reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Wójta Gminy Godkowo

z dnia 13 marca 2013r.

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r


Budżet gminy uchwalony został dnia 20 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XVII/71/2011 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach: - dochody: 9.637.439zł z tego: dochody bieżące w wysokości 9.315.439zł dochody majątkowe w wysokości 322.000zł - wydatki: 9.497.439zł z tego : wydatki bieżące w wysokości 9.094.304zł wydatki majątkowe w wysokości 403.135zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 144.119zł. - nadwyżka: 140.000zł - rozchody : 140.000zł W okresie sprawozdawczym dokonano dwudziestu dwóch zmian budżetu, w tym dwanaście zmian dokonał Wójt Gminy i dziesięć zmian dokonała Rada Gminy. W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy, na koniec 2012 roku przedstawiał się następująco: - dochody: 10.716.199,58zł w tym: dochody bieżące w wysokości 10.376.652,17zł dochody majątkowe w wysokości 339.547,41zł - wydatki: 10.576.199,58zł w tym: wydatki bieżące w wysokości: 10.015.118,17zł z tego kwota 3.966.885,85zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe w kwocie 561.081,41zł, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 239.105,54zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększył się o 1.078.760,58zł, tj. o 10,07% .
Dochody budżetu: Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 10.716.199,58zł i został wykonany w kwocie 10.695.133,13zł tj. w 99,80%. Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2012 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.
Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" Dochody wykonano w 100%. Plan 318.611,19zł wykonano 318.611,19zł. Kwota ta stanowi dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 020 ,,LEŚNICTWO" Dochody wykonano w 252,62%. Plan 3.000zł, a wykonanie 7.578,67zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
Dział 150 ,,PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE" Dochody wykonano w 100%. Plan 10.400zł wykonano w kwocie 10.400zł. W tym dziale otrzymano dotację z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dotacja z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadań przyjętych w ,,Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".
Dział 600 ,,TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" Dochody wykonano w 100%. Plan 100.000zł wykonano w kwocie 100.000zł. W tym dziale otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie wykonania zadania pod nazwą ,,przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grużajny - Nawty III etap".
Dział 700 ,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA" Dochody wykonano w 46,98%. Plan 302.500zł. Wykonanie 142.104,63zł. Są to dochody z tytułu: • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 7.391,24zł; • dochody z najmu lokali 65.899,21zł; • dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3.817zł; • dochody ze sprzedaży składników majątkowych 63.940,13zł; • odsetki od nieterminowych wpłat -1.057,05zł.
Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA" Dochody wykonano w 99,48%. Plan 184.365zł. Wykonano 183.405,71zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 17.335 zł). Dochody te to różne opłaty, tj. wpływy z różnych usług, opłaty administracyjne, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, darowizny, refundacja z PUP Elbląg w kwocie 101.605,84zł i inne.
Dział 751 " URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" Dochody wykonano w 99,97%. Plan 580zł. Wykonanie 579,84zł ( dotacje celowe na utrzymanie stałego rejestru wyborców).
Dział 756 ,,DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ" Na plan 2.742.114zł wpłynęło 2.919.246,22zł, tj. 106,46 %. Z tego:
1) wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
- podatek od nieruchomości: na plan 693.000zł, wykonanie 706.197zł; 101,90%,
- podatek rolny: na plan 343.000 zł, wykonanie 428.819,34zł, 125,02%,
- podatek leśny: na plan 92.000 zł, wykonanie 91.900zł; 99,89%,
- podatek od środków transportowych: na plan 5.300zł, wykonanie 4.896zł; 92,38%,
- podatek od działalności gospodarczej na plan 2.000zł, wykonanie 6zł; 0,30%
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 23.000zł, wykonanie 24.602zł; tj. 106,97%.
2) wpływy z podatków od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości: na plan 157.000zł, wykonanie 221.100,35zł; 140,83%,
- podatek rolny: na plan 739.000zł, wykonanie 781.828,96zł; 105,80%,
- podatek leśny: na plan 4.600zł, wykonanie 5.107,93zł; 111,04%,
- podatek od środków transportowych: na plan 4.900zł, wykonanie 6.425zł; 131,12%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 0 zł, wykonanie 3.160zł
- wpływy z opłaty targowej: na plan 1.000zł, wykonanie 30zł; 3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 25.000zł, wykonanie 32.407zł; 129,63%,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 8.135zł, wykonanie 11.504,87zł; 141,42%.
Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 13.023zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 29.771,70zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 48.941,94zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 2.000zł, wykonanie 2.810,13zł; tj.140,51% oraz podatek od osób fizycznych na plan 521.179zł, wykonanie 506.715zł; 97,22%. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości w podatkach stanowią kwotę 122.535,40zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.
Dział 758 ,,RÓŻNE ROZLICZENIA'' Dochody w tym dziale wykonano w 100,01%. Plan 3.898.936,85zł, wykonanie 3.899.353,37zł. Są to:
- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.366.400zł, wykonanie 2.366.400zł; 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.479.412zł, wykonanie 1.479.412zł, 100,00%.
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin - wykonanie 3.619zł
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N - plan 20.000zł, wykonanie 16.797,52zł, 83,99%,
- zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2011 w wysokości plan i wykonanie w kwocie 33.124,85zł.
Dział 801 ,,OŚWIATA I WYCHOWANIE'' Dochody wykonano w 117,64%. Plan 510zł. Wykonanie 599,96zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 5% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie.
Dział 852 "POMOC SPOŁECZNA" Dochody wykonano w 99,77 % Plan 2.775.157zł. Wykonanie 2.768.726,74zł. Są to przede wszystkim dotacje w łącznej kwocie 2.742.263,29zł. Poza tym są to wpływy z usług, dochody z funduszu alimentacyjnego należne gminie oraz dochody ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Godkowie w kwocie 4.500zł oraz wpływ dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne w kwocie 11.240,16zł.
Dział 853 " POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" Dochody wykonano w 93,04 %. Plan 239.165,54zł. Wykonanie 222.521,21zł. Są to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty:
1) Projekt realizowany przez Gimnazjum w Dobrym pn: ,,Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają, wyniki testów kompetencji podwyższają i do udziału w konkursach zachęcają".
2) Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Godkowo''.
3) Projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe: Bielica i Godkowo pn: ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo".
Dział 854 ''EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA'' Dochody wykonano w 93,09 %. Plan 125.860zł. Wykonanie 117.163,40zł. Są to odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół oraz dotacja na stypendia szkolne i wyprawki dla uczniów szkół podstawowych w łącznej kwocie 117.128,80zł.
Dział 900 ''GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA'' Dochody wykonano w 32,28%. Plan 15.000zł. Wykonanie 4.842,19zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski za ochronę środowiska i opłaty produktowej. Stan należności gminy z tytułu zaległości na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi narastająco 287.723,42zł, z tego:
- 9,59zł z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 296,35zł z tytułu opłat adiacenckich,
- 14.790,55zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
272.626,93zł zaległości podatkowe w tym:
- 1.746,80zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 4.702,90zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 32.059,66zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 128.302,74zł - podatek rolny od osób fizycznych,
- 707,77zł - podatek leśny od osób fizycznych,
- 750zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 304zł - podatek od czynności cywilno-prawnych
- 47.534,06zł - zabezpieczenia hipoteczne osoby fizyczne,
- 56.519zł - odsetki zabezpieczone hipotecznie osoby fizyczne.
Wydatki budżetu: Plan wydatków, po zmianach wyniósł 10.576.199,58zł i został wykonany w kwocie 10.012.807,72zł, co stanowi 94,67 % uchwalonego planu. Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości pokazuje załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wykonanych wydatkach ogółem w 2012 r.:
- wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.015.118,17zł, tj. 94,70 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 561.081,41zł tj. 5,31 % wydatków ogółem.
W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan 3.966.885,85zł wykonanie 3.868.543,92zł, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły plan 2.395.968,31zł wykonanie 2.207.006,87zł. Kwoty wydatków przedstawiały się w następujący sposób:
Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" Wydatki zostały wykonane w 99,04 %. Plan wydatków 358.211,19zł wykonano w kwocie 354.771,84zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: kwota 11.560,65zł została wydatkowana na melioracje wodne na terenie gminy w miejscowościach: Szymbory, Godkowo, Plajny, Dąbkowo, kwotę 24.600zł przekazano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwotę 318.611,19zł, która została wydatkowana na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 150 ,,PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE" Wydatki wykonano w 100%. Plan i wykonanie wydatków w kwocie 13.000zł. Kwota ta została zapłacona wykonawcy za program ,,Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". W dziale tym kwota 10.400zł stanowiła dotacja otrzymana od Ministra Gospodarki.
Dział 600 ,,TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" Wydatki wykonano w 67,97%. Plan 510.547,41zł wykonano w kwocie 349.354,33zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: kwotę 10.000zł przekazano dotację dla powiatu na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie kosztów naprawy drogi Nr 1171 Słobity, Stojpy, Cieszyniec do drogi wojewódzkiej Nr 513 o łącznej długości 2,1 km. Zadanie realizowane wspólnie z powiatem elbląskim oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary. Kwota 19.114,20zł została zapłacona za zimowe utrzymanie dróg gminnych, kwotę 4.942,50zł zapłacono za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami, kwotę 11.000zł wydatkowano na usługi remontowe dróg gminnych: Łępno - kolonia Łępno, Ząbrowiec - Zimnochy, Godkowo, Ząbrowiec. Kwotę 6.765zł wydatkowano na zakup zamiatarki ciągnikowej do miejscowości Miłosna. Kwotę 505,70zł przeznaczono na zakupy bieżące na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy. W tym dziale został wykonany III etap drogi gminnej Grużajny - Nawty o długości 0,816 km na łączną kwotę 247.809,67zł w tym otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000 zł oraz kwota 14.821,50zł została zapłacona za dokumentację techniczną oraz podział na odcinki drogi Nawty - Skowrony. Kwotę 34.395,76zł wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych między innymi: roboty ziemne koparką, transport i zakup żwiru, zakup kruszywa, przepustów, rur, trójników, teowników, cementu, odwodnienie dróg gminnych, równanie, zbieranie poboczy i kopanie rowów - przy drogach.
Dział 700 ,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA" Wydatki wykonano w 90,92 %. Plan 39.000zł wykonano w kwocie 35.457,18zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: remont mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Godkowie w kwocie 10.752zł, remonty bieżące mieszkań gminnym w miejscowościach: Burdajny, Lesiska i Dobry w kwocie - 1.664,13zł oraz kwotę 23.041,05zł wydatkowano na decyzje o warunkach zabudowy - 26 decyzji.
Dział 710 ,,DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" Wydatki wykonano w 83,43%. Plan 56.600zł wykonano w kwocie 47.223,49zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: kwotę 11.839,98zł wydatkowano na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Godkowo sporządzony na podstawie i według Uchwały Nr XXVII/74/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2011 obejmujący teren drogi wojewódzkiej Nr 513 oraz drogi powiatowej Nr 09242 w Godkowie. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 20.052,01zł tj. podziały działek, ogłoszenia prasowe, działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za zmiany, odpisy i założenia ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów. Kwotę 4.200zł wydatkowano na wycenę oświetlenia ulicznego na ternie gminy, oraz kwotę 11.131,50zł wydatkowano na wycenę mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.
Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA" Wydatki zostały wykonane w 93,25%. Plan 1.704.793,91zł wykonanie w kwocie 1.589.783,45zł. W dziale tym znajduje się utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi: wydatkowana kwota 56.774,54zł na Urzędy wojewódzkie tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W tym dziale otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.335zł . Kwota 39.439,54zł stanowi koszt własny. Kwota 57.361,38zł została wydatkowana na Radę Gminy. Na diety została wydatkowana kwota 54.587,50zł oraz kwotę 2.773,88 zł stanowiły koszty poniesione na usługi pozostałe, zakupy i materiały do obsługi rady. Kwota 1.160.698,99zł została wydatkowana na utrzymanie Urzędu Gminy. W kwocie tej zostały poniesione wydatki między innymi na: kwota 825.417,92zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2012. Ogólnie kwota 31.000zł została wydatkowana na remonty bieżące Urzędu Gminy, w tym elewacja budynku w kwocie 24.200,24zł. Kwotę 22.999,77zł wydatkowano na zakup samochodu ciężarowo-skrzyniowego marki Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy. Kwota 24.613,42zł stanowiła odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 47.856,06 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia tj. na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, papier, środki czystości, akcesoria komputerowe: monitor do kasy w Urzędzie Gminy oraz skaner do referatu GKiŚ, opał - 2.559,40zł , grzejniki do pokojów w Urzędzie Gminy - 1.943,09zł, abonament LEX - 6.263,55zł czasopisma i prenumeraty, tablicę informacyjną do Urzędu Gminy -2.512,61 zł, opony do samochodu Renault - 1.800zł oraz zakup paliwa. Kwotę 86.539,51zł wydatkowano na zakup usług pozostałych tj. zapewnienie ciągłości ośrodka danych i cyfrowy urząd - 2.250zł, usługi kominiarskie - 384,36 zł, obsługa prawna - 28.905zł, przesyłki pocztowe - 18.366,08zł, usługi informatyczne - 19.698zł, opieka autorska Zeto - 12.879,71zł, abonament BIP - 2.662,68zł. Kwotę 63.656,49zł stanowiły opłaty za: zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia gminnego, oraz szkolenia pracowników. Kwotę 78,70zł poniesiono na zwroty za przejazdy na komisje poborowe. Kwotę 314.869,84zł wydatkowano na pozostałą działalność. W dziale tym wydatkowano między innymi na: 2.000zł przekazano na organizację powiatowych dożynek dla Gminy Rychliki, kwota 26.300zł została wydatkowana na diety sołtysów, kwota 195.774,31zł w tym kwota 101.605,84zł stanowiła zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy na poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych. Kwotę 8.751,44zł stanowiły koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 21.548zł przeznaczono na wypłatę inkasa dla sołtysów. W dziale tym również wydatkowano na: organizację dożynek gminnych, zakup paliwa i części do ciągnika, artykuły do magazynu gminnego, tablice dla sołtysów, koszty egzekucyjne, wpisy do hipotek przymusowych, rejestracja samochodu, badania okresowe pracowników.
Dział 751 ,,URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" Wydatki zostały wykonane w 99,97 %. Plan 580zł wykonano w kwocie 579,84zł. W dziale tym wykonano wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców. Otrzymano dotacje w kwocie 579,84zł.
Dział 754 ,,BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA" Wydatki zostały wykonane w 86,84%. Plan 94.800zł wydatkowano w kwocie 82.319,80zł. W dziale tym wydatkowano między innymi: kwotę 5.000zł przekazano na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Godkowie, kwotę 2.000zł przekazano dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Olsztynie na sztandar, 3.000zł przekazano dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Elblągu na ubezpieczenie samochodów strażackich, 10.624,67zł wydatkowano na zakup bramy garażowej do budynku OSP Godkowo gdzie znajdują się samochody strażackie. Pozostałe koszty w tym dziale zostały przeznaczone między innymi na: zakup paliwa do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych: Godkowo, Skowrony, Dobry, Osiek, Grądki, ubezpieczenia samochodów strażackich, wynagrodzenie dla kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych.
Dział 757 ,,OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" Wydatki zostały wykonane w 96,39%. Plan 31.000 zł wydatkowano w kwocie 29.880,76 zł. W dziale tym zostały zapłacone odsetki od pożyczki wziętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w miejscowości Godkowo w roku 2010.
Dział 758 ,,RÓŻNE ROZLICZENIA" Wydatki wykonano w 38,31%. Plan 41.735zł wydatkowano kwotę 15.990,58zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: prowizje bankowe w kwocie 6.630,48zł pobierane przez bank, kwota 3.135zł została przekazana do związku gmin w Ostródzie, oraz kwota 6.225,10zł została przekazana jako składki członkowskie: Łączy nas Kanał Elbląski - 1.200zł i składka członkowska do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie w kwocie 5.025,10zł. Kwota 25.000zł nie została wykorzystana, która była zabezpieczona na zarządzenie kryzysowe jako rezerwa.
Dział 801 ,, OŚWIATA I WYCHOWANIE" Wydatki wykonano w 97,19%. Plan 3.084.301zł wydatkowano kwotę 2.997.503,24zł. Szkoły podstawowe w Bielicy i Godkowie kwota wydatkowano stanowiła 1.741.301,69zł. Największe koszty stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 85,80% w Szkole Podstawowej w Bielicy oraz 83,37% w Szkole Podstawowej w Godkowie całego planu. Wydatki w Szkole Podstawowej w Bielicy: stypendia dla uczniów w kwocie 1.419zł, zakup opału do szkoły - 19.494,91zł, środki czystości - 2.078,47zł, zakupy pozostałe takie jak: materiały papiernicze, znaczki pocztowe, akcesoria komputerowe, bojler do kuchni, druki akcydensowe, tablice informacyjne, zakup wężownicy, i innych materiałów. Na pomoce dydaktyczne w szkole wydatkowano kwotę 880,17zł a za energię i wodę zapłacono kwotę 9.014,46zł. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych w kwocie 936zł, usługi kominiarskie w kwocie 266,16zł. Za opiekę autorską programów 2.558,96zł. Wydatki w Szkole Podstawowej w Godkowie: kwotę 3.185zł stanowiły stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakup opału do szkoły w kwocie 36.755,99zł, środki czystości 2.834,48 zł, materiały i urządzenia gospodarcze w kwocie 4.978,97 zł , zakup ław i łączników kominiarskich na dach szkoły w kwocie 1.1456,39zł oraz inne materiały takie jak: materiały papiernicze, zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji, znaczków pocztowych, zakup separatora tłuszczu, zakup obrzeży do chodnika, zakup akcesorii komputerowych. Na pomoce dydaktyczne szkoła wydatkowała kwotę 1.983,86zł, a na energię kwotę 12.952,41zł. Kwotę 3.628,56zł wydatkowano na wywóz nieczystości stałych, a usługi kominiarskie 423,12zł. Na programy wydatkowano kwotę 3.370,76zł. Koszt oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowił kwotę 157.468,39zł., gdzie najwięcej stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota 893.861,35 zł została wydatkowana przez Gimnazjum w Dobrym. Kwotę 4.000zł wydatkowano na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakup słomy i węgla - 26.380zł , zakup terakoty na parter do gimnazjum - 1.158,50zł, zakup kosiarki Husqvarna M 145 - 999,00zł oraz inne zakupy poniesione między innymi na: środki czystości, materiały gospodarcze, materiały papiernicze i biurowe, zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, zakup wyposażenia do kuchni, zakup sznura do pieca, zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego, zakup pompy wodnej. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 1.700z,ł a na energię i wodę kwotę 18.748,98 zł. W gimnazjum wykonano oświetlenie w sali gimnastycznej na kwotę 12.969zł. Ponadto poniesiono koszty na wywóz nieczystości stałych w kwocie 1.620zł, i płynnych - 2.592zł, obsługę informatyczną - 5.756,40zł oraz inne usługi takie jak: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa alarmu, przegląd i naprawę gaśnic, programy komputerowe. Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 189.735,06zł. Kwota ta została poniesiona na dowóz dzieci w kwocie: 183.625,71zł oraz poniesiono koszty na dowóz dziecka do Gimnazjum w Dobrym z miejscowości Klekotki oraz ubezpieczenia autobusu i przeglądy autobusu. Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli: na ten cel wydatkowano w Szkole Podstawowej w Godkowie, Bielicy i Gimnazjum w Dobrym łącznie kwotę 7.240,59zł. Pozostała działalność w szkołach i gimnazjum została wykonana w kwocie 7.896,16zł. Koszty to wyjazdy uczniów na zawody sportowe.
Dział 851 ,,OCHRONA ZDROWIA" Wydatki wykonano w 83,68%. Plan 78.087zł wydatkowano kwotę 65.346,97zł. W dziale tym planowane były wydatki na zwalczanie narkomani na plan 400zł wydatkowano zero złotych. Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 55.987zł wydatkowano kwotę 51.457,53zł. Koszty poniesiono głównie na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, która funkcjonowała do czerwca 2012 roku oraz koszty Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 25.642,59zł. Główne koszty to: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, dofinansowanie do dożynek gminnych, organizacja widowiska artystycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum, zakup mebli biurowych na wyposażenie komisji. Kwotę 13.889,44zł poniesiono na koszty utrzymania Ośrodka Zdrowia w Godkowie. Największy wydatek stanowił zakup energii elektrycznej oraz drobne materiały na bieżące utrzymanie ośrodka.
Dział 852 ,,POMOC SPOŁECZNA" Wydatki wykonano w 99,03 %. Plan 3.402.678,44zł wydatkowano w kwocie 3.369.694,67zł. Na domy pomocy społecznej w roku 2012 przekazano kwotę 204.709,43zł. Kwotę 2.089.645,36zł otrzymano i wydatkowano dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej stanowiły kwotę 48.156,16zł z tego otrzymana dotacja na ten cel stanowiła kwotę 45.875,75zł. Kwota 2.280,41zł została wykonana ze środków własnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na zasiłki i pomoc w naturze GOPS wydatkował kwotę 282.743,82zł z tego kwota 202.895,31zł to kwota otrzymanej dotacji. Kwota 79.848,51zł została dołożona ze środków własnych. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 28.595,36zł i jest to kwota na którą gmina nie otrzymuje żadnej dotacji. Kwota 135.532,38zł została wypłacona z dotacji przyznanej w roku 2012 i przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w roku 2012 została wydatkowana kwota 285.710,05zł w tym otrzymana dotacja stanowiła kwotę 87.717zł. Kwota 197.993,05zł stanowiła koszty własne. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały pokryte w 100% ze środków gminy i stanowiły kwotę 9.840zł. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację i wydatkowano kwotę 26.097,90zł. W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 229.446,18zł w tym otrzymano dotację w kwotach: 14.500zł na wypłatę jednorazowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, dotację na dożywianie dzieci w kwocie 139.999,59zł oraz dotacje na utrzymanie świetlicy środowiskowej i prac społecznie użytecznych w kwocie 15.740,16zł.
Dział 853 ,,POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" Wydatki wykonano w 93,46%. Plan 254.600,63zł wydatkowano w kwocie 237.325,27zł. Kwotę 222.448,18zł otrzymano ze środków Wspólnej Polityki Rolnej. Realizowane były projekty unijne przez jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gimnazjum w Dobrym, Szkoły Podstawowe: Bielica i Godkowo. Szczegółowe wydatki zostały opisane przez poszczególne jednostki i dołączone do wykonania budżetu za 2012 rok.
Dział 854 ,,EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" Wydatki wykonano w 94,75%. Plan 306.027zł wykonano w kwocie 289.950,54zł. W dziale tym koszty zostały poniesione między innymi na utrzymanie świetlic szkolnych w łącznej kwocie 133.925,54zł. Pomoc materialna dla uczniów została wypłacona w kwocie 144.206 zł z tego 117.128,80zł stanowiła dotacja na ten cel.
Dział 900 ,,GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" Wydatki wykonano w 82,51%. Plan 349.138zł wydatkowano w kwocie 288.077,55zł. Kwotę 11.623,25zł wydatkowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Kwota 10.373,25zł została wydatkowana na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Stojpy oraz kwotę 1.250zł przekazano jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek. Kwotę 27.875,92 zł przeznaczono na oczyszczanie wsi. Koszty to wywóz nieczystości stałych. Kwota 174.825,87zł została wydatkowana na oświetlenie uliczne oraz konserwację tego oświetlenia na terenie gminy. Na zakład usług komunalnych przekazano kwotę 43.869,46zł z tego kwota 13.869,46zł stanowiła dopłatę do ceny wody i ścieków oraz kwota 30.399zł została przekazana na zakup środków trwałych: urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia rur oraz samochodu dostawczo-ciężarowego. Kwotę 2.832zł wydatkowano w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Kwotę 27.051,05zł wydatkowano w pozostałej działalności między innymi na: utrzymanie psów w schronisku, zakup karmy dla psów, zakup klatek do przetrzymywania psów i chwytaka do łapania psów, zakup paliwa do wykaszarek i kosiarek będących na wyposażeniu gminy oraz pił spalinowych oraz części do tych pił.
Dział 921 ,,KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" Wydatki wykonano w 99,74%. Plan 194.000zł wykonano w kwocie 193.496zł. W dziale tym przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 158.000zł oraz kwotę 35.496zł zapłacono za dokumentację na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godkowie - Zielony Amfiteatr.
Dział 926 ,,KULTURA FIZYCZNA I SPORT" Wydatki wykonano w 91,83 %. Plan 57.100zł wykonano w kwocie 52.434,21zł. W dziale tym przekazano dotację celową z budżetu dla Klubu Żuraw w kwocie 35.000zł. Pozostałe koszty to między innymi: stypendia dla najlepszych zawodników, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty energii i koszty utrzymania boisk sportowych w miejscowościach: Godkowo, Burdajny i Grądki.
Wydatki inwestycyjne i majątkowe zrealizowane w roku 2012
LP Rozdział Nazwa zadania Plan wydatków Wykonanie na 31.12.2012 r % wyk. Planu
1. 60016 Modernizacja drogi gminnej Nawty-Grużajny (III etap) 200.00,00 200.00,00 100
2. 60016 Modernizacja drogi gminnej Nawty-Skowrony 210.547,41 62.631,17 29,75
3. 60016 Zakup zamiatarki na drogi 7.000 6.765,00 96,64
4. 60014 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na drogę Nr 1171 Słobity, Stojpy, Cieszyniec do drogi wojewódzkiej Nr 513 o łącznej długości 2,1 km 10.000,00 10.000,00 100
5. 75023 Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Urzędu Gminy 23.000,00 22.999,77 99,99
6. 75412 Zakup bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie 11.000,00 10.624,67 96,59
7. 75814 Dofinansowenie drogi dojazdowej Ostróda-Czyste środowisko 3.135,00 3.135,00 100
8. 90001 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni 30.000,00 zł 1.250,00 4,17
9. 90017 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla samorządowych zakładów budżetowych 30.399,00 30.399,00 100
10. 92109 Dokumentacja na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godkowie - Zielony Amfiteatr 36.00,00 35.496,00 98,60
Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w roku 2012
LP NAZWA JEDNOSTKI Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2012 W tym:
Wynagrodzenia i poch. Odpisy na ZFŚS Pozostałe wydatki
1. Szkoła Podstawowa w Bielicy z tego: 972.550,60 925.833,04 756.900,78 42.331,00 126.601,26
wydatki projektowe 29.996,60 29.760,94 0,00 0,00 0,00
2. Szkoła Podstawowa w Godkowie z tego: 1.172.892,94 1.156.857,90 919.937,68 50.596,00 186.324,22
wydatki projektowe 29.954,94 29.902,99 0,00 0,00 0,00
3. Gimnazjum w Dobrym z tego: 1.040.711,00 1.008.577,21 719.913,90 45.794,00 242.869,31
wydatki projektowe 87.550,00 76.431,41 0,00 0,00 0,00
4. GOPS z tego: 1.339.842,00 1.302.371,05 273.416,18 6.605,00 1.022.349,87
wydatki projektowe 102.440,00 96.570,84 0,00 0,00 0,00
5. Urząd Gminy z tego: 6.050.203,04 5.619.168,52 1.198.375,38 35.552,72 4.385.240,42
wydatki majątkowe 561.081,41 383.300,61 0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM WYDATKI 10.576.199,58 10.012.807,72 3.868.543,92 180.878,72 5.963.385,08
Zatrudnienie: W ciągu całego 2012 r. pracowało średnio miesięcznie:
- w ramach robót interwencyjnych -3 osoby,
- robót publicznych - 7 osób,
- prac społecznie-użytecznych - 8 osób,
- stażu - 9 osób.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych powyższych pracowników wyniosły 195.774,31zł, z czego na 31 grudnia 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 101.605,84zł. Zwroty są terminowe i zaległości nie występują.
Wójt Gminy na bieżąco analizował wykonanie planu wydatków budżetu i czuwał, by nie przekroczono ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków lub pojawiały się wydatki nieprzewidziane, dokonywano zmian w uchwalonym planie.
Okres całego roku 2012 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. gmina dokonała spłaty w wysokości 140.000zł pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na oczyszczalnię i kanalizację ścieków w miejscowości Godkowo w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Rok 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 682.325,41zł. Dochody ogółem, mimo wysokiego wykonania w podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego od osób prawnych udało się je dobrze zrealizować w kwocie 1.002.929,31zł, tj. w 111,94% zakładanego planu. Szczególnie niekorzystne zmiany dla budżetu objawiają się w spadku dochodów własnych tj. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, które zostały wykonane w 31,97% zakładanego planu w roku 2012. Mimo spadku dochodów własnych wartość stosowanych ulg, zwolnień obniżeń w podatkach lokalnych w stosunku do stawek ustawowych rośnie. Dodać należy, że długotrwałe stosowanie preferencji postrzegane jest przez podatników jako przywilej, którego odebranie jest szczególnie trudne i wywołuje opór społeczny. Trzeba szukać dodatkowych stałych źródeł i zdawać sobie sprawę, że Gminy już nie stać na zrzekanie się należnych jej dochodów zagwarantowanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tym bardziej, iż skutki liczone są do subwencji.
Z kolei wydatki wykonano w 94,67%, czyli w kwocie 10.012.807,72zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną.
Wójt Gminy Godkowo Janusz Ryszard Grzywalski
Załącznik nr 1
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 9
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik nr 10
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik nr 11
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik11.doc

Załącznik nr 12
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik nr 13
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik13.docx

Załącznik nr 14
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik14.doc

Załącznik nr 15
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik15.xls

Załącznik nr 16
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik16.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama