reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 ze zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012r.wraz z załącznikami l, 2, 3, 4 wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10.091.775,77zł,

2) wykonanie 9.980.671,11zł,

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10.484.478,27zł

4) wykonanie 9.925.195,14zł

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § l przekazać w terminie do dnia 31 marca 2013r.:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Kruklanki


Władysław Gładkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 15/2013

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 15/2013


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XI/70/2011
z dnia 30 grudnia 2011r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów8.685.157,13zł(8.674.972,00zł)[1]) i wydatków8.447.613,00zł(9.539.205,23zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę1.406.618,64zł(1.126.509,74zł), Plan wydatków budżetowych został zwiększony o2.043.265,27zł(1.974.446,20zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan dochodów zwiększony został o 367.572,47zł.

2) W dziale LEŚNICTWO

plan dochodów zwiększony został o 1.840zł.

3) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan dochodów zmniejszony został o 100.500zł.

4) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

zwiększono plan dochodów o 1.700,00zł.

5) W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zmniejszono plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 61,00zł.

6) W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

zwiększono plan dochodów o 242.396,37zł.

7) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA

zwiększono plan dochodów o 206.296,00zł..

8) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan dochodów zwiększono o kwotę 199.835,80zł.

9) W dziale POMOC SPOŁECZNA

plan dochodów zwiększono o kwotę 287.883,00zł.

10) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan dochodów zwiększono o kwotę 99.356,00zł.

11) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan dochodów zwiększono o kwotę 100.300,00zł.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zwiększono plan o kwotę 280.398,47zł.

2) W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków zwiększony został o 232.000,00zł.

3) W dziale TURYSTYKA

plan wydatków zwiększono o 8.000,00zł.

4) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan wydatków zwiększono o 500,00zł.

5) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków zwiększono o 2.200,00zł.

6) W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zwiększono plan wydatków o 20.768,21zł.

7) W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zwiększono plan wydatków o 22.000,00zł.

8) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA

zmniejszono plan o 69.474,21zł, wykorzystana część rezerwy budżetowej.

9) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE

zwiększono plan o 452.483,80zł.

10) W dziale OCHRONA ZDROWIA

plan wydatków zwiększono o 3.530,00zł.

11) W dziale POMOC SPOŁECZNA

plan zwiększono o 382.270,00zł.

12) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków zwiększono o 121.856,00zł.

13) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków zwiększono o 509.216,00zł.

14) W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków zwiększono o 70.000,00zł.

15) W dziale KULTURA FIZYCZNA

plan wydatków zwiększono o 7.500,00zł.

Po zmianach plan dochodów wyniósł10.091.775,77zł(9.801.481,74zł), a wydatków10.490.878,27zł(11.513.651,43zł).

Dochody budżetowe w 2012r. zostały wykonane w wysokości9.980.671,11zł(9.630.683,18zł),
co stanowi 98,906% planu rocznego, w tym:

1) dochody własne 3.782.751,10zł (3.246.454,14zł), co stanowi 37,90% dochodów ogółem,

2) subwencje i dotacje 5.965.952,91zł (6.169.521,39zł) co stanowi 59,78% dochodów ogółem,

3) środki pozyskane z innych źródeł 231.967,10zł (214.707,65zł) co stanowi 2,32% dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 9.867.391,42zł (8.637.911,22zł), a majątkowe 113.279,69zł (992.771,96zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

uzyskano dochody w wysokości 415.732,47zł (379.235,55zł), w tym:

25.215,00zł - dotacja od Nadleśnictwa Borki na współfinansowanie przyłącza wodociągowego,

124.045,00zł - dotacja na remont chodnika w Kruklankach z 2011r.,

21.074,00zł - dotacja na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Boćwinka
i Brożówka,

237.398,47zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego,

8.000,00zł - dotacja na plac zabaw w Boćwince.

2) w dziale 020 "Leśnictwo"

uzyskano dochody w wysokości 3.739,26zł (1.897,35zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

3) w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa"

uzyskano dochody w wysokości 101.239,72zł (139.906,35zł), w tym:

opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 13.559,23zł (5.766,98zł),

dochody z czynszów 27.407,53zł (23.269,93zł),

sprzedaży mienia komunalnego 58.990,69zł (110.539,15zł),

odsetki od nieterminowych wpłat 1.282,27zł (330,29zł).

4) w dziale 710 " Działalność usługowa"

uzyskano dochody w wysokości 1.700,00zł (1.400,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów
i cmentarzy wojennych.

5) w dziale 750 " Administracja publiczna"

uzyskano dochody w wysokości 22.944,00zł (20.606,00zł) - dotacja na wykonywanie zadań
z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone.

6) w dziale 751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

uzyskano dochody w wysokości 800zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców.

7) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej"

dochody przedstawiają się następująco:

karta podatkowa - 6.045,72zł (5.592,62zł),

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych - 20,00zł (34,95zł),

podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 459.171,98zł (449.458,9zł),

podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 20.060,00zł (12.683,00zł),

podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 183.107,00zł (150.895,00zł),

podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 10.617,00zł(9.145,00zł),

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych - 4.934,80zł (5.557,20zł),

podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 678.864,92zł (644.390,79zł),

podatek rolny od osób fizycznych - 494.906,29zł (319.569,17zł),

podatek leśny od osób fizycznych - 3.863,00zł (3.624,50zł),

podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 49.686,49zł (24.129,51zł),

podatek od spadków i darowizn - 9.151,00zł (3.229,16zł),

opłata targowa - 50,00zł (325,00zł),

opłata miejscowa - 8.427,75zł (8.922,23zł),

podatek od czynności cywilnoprawnych - 38.628,15zł (65.250,58zł),

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych - 19.701,54zł (11.046,89zł),

opłata skarbowa - 11.388,00zł (10.382,00zł),

opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 51.530,04zł (56.628,23zł),

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.228.613,00zł (1.006.338,00zł),

podatek dochodowy od osób prawnych - 10.631,03zł (4.538,66zł).

8) w dziale 758 "Różne rozliczenia"

wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.831.889,41zł (3.229.524,33zł), w tym:

2.562.079,00zł (2.244.422,00zł) - subwencja oświatowa,

6.776,00zł - uzupełnienie subwencji ogólnej,

1.074.551,00zł (797.657,00zł) - subwencja wyrównawcza,

91.320,29zł (94.598,82zł) - różne rozliczenia,

97.126,00zł (72.765,00zł) - subwencja równoważąca.

9) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

dotacja - 88.216,00zł na realizację programu "Cyfrowa szkoła",

dotacja - 47.347,80,00zł na realizację programu "Zielona szkoła",

dotacja - 53.141,27zł na realizację programu "Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Kruklanki",

dotacja - 132,00zł (93,00zł) na przeprowadzenie egzaminu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela,

dotacja - 4.140,00zł nauczanie języka angielskiego.

10) w dziale 852 "Pomoc społeczna"

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 1.736.125,10zł (1.754.951,12zł), w tym:

na wspieranie rodziny - 7.498,98zł,

na świadczenia rodzinne wraz z obsługą - 1.153.697,69zł (1.236.041,68zł),

na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13.387,26zł (10.454,91zł),

na zasiłki i pomoc w naturze 209.992,72zł 171.849,38zł),

na zasiłki stałe 94.989,45zł (64.727,00zł),

na utrzymanie GOPS 86.459,00zł (69.159,00zł),

na wspieranie rodzin wychowujących dzieci - 18.100,00zł,

na dożywianie 152.000,00zł (157.120,00zł).

11) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

uzyskano dochody w wysokości 88.963,58zł (93.526,09zł) na pomoc materialna dla uczniów.

12) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

wpłynęło:

293.920,75zł (214.827,06zł) - za odprowadzenie ścieków,

235,89zł (255,44zł) - odsetki za nieterminowe wpłaty,

2.860,36zł (2.715,65zł) - za korzystanie ze środowiska.

Suma należności głównych na koniec 2012r. Wyniosła 774.438,71zł (622.762,17zł), w tym:

1) wieczyste użytkowanie gruntów 9.994,04zł (13.226,51zł),

2) czynsze 32.785,86zł (27.142,86zł),

3) sprzedaż nieruchomości - 37.656,10zł (54.110,20zł),

4) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 66.869,00zł (32.499,00zł),

5) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 235.499,95zł (207.518,96zł),

6) podatek rolny od osób fizycznych 142.739,61zł (76.129,27zł),

7) podatek leśny od osób fizycznych 1.863,70zł (1.200,70zł),

8) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 3.287,00zł (11.853,49zł),

9) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 7.332,84zł (6.940,76zł),

10) podatek od spadków i darowizn 448,00zł (-2.933,16zł),

11) podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00zł (514,42zł),

12) z opłat za odprowadzenie ścieków 68.709,62zł (55.812,23zł),

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2012 wyniosła 532.850,67zł (397.882,78zł). Kwota nadpłat wyniosła 4.277,74zł (4.523,00zł). Kwota odsetek należnych wyniosła 167.252,99zł (138.735,76zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi10.490.878,27zł(11.513.651,43zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą9.925.195,14zł(10.825.306,24zł)
co stanowi 94,61% planu.Wydatki bieżące wyniosły9.287.833,79zł(8.845.243,39zł), a majątkowe637.361,35zł(1.980.062,85zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo"

wydano 450.917,01zł (702.363,64zł), z tego na:

92.900,00zł - wkład do spółki Aglomeracja Giżycko,

54.300,00zł - budowa przyłącza wodociągowego w Kruklankach,

56.457,00zł - budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Boćwinka i Brożówka,

9.861,54zł (6.397,66zł) - wpłaty do izb rolniczych,

237.398,47zł (236.025,55zł) - w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego
w cenie paliwa,

2) w dziale 600 "Transport i łączność"

wydano 351.790,05zł (628.208,14zł) z przeznaczeniem na:

remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 182.063,31zł,

dokumentację dotyczącą budowy chodnika prowadzącego do punktu widokowego przy linii brzegowej jeziora Gołdopiwo - 7.000,00zł,

dokumentację dotyczącą budowy miejsca wypoczynkowego i kąpieliska nad jeziorem Gołdopiwo - 27.000,00zł,

dotację dla Powiatu Giżycko na podstawie porozumienia - 25.000,00zł (15.000,00zł)
na przebudowę dróg.

3) w dziale 630 "Turystyka"

wydano 14.407,78zł (14.530,07zł) na:

prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 407,78zł (530,07zł),

opłaty związane z promocją gminy 14.000,00zł (14.000,00zł).

4) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

wydano 5.373,16zł (4.638,56zł) na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi
do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim.

5) w dziale 710 "Działalność usługowa"

wydano 2.700,00zł (1.900,00zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych.

6) w dziale 750 "Administracja publiczna"

wydano 1.182.727,19zł (1.132.440,44zł), w tym:

6.1 22.944,00zł (20.606,00zł) - w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

42.043,23zł (43.132.,03zł) - wydatki związane z obsługą Rady Gminy,

1.117.739,96zł (1.045.600,41zł) - na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

1.380,13zł (1.305,96zł) - dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,

677.022,68zł (705.250,75zł) - wynagrodzenia,

130.138,78zł (108.100,41zł) - pochodne,

53.281,94zł (56.007,32zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne,

28.888,00zł (23.736,50zł) - prowizje sołtysów,

3.200,00zł (1.354,19zł) - umowy zlecenia i o dzieło,

61.039,51zł (38.893,41zł) - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

opał - 30.415,81zł ( 22.200,00zł),

artykuły biurowe, papier - 10.294,35zł,

sprzęt i programy komputerowe - 4.888,67zł,

tonery - 4.111,89zł,

druki - 1.875,63zł,

prenumeraty - 1.725,09zł,

środki czystości - 1.628,07zł.

7.835,93zł (8.221,04zł) - energię elektryczną i wodę,

79.630,29zł (68.384,17zł) - usługi, w tym:

22.427,80zł (22.413,95zł) - poczta,

29.220,52zł (16.445,80zł) - usługi informatyczne,

11.808,00zł (11.808,00zł) - usługi prawne,

4.030,00zł (3.000,00zł) - usługi BiHP,

3.804,89zł (5.209,87zł) - prowizje bankowe.

11.975,95zł (6.576,86zł) - dostęp do sieci internet,

3.893,11zł (3.672,79zł) - rozmowy przez telefony komórkowe,

4.304,14zł (4.121,88zł) - rozmowy z telefonów stacjonarnych,

14.727,12zł (16.262,82zł) - delegacje i ryczałty,

2.343,00zł (2.173,00zł) - różne opłaty i składki,

33.000,21zł (20.964,08zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

5.079,19zł (4.311,73zł) - szkolenia.

7) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

wydano 800zł (800zł) w związku z aktualizacją list wyborców.

8) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

wydatkowano 52.893,26zł (34.766,92zł) na Ochotnicze Straże Pożarne., w tym:

8.413,80zł - udział w akcji,

6.962,60zł - paliwo,

11.502,00zł - rękawice, buty, węże,

6.441,20zł - energia elektryczna i woda,

6.261,61zł - serwis urządzeń,

3.273,16zł - naprawy pojazdów,

4.119,00zł - ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków.

9) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego"

wydano 197.715,04zł (128.749,04zł) - odsetki od kredytów.

10) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

wydano 3.548.525,29zł (3.077.994,30zł) na:

2.308.654,18zł (1.913.855,70zł) - Zespół Szkół w Kruklankach, w tym:

857.124,29zł (755.559,11z - Szkoła Podstawowa, w tym na:

42.459,93zł (45.068,08zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

533.113,49zł (456.613,98zł) - wynagrodzenia,

33.894,54zł (34.058,74zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne,

114.922,88zł (92.620,33zł) - pochodne od wynagrodzeń,

2.000,00zł - wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło,

50.284,27zł (47.799,59zł) - zakup materiałów i wyposażenia,

2.000,00zł (1.947,06zł) - pomoce naukowe,

9.875,09zł (9.276,79zł) - energię elektryczną i wodę,

3.198,00zł (5.572,60zł) - usługi materialne,

40,00zł - usługi zdrowotne,

10.602,01zł (10.888,75zł) - usługi pozostałe,

353,11zł (618,53zł) - dostęp do sieci internet,

442,29zł (679,78zł) - usługi telefonii stacjonarnej,

892,68zł (924,91zł) - podróże służbowe,

966,00zł (777,00zł) - ubezpieczenie szkolnego mienia,

51.600,00zł (48.344,00zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

89.568,62ł (139.465,98zł) - klasa zerowa przy Szkole Podstawowej w Kruklankach.

1.180.391,46zł (1.011.902,82zł) - Gimnazjum w Kruklankach, w tym na:

46.172,62zł (47.468,77zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

760.273,98zł (670.412,91zł) - wynagrodzenia,

58.325,16zł (53.721,83zł) - wynagrodzenia roczne,

136.764,12zł (131.972,68zł) - pochodne,

716zł - umowy o dzieło,

49.700,97zł (37.663,02zł) - zakup materiałów i wyposażenia,

1.291,41zł (1.905,00zł) - pomoce naukowe,

9.720,34zł (8.994,62zł) - energię elektryczną i wodę,

41.577,19zł (5.733,95zł) - remonty,

20,00zł (80,00zł) - usługi zdrowotne,

12.555,86zł (12.034,87zł) - usługi pozostałe,

295,42zł (618,48zł) - dostęp do sieci internet,

529,83zł (670,39zł) - usługi telefonii stacjonarnej,

1.039,21zł (1.389,27zł) - podróże służbowe,

2.034,00zł (741,00zł) - różne opłaty i składki,

40.500,00zł (38.865,00zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

250,00zł - szkolenia.

5.777,65zł (6.927,79zł) - dokształcanie nauczycieli.

175.792,16zł - pozostała działalność, w tym:

46.953,92zł - "Zielona szkoła",

20.886,00zł - "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III",

107952,24zł - "Cyfrowa szkoła".

979.295,43zł (880.792,69zł) - Szkoła Podstawowa w Boćwince, w tym na:

857.124,29zł (755.559,11zł) - Szkoła Podstawowa, w tym na:

37.934,16zł (40.011,31zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

527.054,24zł (505.551,91zł) - wynagrodzenia,

39.061,23zł (40.732,80zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne,

111.407,65zł (99.920,94zł) - pochodne,

38.243,13zł (33.253,77zł) - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,

728,00zł (8.143,25zł) - pomoce naukowe,

11.324,57zł (8.690,03zł) - energię elektryczną i wodę,

1.997,00zł (1.744,43zł) - usługi materialne,

7.223,48zł (6.200,42zł) - usługi pozostałe,

591,97zł (541,23zł) - dostęp do sieci internet,

1.556,62zł (2.091,88zł) - usługi telefonii stacjonarnej,

639,78zł (1.092,86zł) - podróże służbowe,

462,00zł (473,00zł) - różne opłaty i składki,

40.000,00zł (34.423,00zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

20.615,60zł - przebudowa boiska szkolnego.

111.246,18zł (66.752,53zł) - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwince,

2.509,82zł (625,77zł) - dokształcanie nauczycieli,

26.700,00zł - pozostała działalność - "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III"

140.908,17zł (179.958,01zł) - dowożenie uczniów,

119.667,51zł (103.387,90zł) - pozostałe wydatki związane z oświatą.

11) w dziale 851 "Ochrona zdrowia"

wydano 50.315,38zł (49.823,73zł) na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową.

12) w dziale 852 "Pomoc społeczna"

wydano 2.201.761,50zł (2.162.687,15zł, w tym na:

130.974,08zł (78.049,49zł) - koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej,

7.498,98zł - wspieranie rodziny,

1.172.306,04zł (1.247.392,14zł) - świadczenia rodzinne i alimentacyjne,

13.387,26zł (11.780,86zł) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,

219.117,33zł (191.683,38zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

123.760,03zł (132.035,66zł) - dodatki mieszkaniowe,

94.989,45zł (80.908,91zł) - zasiłki stałe,

227.824,33zł (168.941,56zł) - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

211.904,00zł (251.895,15zł) - pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.

13) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

wydano 112.621,98zł (119.875,61zł) na pomoc materialną dla uczniów.

14) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

wydano 1.258.236,56zł (880.719,5zł), w tym na:

436.237,78zł (329.157,56zł) - obsługę gospodarki ściekowej, w tym:

42.670,98zł (40.501,60zł) - zużycie energii na przepompowniach,

310.755,04zł (206.634,38zł) - odprowadzenie ścieków,

24.723,00zł - budowa studni i montaż przepływomierza.

3.664,65zł (3.869.28zł) - utrzymanie zieleni na terenie gminy,

116.435,68zł (110.462,92zł) - oświetlenie ulic,

521,00zł (6.522,00zł) - wydatki związane z ochrona środowiska,

12.921,17zł (27.408,76zł) - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,

12.247,00zł (4.609,50zł) - umowy zlecenia i o dzieło,

125.998,24zł (35.886,71zł) - zakup materiałów, w tym:

opał - 36.421,73zł (14.804,42zł),

utrzymanie samochodu - 4.998,54zł (4.015,38zł),

materiały zakupione na rzecz sołectw - 58.125,16zł (5.259,90zł),

remont w budynku GOPS - 8.188,20zł,

rozbiórka przystanku w Kruklankach - 5.207,99zł.

20.836,54zł (20.688,43zł) - energii elektryczna i woda,

usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego 172.662,53zł (125.694,00zł),
w tym:

wywóz śmieci - 31.962,00zł (23.676,13zł),

utrzymanie psów w schronisku - 7.424,86zł (8.857,75zł),

przeglądy kominów - 5.614,95zł (5.614,95zł),

przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 13.754,00zł (14.000,00zł),

wycena nieruchomości, dzielenie działek i kosztorysy - 9.001,00zł (5.470,00zł),

kurs autobusu - 16.359,88zł (14.370,89zł),

monitorowanie dawnego wysypiska - 20.233,50zł,

przyłącze wodociągowe - 7.995,00zł,

remont terenu wokół GOK - 15.410,66zł,

w ramach funduszy sołeckich - 12.814,27zł,

Wykonanie dojścia do plaży w Sołtmanach - 6.150,00zł.

32.342,41zł (20.740,34zł) - opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,

wydatki inwestycyjne:

152.460,00zł - ośrodek zdrowia,

8.900,00zł - przystanek w Kruklankach,

4.034,40zł - altana w Sołtmanach,

4.990,00zł - altana w Boćwince,

10.682,45zł - zagospodarowanie terenu w Boćwince,

115.913,00zł (195.680,00zł) na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów,

15) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

udzielono dotacji na kwotę 434.500,00zł (368.500,00zł):

295.000,00zł (250.000,00zł) - Gminnemu Ośrodkowi Kultury,

135.000,00zł (117.000,00zł) - Bibliotece Publicznej,

1.500,00zł (1.500,00zł) - Związkowi Ukraińców w Polsce na organizację koncertów organowych.

3.000,00zł - na wsparcie realizacji zadania Ekomuzea Mazur.

16) w dziale 926 "Kultura fizyczna"

wydano 59.910,94zł (37.000zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

21.680,94zł - utrzymanie boisk "Orlik",

1.230,00zł - dokumentacja związana z przebudową stadionu gminnego,

37.000,00zł (37.000,00zł) - realizacja zadań określonych w gminnym programie współpracy z podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W roku 2012 zaciągnięty został kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 250.000,00zł (1.442.000,00zł), spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 368.200,00zł (224.000,00zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2012r. wyniósł 3.339.000,00zł (3.682.000,00zł).

Na koniec roku 2012 uzyskano wolne środki w kwocie454.578,47zł(517.302,50zł), które będą w dyspozycji Rady Gminy.

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruklankach, zarówno zobowiązania jak i należności na koniec 2012roku nie wystąpiły.

W 2012r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Zespół Szkół w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwince.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Zespół Szkół w Kruklankach miał do dyspozycji kwotę 2.889,37zł (4.324,18zł), w tym:

1) 1.216,80zł (2.716,83zł) - wynajmowanie lokalu,

2) 1.477,00zł (1.561,00zł) - prowizja z PZU za ubezpieczenie uczniów,

3) 195,00zł (45,00zł) - wydane duplikaty legitymacji,

4) 0,57zł (1,35zł) - prowizja bankowa.

Wydano 2.851,68zł (4.202,10zł) na:

1) 2.466,68zł (3.297,00zł) - materiały i wyposażenie,

2) 257,00zł (579,10zł) - pomoce naukowe,

3) 128,00zł (129,00zł) - prowadzenie rachunku.

37,69zł (122,08zł) zwrócono do budżetu gminy.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2012r.

Ogólna pow. nieruchomości gminnych stanowi areał o pow. 276ha w tym:

1. użytki rolne - 42 ha,

2. grunty leśne oraz zadrzewione 3 ha,

3. pozostałe tereny 18ha

4. grunty zabudowane i zurbanizowane 213ha w tym:

tereny mieszkaniowe 5 ha,

tereny przemysłowe 4 ha,

inne tereny zabudowane 5 ha,

zurbanizowane tereny nie zabudowane 10 ha,

użytki kopalne 3 ha,

tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 18 ha,

tereny komunikacyjne ( drogi ) 168 ha.

W w/w powierzchniach znajdują się nieruchomości w:

1. Zarządzie jednostek organizacyjnych gminy ( szkoły, ) o pow. 4,08ha

2. Tereny przeznaczone na : rozwój mieszkalnictwa i turystyki, cele publiczne ( hydrofornie, przepompownie, cmentarze parkingi, drogi ).

3. Tereny przeznaczone na cele rolne i do zalesień .

4. Drogi gminne .

5. Zasób mieszkaniowy gminy:

2 budynki mieszkalne,

17 lokali mieszkalnych.

6. 7 świetlic wiejskich.

7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 5,45ha

8. Grunty oddane w dzierżawę o pow. 2,38ha.

W posiadaniu Gminy Kruklanki znajdują się również grunty przez nią dzierżawione od osób fizycznych o pow. 0,9272ha

Do nieruchomości, które przeszły na własność gminy w latach ubiegłych w 2012r. przyjęto następujące nieruchomości:

1. Od Skarbu Państwa przyjęto:

Na obręb Sołtmany: nieruchomości niezabudowane - grunt rolny:

Działka oznaczona nr geod. 147, pow. 0,1000ha i wartość 10.000zł,

Działka oznaczona nr geod. 189/2, pow. 0,3000ha i wartość 15.000zł,

Działka oznaczona nr geod. 256, pow. 0,0600ha i wartość 6.000zł.

Na obręb Żabinka: nieruchomość niezabudowana - cmentarz

Działka oznaczona nr geod. 60, pow. 0,3200ha i wartość 16.000zł,

Na obręb Kruklanki: nieruchomość niezabudowana,

Działka oznaczona nr geod. 283/4, pow. 0,1077ha i wartość 15.000zł.

2. Od ANRSP przejęto :

Na obręb Jasieniec:

Działki o nr geod. 1/36, 1/47, 1/69, 1/70 o łącznej pow. 0,5752ha i wartość 5150zł.

Na obręb Brożówka:

Działki o nr geod. 11/13, 36/7 o łącznej pow. 0,4421ha i wartość 3870zł.

Na obręb Żywy:

Działkę o nr geod. 126/16, 126/6, 125/19 o pow. 0,6576ha i wartość 5880zł.

Ogólna wartość nabytych nieruchomości przez Gminę Kruklanki na dzień 31-12-2012r. wyniosła 77.000 zł

Do 31-12-2012r. Wójt Gminy sprzedał:

1. Obręb Kruklanki:

1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe o nr geod. 390/38 o pow. 0,1555ha, położoną w obrębie Kruklanki za kwotę 59.700zł.

2. Obręb Kruklanki

Wójt Gminy Kruklanki przekazał w formie darowizny 2 działki o nr geod. 356/11, 356/13
i łącznej wartości 10.455zł dla Powiatu Giżyckiego - działki stanowią część dróg powiatowych.

W roku 2012 przeprowadzono również przetargi na sprzedaż nieruchomości, w których ze względu na brak oferentów nie dokonano sprzedaży:

1. 2 przetargi na sprzedaż żwirowni

2. 1 przetarg na sprzedaż budynku zdrowia w Kruklankach

3. 1 przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe z obrębu Brożówka

Łączna wartość ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień do dnia 31-12-2012r. wyniosła 58.990,69zł.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do dnia 31.12.2012r. wpłynęła kwota w wysokości 13.559,23zł.

Z najmu i dzierżawy do dnia 31.12.2012r. wpłynęła kwota w wysokości 27.407,53zł.

Do sprzedaży w 2013r. przeznaczono:

1. Z obręb Kruklanki:

2 działki przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

3 lokale mieszkalne,

1 działkę zabudowana o nr geod. 148/4.

2. Z obręb Możdżany:

2 lokale mieszkalne,

4 działki niezabudowane o nr geod. 135/4, 135/6, 135/7, 137/2,

1 działkę zabudowaną bud. Gosp. o nr geod. 135/5.

3. Z obręb Jasieniec:

1 budynek mieszkalny.

4. Z obręb Sołtmany:

1 budynek mieszkalny,

1 lokal mieszkalny,

nieruchomość niezabudowana o nr geod. 280, 279/2.

5. Z obręb Żywki:

2 lokale mieszkalne.

6. Z obręb Brożówka:

19 działek pod zabudowę mieszkaniową

7. Obrębu Jeziorowskie:

1 udziału w działce o nr geod. 74/1.

Planowana wartość sprzedaży mienia komunalnego w 2013r. wyniesie 630.000zł.

Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2013r. wyniesie 14.000,00zł.

Planowany dochód z najmu i dzierżawy w 2013r. wyniesie 22.000,00zł.


[1]) Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2011

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama