reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/134/13 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 21 w związku z art. 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm. z 2004r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786, z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012r. poz.951)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami, stanowiącymi własność Gminy Bisztynek.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) tymczasowym pomieszczeniu - należy przez to rozumieć pomieszczenie, o którym mowa w art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego oraz w przepisach wykonawczych;

2) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę zobowiązaną przez sąd do opróżnienia lokalu mieszkalnego i wydania go wierzycielowi;

3) wierzycielu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną uprawnioną na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez sąd do żądania opróżnienia lokalu mieszkalnego przez dłużnika;

4) zarządzającym - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, której powierzono zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Bisztynek.

§ 3. 1. Tworzy się zasób tymczasowych pomieszczeń, określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Na tymczasowe pomieszczenia przeznacza się pomieszczenia, wydzielone z mieszkaniowego zasobu Gminy Bisztynek, o niskim standardzie, ze wspólnym w.c., wspólną kuchnią i łazienką.

3. Wykazy pomieszczeń przeznaczonych na tymczasowe pomieszczenia, ustalane będą w drodze zarządzenia Burmistrza Bisztynka.

§ 4. Tymczasowe pomieszczenie wskazuje się osobie, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, z zastrzeżeniem art. 25d ustawy, wymienionej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, oraz jeżeli nie przysługuje jej tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać.

§ 5. Burmistrz Bisztynka wskazuje tymczasowe pomieszczenie na wniosek:

1) zarządzającego - gdy jest on jednocześnie wierzycielem - przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego;

2) komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela nie będącego zarządzającym.

§ 6. 1. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Istnieje możliwość przedłużenia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia na wniosek zainteresowanego, złożony przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej umowy, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy, tj. spełnia łącznie poniższe warunki:

1) nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, a w przypadku małżonków - oboje nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego;

2) spełnia kryteria dochodowe, ustalone dla osób pozostających w niedostatku, określone w § 2 ust. 1pkt 2 uchwały Nr XXVII/168/02 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bisztynek. (Dz. Urz. W-M. z 2002r. Nr 38, poz. 570);

3) wywiązywał się z warunków umowy najmu tymczasowego pomieszczenia, zwłaszcza nie zalegał z opłatami i nie zakłócał porządku domowego.

3. Nie zawarcie umowy na korzystanie z pomieszczenia tymczasowego w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o wskazanym pomieszczeniu tymczasowym lub wykonania przez komornika przymusowego przekwaterowania jest równoznaczne z rezygnacją dłużnika ze wskazanego pomieszczenia tymczasowego jeżeli w nim nie zamieszkał.

§ 7. Ustala się stawkę czynszu za najem tymczasowego pomieszczenia jak za lokal socjalny, należący do mieszkaniowego zasobu Gminy Bisztynek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

........................................

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Filipczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama