reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dziecku - rozumie się przez to małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka bądź placówkę opiekuńczo- wychowawczą, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;

2) zobowiązanym - oznacza rodzica dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, osobę dysponującą dochodem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, osobę o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, osobę która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej.

§ 2. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, może nastąpić:

1) z urzędu:

a) w przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty zmarła;

b) gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

c) gdy zachodzi ważny interes zobowiązanego;

d) jeżeli występują uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej tej osoby, w szczególności: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, długotrwała, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna, łoży dobrowolne lub zasądzone postanowieniem sądowym alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie, dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 250% kwoty kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz rozwiązania/przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji życiowej.

e) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności;

f) rodzic dziecka jest nieletni;

2) na wniosek zobowiązanego:

a) jeżeli ustalenie opłaty lub jej ponoszenie zagraża ważnym interesom zobowiązanego, zwłaszcza egzystencji zobowiązanego lub jego rodziny;

b) jeżeli występują uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej tej osoby, w szczególności: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, długotrwała, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna, łoży dobrowolne lub zasądzone postanowieniem sądowym alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie, dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 250% kwoty kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz rozwiązania/przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji życiowej.

2. We wniosku zobowiązany ma obowiązek podać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności.

3. Odstąpić od ustalenia opłaty można na okres nie dłuższy niż jeden rok.

4. Odstąpienie od ustalania opłaty, umorzenie opłaty w całości lub w części w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

§ 3. 1. Na wniosek zobowiązanego, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można:

1) rozłożyć opłatę na raty;

2) odroczyć termin płatności całości lub części opłaty.

2. Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty udziela się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 11.04.2012r. poz.1242) oraz uchwała Nr XXXIII/156/2009 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15 września 2009 w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Powiatu Ostródzkiego (Dz.Urz.Woj. Warm.-Maz. Nr 170, poz.2349).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Wanda Łaszkowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama