reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DSP 2/2013 Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 28 stycznia 2013r.

Zawarte pomiędzy Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu ul. Łączności 1, reprezentowaną przez Grzegorza Nowaczyka - Prezydenta Miasta Elbląg a Gminą Stare Pole z siedzibą w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6, reprezentowaną przez Włodzimierza Załuckiego - Wójta Gminy Stare Pole

Na podstawie: art. 10 ust.1 w związku z art. 74 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 41 i art. 39 i 40 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały XVII/439/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 września 2012 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Elbląg z innymi Gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu tych Gmin doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu, strony ustalają co następuje:

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest podejmowanie przez Gminę Miasto Elbląg zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, polegających na:

1) Możliwości przyjmowania przez Pogotowie Socjalne w Elblągu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, zamieszkałych lub dowiezionych przez Policję i Straż Miejską z terenu Gminy Stare Pole.

2) Udzielaniu porad i informowaniu osób opuszczających placówkę o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych i motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego.

§ 2. W 2013 roku z terenu Gminy Stare Pole do Pogotowia Socjalnego w Elblągu dowiezionych będzie maksymalnie 10 osób.

§ 3. Zadania, o których mowa w § 1 wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania i rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym Gmina Miasto Elbląg realizować będzie za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego w Elblągu ul. Królewiecka 102, będącego jej jednostką organizacyjną.

§ 4. 1. W celu zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w § 1, Gmina Stare Pole zobowiązuje w roku 2013 do przekazania środków finansowych w wysokości 2.700 (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 Gmina Stare Pole przekaże na konto Gminy Miasto Elbląg Nr 91 1030 1218 0000 0000 9030 1004 Bank Handlowy w Warszawie SA ul. Senatorska 16 w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

3. Gmina Miasto Elbląg zobowiązuje się do przekazanie środków finansowych określonych w ust. 1 na konto Pogotowia Socjalnego w Elblągu jako realizatora zadania, w terminie 30 dni od ich otrzymania.

§ 5. Gmina Miasto Elbląg za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego w Elblągu zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowy oraz przedstawienia Gminie Stare Pole rozliczenia z realizacji zadania w terminie do końca I kwartału roku następnego, po zakończeniu roku, w którym obowiązywało porozumienie.

§ 6. Naruszenie przez Gminę Stare Pole postanowień niniejszego porozumienia skutkowało będzie odmową przyjęcia do Pogotowia Socjalnego w Elblągu osób nietrzeźwych dowiezionych z tego terenu.

§ 7. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 15 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 8. 1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia, za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym upływa okres wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwiązania porozumienia, przekazane przez Gminę Stare Pole środki finansowe określone w § 4 ust. 1 podlegają zwrotowi na rzecz Gminy Stare Pole proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych miesięcy.

§ 9. Zmiany zapisów niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 12. Porozumienie sporządzone zostaje w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach: cztery dla Gminy Miasto Elbląg, dwa dla Gminy Stare Pole.

Wójt Gminy Stare pole


Włodzimierz Załucki

z up. Prezydenta Miasta Elbląg
Wiceprezydent Miasta Elbląg


Grażyna Kluge

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama