00

10 600,00

4260

Energia (woda, światło, gaz)

1 600,00

4270

Usługi naprawcze, remont i konserwacja

500,00

500,00

500,00

4280

Usługi medyczne (badania lekarskie)

220,00

250,00

250,00

4300

Zakup usług pozostałych

766 719,87

31 532,00

31 532,00

4360

Rozmowy komórkowe

1 800,00

1 800,00

4370

Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

1 800,00

1 620,00

1 620,00

4410

Podróże służbowe krajowe

10 820,00

8 263,00

8 263,00

4430

Różne opłaty i składki

100,00

200,00

200,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 600,00

5 100,00

5 100,00

4480

Podatek od nieruchomości

500,00

600,00

600,00

4700

Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

3 000,00

3 000,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

877 488,75

RAZEM

1 845 552,75

316 248,00

316 248,00

205 789,00

37 078,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"


Wojciech Stępniak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.37.2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013 r.

w złotych


Lp.


Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przewidywane wykonanie 2012 r.

Plan 2013 r.

1

Planowane dochody

1 776 482,62

316 248,00

2

Planowane wydatki

1 845 552,75

316 248,00

3

Nadwyżka (1-2)

4

Deficyt (1-2)

- 69 070,13

I.

Finansowanie (Przychody-Rozchody)

69 070,13

Przychody ogółem:

69 070,13

1

Kredyty

§ 952

2

Pożyczki

§ 952

3

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE


§ 903

4

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 941 do 944

6

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7

Obligacje skarbowe

§ 911

8

Inne papiery wartościowe

§ 931

9

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

69 070,13

Rozchody ogółem:

1

Spłaty kredytów

§ 992

2

Spłaty pożyczek

§ 992

3

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE


§ 963

4

Udzielone pożyczki

§ 991

5

Lokaty

§ 994

6

Wykup papierów wartościowych

§ 982

7

Wykup obligacji

§ 971

8

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"


Wojciech Stępniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Grajda

Partner Zarządzający, Członek Zarządu MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama