reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.184.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 7 marca 2013r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartoszyce

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 2 pkt 9, § 8 ust. 2, § 10 ust. 2, § 11, § 12, § 13 załącznika do uchwały Nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartoszyce

Uzasadnienie

Rada Gminy Bartoszyce, powołując się na art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym podjęła uchwałę, o której mowa na wstępie. Przedmiotem uchwały jest uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartoszyce, stanowiącego załącznik do uchwały.

W orzecznictwie sądowym, jak też orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazuje się na konieczność ścisłej interpretacji przepisów kompetencyjnych upoważniających do stanowienia prawa. Trybunał Konstytucyjny sformułował w tym zakresie szereg zasad, jakie należy przestrzegać tworząc akty normatywne rangi podustawowej. W kontekście niniejszej sprawy należy zwrócić uwagę na dwie z tych zasad:

- brak stanowiska ustawodawcy w jakiejś sprawie, przejawiający się w nieprecyzyjności upoważnienia, musi być interpretowany jako nieudzielenie w danym zakresie kompetencji normodawczej. Upoważnienie nie może opierać się na domniemaniu objęcia swym zakresem materii w nim niewymienionych. Nie podlega też ono wykładni rozszerzającej ani celowościowej;

- jeżeli akt określa tryb postępowania, to powinien to czynić w taki sposób, aby zachowana została spójność z postanowieniami ustawy

Zgodnie z art. 90f ustawy o systemie oświaty, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

W ramach powyższej delegacji nie mieszczą się zapisy § 8 ust. 2, § 11-13 regulaminu, w których Rada wskazała, iż wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej (§ 8 ust. 2) określiła obowiązki informacyjne ciążące na pełnoletnim uczniu, rodzicach ucznia otrzymującego stypendium, i innych podmiotach uprawnionych do występowania z wnioskiem o udzielenie stypendium szkolnego (§ 11 ust. 1 i ust. 2), określiła procedurę postępowania w przypadkach ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium (§ 11 ust. 3-6), upoważniła Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do ustalenia szczegółowych zasad rozliczania stypendium szkolnego i zasiłku w drodze zarządzenia (§ 12) oraz wskazała, iż od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie (§ 13).

Ponadto co do treści § 13 regulaminu należy dodać, iż zgodnie z art. 90 n ust. 1 ustawy o systemie oświaty w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. Oznacza to, iż przyznanie stypendium szkolnego, zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty następuje w drodze decyzji administracyjnej, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o systemie oświaty oraz uchwalonym regulaminie. Wzruszenie natomiast decyzji przyznającej stypendium może nastąpić zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w odpowiednim trybie.

Wprowadzenie przez Radę Gminy w uchwale zapisów z przekroczeniem kompetencji, należy uznać za rażące naruszenie prawa, stąd też należy je wyeliminować z obrotu prawnego.

Niezgodne z prawem są również zapisy § 2 pkt 9 regulaminu stanowiący, iż ilekroć w regulaminie jest mowa o zamieszkałym na terenie Gminy Bartoszyce - należy przez to rozumieć zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Bartoszyce, przy czym w przypadkach wątpliwych rozstrzygające są przepisy kodeksu cywilnego. Należy wskazać, iż zgodnie z wyżej cytowanym art. 90f ustawy o systemie oświaty rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (...). Termin "zamieszkanie", jakim posłużył się ustawodawca ww. ustawy o systemie oświaty, jest pojęciem prawa cywilnego. Zatem o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy nie świadczy fakt zameldowania, lecz wskazane w przepisie art. 25 kodeksu cywilnego przesłanki, tj. faktyczne przebywanie w danym miejscu oraz zamiar stałego w nim przebywania. Z tego też względu zapis § 2 pkt 9 regulaminu należy wyeliminować z obrotu prawnego.

Za niezgodne z prawem należy też uznać postanowienia § 10 ust. 2 regulaminu stanowiący, iż w szczególnych przypadkach może być przyjęty wniosek na innym formularzu niż ustalony dla Gminy Bartoszyce. Należy wskazać, iż elementy, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej, ustawodawca zawarł w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Zdaniem organu nadzoru Kierownik GOPS w Bartoszycach upoważniony poprzez Radę Gminy Bartoszyce może opracować wzór wniosku jedynie jako pomoc dla osób chętnych do skorzystania z gotowego wzoru, nie można jednak jego narzucać. Przyjęte zaś przez Radę Gminy zapisy § 10 ust. 2 regulaminu, w ocenie organu sugerują złożenie wniosku, o udzielenie pomocy materialnej na formularzu, ustalonym przez Kierownika GOPS. To może powodować określone skutki w sferze wykonawczej, w postaci nieprzyjęcia wniosku spełniającego jedynie dane wynikające z art. 90n ust. 4 ustawy, bowiem organ nie dopatrzy się szczególnego przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, co z kolei stanowić będzie naruszenie prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ zmuszony był orzec jak we wstępie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama