reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.112.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 31 stycznia 2013r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVI/327/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zabudowy usługowej w miejscowości Stare Sady, gmina Mikołajki

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) stwierdzam nieważność w uchwały Nr XXVI/327/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zabudowy usługowej w miejscowości Stare Sady, gmina Mikołajki w części:

- § 7 ust. 4 pkt 5 lit. b) od słów "ustalonych przez" do końca jednostki redakcyjnej,

- § 7 ust. 4 pkt 5 lit c),

- § 7 ust. 4 pkt 7 lit. b) w zakresie wyrazów "na warunkach i zasadach ustalonych przez dysponenta sieci",

- § 7 ust. 4 pkt 8 lit b,

- § 11.

UZASADNIENIE:

Uchwałą, o której mowa na wstępie Rada Miejska w Mikołajkach na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) uchwaliła plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zabudowy usługowej w miejscowości Stare Sady - zwany dalej planem.

Zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała, we wskazanym w sentencji zakresie, rażąco narusza prawo.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Norma zawarta w art. 20 ust. 1 tej ustawy, wskazuje zaś radę gminy jako organ właściwy do uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Z powyższego wynika, iż rada gminy jest organem właściwym do określania zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Nie istnieje przepis upoważniający do przeniesienia choćby części tej kompetencji na inny organ bądź podmiot. Rada gminy nie może także upoważniać kogokolwiek do decydowania czy określone (projektowane) rozwiązania inwestycyjne odpowiadają ustalonym przez nią w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasadom (podobnie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r. sygn. II OSK 124/11). Dlatego też zapisy § 7 ust. 4 pkt 5 lit b i lit c, pkt 7 lit. b planu, zawierające postanowienia co do zaopatrzenia w energię elektryczną i sieci telekomunikacyjnej, w zakresie przyłączania odbiorców do sieci, przebudowy kolizji urządzeń z elementami uzbrojenia lub zagospodarowania terenu, rozbudowy sieci i urządzeń, przebudowy dostosowania do projektowanego zagospodarowania terenu i odsyłających do zasad i warunków ustalonych przez dysponenta sieci w tym przedmiocie należy wyeliminować z obrotu prawnego.

Odnosząc się natomiast do postanowień zawartych w § 7 ust. 4 pkt 8 lit b planu wprowadzającego zakaz utylizacji odpadów w granicach, należy wskazać, iż wyraz "utylizacja" nie posiada ustawowej definicji legalnej, nie zdefiniowano go również w przedmiotowej uchwale. Obowiązująca w dacie podjęcia niniejszej uchwały ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. Zm.) o odpadach posługiwała się natomiast pojęciami odzysku i unieszkodliwiania odpadów (art. 3 pkt 9 i pkt 21) i w art. 13 ust. 1 zakazywała odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Ponadto w art. 13 ust. 2 pkt 2 zakaz ten został wyłączony w stosunku do osób fizycznych prowadzących kompostowanie na potrzeby własne. W miejscu tym należy dodać, iż tożsame rozwiązania przyjęła ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), obowiązująca od 23 stycznia 2013 r., która zawiera definicje odzysku i unieszkodliwiania odpadów w art. 3 ust. 1 pkt 14 i pkt 30. Natomiast powyżej wskazany zakaz i wyłączenie jego stosowania znalazły się w jej art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3.

Z uwagi zaś na to, iż wprowadzony zakaz jest niezgodny z zakazem ustanowionym aktem wyższego rzędu - ustawą o odpadach i ze względu na brak upoważnienia rady do stanowienia w tym przedmiocie w akcie prawa miejscowego - planie zagospodarowania przestrzennego, należało usunąć kwestionowany zapis planu z obrotu prawnego.

Natomiast zapis § 11 planu pozbawiający mocy prawnej uchwałę Nr XXII/261/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zabudowy usługowej w miejscowości Stare Sady, gmina Mikołajki, należy uznać za bezprzedmiotowy z uwagi na to, iż rozstrzygnięciem nadzorczym znak: PN.4131.265.2012 z dnia 22 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurki stwierdził nieważność ww. uchwały w całości.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama