reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartoszyce

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Bartoszyce uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartoszyce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/157/05 Rady Gminy Bartoszyce podjęta w dniu 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartoszyce, zmieniona uchwałami nr: VII/49/2007 z dnia 26 marca 2007 r., XXXIII/239/2009 z dnia 26 marca 2009r., XLIV/331/2010 z dnia 30 marca 2010r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Kowalczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/205/2013
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartoszyce

Rozdział 1.
Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania
z pomocy

§ 1. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1) Stypendium szkolne,

2) Zasiłek szkolny.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362z późn. zm.),

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczneo uprawnieniach szkół publicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych, publiczne kolegia nauczycielskie,

3) ośrodku - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16, ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciomi młodzieży, realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

4) uczniu bez szczególnego określenia - należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt 2 lub wychowanka ośrodka, o którym mowa w pkt 3,

5) ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

6) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362z późn. zm.),

7) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6, pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),

8) trudnej sytuacji materialnej - należy przez to rozumieć sytuację materialną rodziny o dochodzie na osobę w rodzinie nieprzekraczającym kryterium dochodowego,

9) zamieszkałym na terenie Gminy Bartoszyce - należy przez to rozumieć zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Bartoszyce, przy czym w przypadkach wątpliwych rozstrzygające są przepisy kodeksu cywilnego.

§ 3. 1. Uprawnieni do otrzymywania stypendium szkolnego są:

1) uczniowie szkół, o których mowa w § 2 pkt 2 - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków, o których mowaw § 2 pkt 3,

3) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, o których mowa w § 2 pkt 2 do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego przyznaje się uczniom, o ile znajdują się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w art. 90 d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2 przysługuje w szczególności gdy w rodzinie ucznia występuje:

1) bezrobocie obejmujące rodziców ucznia,

2) niepełnosprawność domownika orzeczona dokumentem przewidzianym odrębnymi przepisami prawa,

3) ciężka lub długotrwała choroba domownika potwierdzona stosownym zaświadczeniem,

4) minimum 3 dzieci mających prawo do świadczeń rodzinnych o jakich mówią inne przepisy,

5) rodzice lub prawni opiekunowie z uwagi na brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mają ograniczone prawo wykonywana władzy rodzicielskiej,

6) alkoholizm, narkomania w rodzinie potwierdzona wywiadem środowiskowym,

7) uczeń wychowywany w rodzinie niepełnej.

§ 4. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, które łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

§ 5. Uprawnione do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 3, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Rozdział 2.
Formy, w jakich udziela się stypendium lub zasiłek szkolny w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartoszyce

§ 6. 1. Formami stypendium szkolnego są:

1) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkolew ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym:

a) zakup lub dofinansowanie zakupu podręczników,

b) zakup lub dofinansowanie zakupu przyborów i pomocy szkolnych,

c) zakup lub dofinansowanie zakupu:

- obuwia sportowego i stroju sportowego (dresów, bluz, spodni sportowych, koszulek sportowych i spodenek) w ilości nie więcej niż 2 sztuki każdego rodzaju rzeczy na jedno dziecko na jeden semestr szkolny,

- kurtki sportowej oraz pantofli i stroju galowego (koszula, bluzka, spodnie, spódnica, sukienka, garnitur) w ilości nie więcej niż 1 sztuka każdego rodzaju rzeczy na jedno dziecko na jeden semestr szkolny,

d) dofinansowanie zakupu komputera, części do komputera, akcesoria komputerowych (na przykład drukarka, klawiatura, monitor, mysz, płyty CD, dyskietki) programów komputerowych oraz opłat za internet,

e) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza szkołą, zakup lub dofinansowanie zakupu biletu miesięcznego, dofinansowanie wyżywienia w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot, dofinansowanie kosztów związanych z zamieszkaniem w internacie, bursie lub na stancji,

f) dofinansowanie zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia objęte programem nauczania: kursy językowe, wycieczki szkolne, koła zainteresowań realizowane poza szkołą i inne -uzasadnione,

g) zakup lub dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych,

h) zakup lub dofinansowanie zakupu roweru.

2. Stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 nie jest możliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych nie jest celowe.

3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 7. 1. Formą zasiłku szkolnego uczniowi, w rodzinie, którego wystąpiło przykre zdarzenie losowe w postaci zgonu jej członka lub inny wypadek losowy, może być przyznane jednorazowo świadczenie pieniężne nie przekraczające 5-krotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).

Zasiłek szkolny może być również przyznany w formie pomocy rzeczowej na:

1) zakup podręczników i przyborów szkolnych,

2) sfinansowanie czasowego pobytu w bursie lub internacie - wyżywienia i opłat,

3) zakup niezbędnej odzieży.

2. Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w roku, w zależności od skutków zdarzenia.

3. Przyznanie zasiłku szkolnego jest niezależne od stypendium szkolnego.

4. Zasiłek szkolny jest doraźna pomocą w sytuacjach losowych.

5. O przyznanie zasiłku szkolnego należy wystąpić w terminie nie dalszym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uprawniającego do otrzymania zasiłku,

6. Tryb przyznania zasiłku szkolnego następuje na zasadach określonych dla stypendium szkolnego w § 8-13.

7. Rada Gminy Bartoszyce na finansowanie zasiłków szkolnych przyznaje 5% kwoty dotacji budżetowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 3.
Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

§ 8. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, po zaciągnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowaw § 2 pkt 2-3,

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2-3,

2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznane z urzędu.

4. W celu opiniowania wniosków Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach powołuje, na szczeblu gminy, komisję stypendialną.

5. W skład komisji mogą wchodzić dyrektorzy szkół, pedagog, pracownik socjalny, członek komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciel rady gminy, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

6. Komisja rozpatruje wnioski i wydaje opinie pozytywną lub negatywną.

7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach może odmówić przyznania stypendium w sytuacji, gdy strona formalna dochodowości rodziny różni się od jej realnej strony materialnej.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach na dziennik podawczy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. Wniosek o zasiłek szkolny w zależności od zdarzenia losowego można składaćw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach na dziennik podawczy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływnie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 10. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach może określić formularz wniosku o przyznanie świadczeń.

2. W szczególnych przypadkach może być przyjęty wniosek na innym formularzu niż ustalony dla Gminy Bartoszyce.

§ 11. 1. 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2-3, w przypadku gdy dyrektor otrzyma informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 12. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach określiw drodze zarządzenia szczegółowe zasady rozliczania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego otrzymanych w formach, o których mowaw § 6.

§ 13. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie.

Rozdział 4.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowaw § 3 ust. 3

§ 14. 1. Na wysokość stypendium socjalnego wpływają:

1) ilość wniosków spełniających kryterium dochodowe,

2) wysokość dotacji z budżetu państwa na ten cel,

3) wysokość dochodu na członka rodziny,

4) warunki, o których mowa w §3 ust. 3.

2. Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium szkolnego mają wnioskodawcy, których sytuacja rodzinna jest najtrudniejsza. Jako pomoc do stwierdzenia sytuacji materialnej posłuży następujący algorytm:

I = (500-d) + 20 *z

I - ogólna liczna punktów,

500 - liczba punktów przyznana każdemu,

d - dochód na osobę w rodzinie,

z - ilość trudnych przypadków występujących w rodzinie, o których mowa w § 3 ust. 3,

20 - liczba punktów za jedno zdarzenie występujące w rodzinie, o których mowa w § 3 ust. 3.

2. Ilość punktów przyznana wnioskodawcy będzie również uwzględniana przy ustalaniu wysokości stypendium. Najwyższe stypendium otrzymają wnioskodawcy, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. W uzasadnionych sytuacjach indywidualnych dopuszczalne jest odejście od algorytmu.

3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca danego roku szkolnego.

4. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe

§ 15. Uczniowie, którym przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przed dniem 31 grudnia 2012 r. zachowują te świadczenia do końca okresu na jaki przyznano świadczenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama