reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 24/2013 Burmistrza Kisielic

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241 z późn. zm.),zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 34.285.557,80 zł, wykonanie 33.361.500,47 zł,

- wydatki ogółem - plan 38.639.454,51 zł, wykonanie 36.634.264,29 zł.

§ 3. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.

Burmistrz Kisielic


mgr Tomasz Koprowiak


INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.

Budżet gminy Kisielice na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XIV/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Dochody uchwalono w wysokości 38.298.626,38 zł z tego dochody bieżące w wysokości 19.459.008,74 zł, dochody majątkowe w wysokości 18.839.617,64 zł. Wydatki uchwalono w wysokości 42.387.537,61 w tym wydatki majątkowe w wysokości 23.194.112,21 zł wydatki bieżące w wysokości 19.193.425,40 zł (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.450.256,52 zł, obsługa długu w kwocie 625.200 zł).

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 34.285.557,80 zł i były niższe od uchwalonych na rok 2012 o kwotę 4.013.068,58 zł tj. 11,71 %. Zmniejszenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji, podatków od nieruchomości oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za 2012 rok zrealizowano na poziomie 33.361.500,47 zł, tj. 97,03 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 7.545.895,35 zł, wykonano dochody własne na kwotę 6.990.055,90 zł, co stanowi 52,88 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 21.324.475,51 zł wykonano w wysokości 20.659.230,31 zł, co stanowi 96,88 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 12.961.082,29 zł wykonano w kwocie 12.702.270,16 zł tj. 98,01 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 7.963.982,00 zł, tj. 100 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, subwencje, dochody z majątku Gminy, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. W rozliczeniach różnych w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013 wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 12.507.026,96 tj. 98,25 % planu, w tym:

Zadanie "Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel" wykonano w kwocie 321.453,00 zł,

Zadanie "Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęgowie" wykonano w kwocie 48.604,44 zł,

Zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach; Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Goryń Wałdowo- Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach" wykonano w kwocie 1.406.693 zł,

Zadanie "Budowa promenady spacerowej …" wykonano w kwocie 144.122,29 zł,

Zadanie "Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą" wykonano w kwocie 5.625.240,01 zł,

Zadanie "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach" wykonano w kwocie 4.317.231,02 zł,

Zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP- zakup samochodu ratownictwa ekologicznego" wykonano w kwocie 643.683,20 zł.

W transporcie i łączności dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne zrealizowana w kwocie 62.647,65 zł, tj. 100 % planu. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 40.134,48 zł tj. 50,17 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 6.321.782,42 zł, tj. 96,90 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowalająca. W podatkach od osób prawnych realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych wyniosła 3.025.564,65 zł, tj. 98,63 % planu. Wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło 30.586,45 zł, tj. 176,27 % planu. Takie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników.

W podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.353.859,74 zł, tj. 96,29 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok wyniosły 484.207 zł, skutki ulg wyniosły 82.134 zł, umorzenia zaległości wyniosły 24.559 zł, rozłożenie na raty 10.592,50 zł. Łącznie stanowi to kwotę 601.492,50 zł tj. 1,81 % zrealizowanych dochodów. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2012 rok wyniosły 1.252.885,43 zł, tj. 97,40 % planu.

Struktura dotacji za 2012 rok przedstawiała się następująco: - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 4.753.150,05 zł, wykonanie wyniosło 4.621.127,35 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 684.073,05 zł, administracja rządowa 33.651 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.197 zł oraz pomoc społeczna 3.931.857,30 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2012 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 684.073,05 zł głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 33.651 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 5.197 zł. W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 3.931.857,30 zł, w tym: 3.857.807,75 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 39.597,55 zł na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane między innymi były następujące przedsięwzięcia: w opiece społecznej na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłaty zasiłków okresowych oraz stałych. W edukacyjnej opiece wychowawczej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 38.639.454,51 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 36.634.264,29 zł, tj. 94,81 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 94,01 % co szczegółowo odzwierciedlają cześć tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 20.896.420,16 zł, zrealizowano w kwocie 19.900.385,76 co stanowi 95,24 % planu. W rolnictwie i łowiectwie plan po zmianach wynosi 2.740.046,39 zł, wykonano 2.730.484,79 zł tj. 99,65 % planu. Zadania bieżące to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła 27.961,59 zł tj. 95,72 % planu. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 89,13 %. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 6.065.711,88 zł, wydatki zrealizowano w 98,48 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, na zadania inwestycyjne- wydatki wyniosły 5.903.489,59 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych).

W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 183.061,35 tj. 96,16 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 22.349,19 zł. Na zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 21.194,69 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 18.825,56 zł., tj. 88,54 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 17.349,56 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 2.277.939,33 zł., tj. 92,48 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 33.651 zł., tj 100 % planu (płace, pochodne i inne).

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 158.962,96 zł, tj. 98,87 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.992.998,89 zł., tj. 91,72 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26.441,40 zł. tj. 98,90 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 65.885,08 zł. przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 1.022.921,82 zł, tj. 96,37 % planu w tym na zakup samochodu ratownictwa ekologicznego dla OSP oraz na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zarządzanie kryzysowe poniesiono nakłady w kwocie 521,52 zł. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych- wyniosły kwotę 839.377,87 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 208.110 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 7.533.251,43 zł, tj. 95,54 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.299.961,96 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.777.717,67 zł, w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 434.949,20 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 592.227,32 zł., tj. 95,33 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na dokształcenie nauczycieli nakłady wyniosły 31.505,10 zł.

Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 44.404 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 37.154 zł. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 39.711,22 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno- terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 5.790.226,81 zł, tj. 97,97 % planu, z przeznaczeniem na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze: 12.490,46 zł, tj. 88,20 % planu,

- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej: 236.977,44 zł, tj. 100 % planu,

- rodziny zastępcze: 3.639,14 zł, tj. 99,98 % planu,

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 3.857.807,75 zł, w tym:

* zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, fundusz alimentacyjny w kwocie 3.749.267,33 zł,

* wynagrodzenia i pochodne w kwocie 63.207,98 zł,

* koszty utrzymania w kwocie 45.332,44 zł,

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 57.464,01 zł, tj. 98,78 % planu,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322.278,43 zł, tj. 100 % planu,

- zasiłki stałe w kwocie 223.878,20 zł, tj. 98,13 % planu,

- dodatki mieszkaniowe dla 84 osób w kwocie 103.598,19 zł, tj. 100 % planu,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 381.494,89 zł, tj. 96,55 % planu, w tym:

* wynagrodzenia i pochodne w kwocie 331.002,67 zł,

* koszty utrzymania w kwocie 50.492,22 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano środki w kwocie 289.980,20 zł, tj. 99,51 % planu, w tym:

* wynagrodzenia i pochodne 288.099 zł,

* koszty utrzymania 1.881,20 zł,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.552,00 zł,

- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkole i inne) 296.066,10 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 334.583,28 zł, tj. 93,53 % planu.

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 226.103,95 zł, tj. 98,06 % planu, na świetlice szkolne- głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 80.411,93 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 145.220,44 zł, tj. 99,52 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 953.539,21 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 270.292,88 zł, oczyszczanie miast i wsi 242.223,46 zł, schroniska dla zwierząt 83.892,15 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 252.617,75 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 19.312,52 zł oraz pozostałą działalność 46.270,45 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 1.398.778,04 zł, tj. 92,68 % planu.

Dotację dla instytucji kultury w wysokości 235.900 zł przyznano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 266.500 zł na utrzymanie Domu Kultury. Na remonty i utrzymanie świetlic wydano kwotę 127.652,21 zł. Na ochronę i opiekę nad zabytkami poniesiono nakłady w kwocie 1.000 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 164.887,71 zł w tym na dotację dla stowarzyszeń 109.000 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie. Wydatki na utrzymanie i obsługę boiska "Orlik" wyniosły 40.486,27 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 4.353.896,71 zł. Na dzień 31.12.2012 r. rzeczywisty deficyt wyniósł 3.272.763,82 zł.

W 2012 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.524.009,32 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.563.722,24 zł są to kredyty i pożyczki, w tym ujęta jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku dokonywano zmiany budżetowe dziesięciokrotnie przez Radę Miejską oraz czterokrotnie przez Burmistrza.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2013
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.xls


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2013
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2013
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2013
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik5.xls


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 24/2013
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik6.xls


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 24/2013
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik7.xlsx


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielic poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

I.Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kisielice:

a) bagna, rowy i wodopoje (070) o pow. 23 ha i wartości 6 tys. zł,

b) drogi (036) o pow. 283,5 ha i wartości 324 tys. zł,

c) tereny zabudowane (032) o pow. 34,8 ha i wartości 248 tys. zł,

d) tereny mieszkalne (030) o pow. 2,0 ha i wartości 21 tys. zł,

e) tereny rekreacyjno- wypoczynkowe (034) o pow. 1,8 ha i wartości 31 tys. zł,

f) grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 11,0 ha i wartości 3 tys. zł,

g) tereny różne (050) o pow. 1,7 ha i wartości - 0,1 tys. zł,

h) grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 7 ha i wartości 6 tys. zł,

i) tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 10,4 ha i wartości 128 tys. zł,

j) nieużytki (060) o pow. 4,4 ha i wartości 2 tys. zł.

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice- pow. 379,6 ha o wartości - 770 tys. zł.

II.Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kisielice:

a) budynki mieszkalne w ilości 18 o wartości 214 tys. zł (zarządzane przez PUK),

b) budynki usługowe w ilości 1 o wartości 2 tys. zł,

c) obiekty OSP w ilości 4 o wartości- 179 tys. zł,

d) budynki usługowo- handlowe wraz ze świetlicami wiejskimi w ilości 7 o wartości- 444 tys. zł,

e) obiekty byłych szkół podstawowych w ilości 2 o wartości 104 tys. zł,

f) obiekty szkolne w ilości 2 o wartości 107 tys. zł (w admin. Zespołu Szkół).

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 1.043 tys. zł.

Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kisielice w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- przejęto od osób fizycznych grunty o pow. 0,11 ha i wartości 13 tys. zł,

- zakończono budowę sieci kanalizacyjnej Sobiewola - Kantowo- Goryń - poniesione nakłady w kwocie 2.012,1 tys zł,

- wykonano remont dróg we wsiach Łęgowo i Krzywka- poniesiono nakłady 243,2 tys. zł - zakończono budowę chodniki we wsiach Butowo, Łęgowo i Trupel - poniesione nakłady 65,5 tys. zł,

- poniesiono nakłady na budowę chodnika we wsiach Goryń i Łęgowo- 30,7 tys. zł,

- zmodernizowano drogi gminne- 183 tys. zł,

- poniesiono nakłady na rekultywację wysypiska śmieci w Pławtach Wielkich - 1,6 tys. zł,

- poniesiono nakłady na remont 3 mieszkań komunalnych we wsi Pławty Wielkie pomieszczeń - 101,5 tys. zł,

- wykonano remonty świetlic wiejskich: - w Pławtach Wlk. - 21,3 zł;- w Goryniu - nakłady 37,6 tys. zł,

- wybudowano centrum sportowo-kulturalne we wsiach: - Łęgowo- nakłady 12,8 tys. zł; - Jędrychowie- nakłady 28,4 tys. zł; - Ogrodzieńcu - nakłady 19,7 tys. zł; - Goryniu - nakłady 15,8 tys. zł,

- poniesiono nakłady na remont i ogrodzenie boisk wiejskich - 17,4 tys. zł.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym:

- sprzedano grunty o pow. 0,02 ha we wsi Biskupiczki- za cenę 0,8 tys. zł,

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki letniskowej we wsi Trupel o pow. 294 m2- wartość - 6,5 tys. zł.

III.Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

a) tereny niezabudowane (033) o pow. 18,5 ha i wartości 334 tys. zł,

b) tereny mieszkalne (030) o pow. 3,4 ha i wartości 26 tys. zł,

c) tereny zabudowane (032) o pow. 12,9 ha i wartości 830 tys. zł,

d) grunty użytkowane rolniczo ( 010) o pow. 6,3 ha i wartości 36 tys. zł,

e) drogi (036) o pow. 20,9 ha i wartości 80 tys. zł,

f) nieużytki ( 060) o pow. 0,6 ha i wartości 0,4 tys. zł,

g) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe ( 034) o pow. 3,2 ha i wartości 7 tys. zł,

h) jezioro miejskie (070) o pow. 5,3 ha i wartości 3 tys. zł,

i) grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 2,2 ha i wartości 3 tys. zł.

Razem grunty na terenie miasta 73,2 ha i wartości 1.324 tys. zł.

Wykaz skomunalizowanych obiektów z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

a) budynki mieszkalne w ilości 17 o wartości 1.612 tys.zł (zarządzane przez PUK),

b) budynki mieszkalno - użytkowe w ilości 2 o wartości 383 tys. zł (w admin. PUK),

c) obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 2.858 tys. zł (w admin. Zespołu Szkół),

d) obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 200 tys. zł,

e) obiekty sportowo-rekreacyjne- 3 o wartości 1.836 tys. zł,

f) obiekty administracyjne- 1 o wartości 463 tys. zł,

g) obiekt kotłowni na słomę- 1.060 tys. zł,

h) Obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 405 tys. zł.

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 8.817 tys. zł.

Obrót mieniem komunalnym na terenie miasta w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie stanu mienia:

- wybudowano chodnik ul. Rybna - poniesiono nakłady 63,8 tys. zł,

- zakończono budowę chodnika ul. Komoniewskiego - poniesione nakłady 83,1 tys. zł,

- poniesiono nakłady na realizację inwestycji "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach" - 5.200 tys. zł,

- wykonano parking przy ul. Kolejowej - poniesione nakłady 34,3 tys. zł,

- zakupiono samochód ratownictwa ekologicznego dla OSP - poniesione nakłady 809,9 tys. zł,

- poniesiono nakłady na rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie miasta - 7.044 tys. zł,

- rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego - poniesione nakłady 9,8 tys. zł,

- przejęto od os. fiz. za odszkodowaniem w kwocie 4.7 tys. zł grunt pod drogę publiczną o pow. 0,05 ha,

- poniesiono nakłady na remont pieca kotłowni miejskiej w Kisielicach - poniesione nakłady- 65,1 tys. zł.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego 4 nieruchomości o łącznej pow. 0,21 ha i wartości 62 tys. zł.

Zamierzenia na rok 2013:

- sprzedaż lokali najemcom,

- sprzedaż działek budowlanych,

- wykupy gruntów pod lokalizację dróg,

- modernizacja dróg.

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kisielice: 11. 564 tys. zł

UWAGA! Podane wartości są wartościami ewidencyjnymi (w większości historycznymi).


STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień 31.12.2012

Zadanie I.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Goryń, Wałdowo- Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach"

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim Planem Inwestycyjnym zakładano na lata 2010-2012. Planowane nakłady finansowe wynosiły- 4 172 273,07 zł.

W ramach tegoż zadania wykonano:

1. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy inwestycji i wybrano wykonawcę.

2. Wybrano Inspektora Nadzoru

3. Roboty budowlane rozpoczęto w styczniu 2011 roku.

4. Zaawansowanie prac budowlanych 100 %- zakończono rzeczową realizację inwestycji (protokół końcowy odbioru robót 18 09 2012) w tym:

- zakończono budowę sieci wodociągowej do miejscowości Goryń i Wałdowo wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków,

- zakończono budowę sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej,

- wybudowano budynek na terenie oczyszczalni ścieków w Kisielicach i dostarczono urządzenia do odwadniania osadów ściekowych.

Poniesione wydatki w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu-4 241 703,07 zł, co stanowi -100,00 %.

Zadanie II.

"Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą -etap II"

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym zaplanowano na lata 2009-2012.

Realizację rozpoczęto od wyboru Inżyniera kontraktu dla tegoż zadania, Umowę podpisano w dniu 28.02.2011 roku.

Procedurę wyboru wykonawcy rozpoczęto 15.06.2011 roku- Przetarg ten został unieważniony. Dopiero w drugim postępowaniu wybrano Wykonawcę inwestycji, z którym podpisano umowę w dniu 23 września 2011 roku.

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Kisielice, montażu nowych węzłów ciepłowniczych oraz modernizacji i rozbudowie obiektu Kotłowni Miejskiej zwiększającej jej moc z 3,0 do 6,0 MW.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi o 185 węzłów cieplnych o łącznej długości: 8,9 km, oraz rozbudowę budynku kotłowni w której dostawiony jest nowy kocioł na słomę o mocy 3 MW. W zakresie modernizacji technologii istniejącej kotłowni wykonano kocioł 3 MW, układ przygotowania i podawania paliwa, układ oczyszczania i usuwania spalin (multicyklon i ekonomizer), układ odpopielania, automatyka i sterowanie, kompletny komin z konstrukcją samonośną, poza tym, aby poprawić sprawność istniejącego większego 2 MW kotła- wyposażono go w ekonomizer.

W roku 2012 wykonano większość prac budowlanych, w ramach umowy o dofinansowanie inwestycji, poniesiono wydatki:

- roboty budowlane 6 948 998,23 zł,

- inżynier kontraktu 80 306,70,

- audyt zewnętrzny 1880,00,

- promocja projektu (tablice, artykuł, ulotki) 11 328,23 zł.

Łączna kwota 7 042 513,16 zł.

Na rok 2013 pozostały następujące wydatki:

- roboty budowlane 748 551,77 zł,

- Inżynier kontraktu - 18 081,00 zł.

Łącznie 766 632,77 zł.

Zadanie III.

"Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach"

Realizację zadania zgodnie z wieloletnim Planem Inwestycyjnym zakładano na lata 2009-2012. Planowane łączne nakłady finansowe 10 740 420,64 zł.

Realizację zadania rozpoczęto od ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera kontraktu, który zarządzał będzie projektem. Przetarg ogłoszono 18 listopada 2011 roku.

Następnie przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawców, z którymi podpisano umowa w dniu 29.03.2012 roku. Zgodnie z umową cała inwestycja została zrealizowana do końca 2012 roku. Cześć płatności przeniesiono natomiast na rok 2013 r. Przedmiotem projektu było kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostały uzbrojone tereny po dawnym torowisku kolejowym, zrealizowano następujące zadania:

- roboty drogowe - ul. Kolejowa,

- budowa oświetlenia ulicznego - ul. Kolejowa,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej -ul. Kolejowa,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej - ul. Kolejowa i Prusa,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznia ścieków - ul. Kolejowa i Przemysłowa,

- roboty drogowe, elektryczne i telekomunikacyjne - ul. Przemysłowa,

- budowa ul. Przemysłowej wraz z połączeniem z ul. Kolejowa.

Wydatki w roku 2012:

- roboty budowlane 4 950 760,01,

- inżynier kontraktu 230 000,00 zł,

- audyt zewnętrzny 1 609,00 zł,

- promocja projektu 7805,10.

Wydatki na rok 2013:

- roboty budowlane 935 646,18 zł,

- Inżynier kontraktu: 55 360,00 zł,

- promocja projektu: 5 330,00,

- audyt: 271,00 zł.

Zadanie IV.

"Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach". Czas realizacji 2010-2012 r.

W ramach zadania powstał całkowicie nowy amfiteatr w miejscu dotychczas istniejącego. Obiekt może pomieścić znacznie większa liczbę widowni oraz jest bardziej funkcjonalny.

Zakres inwestycji:

- budowa sceny o powierzchni zabudowy 106,5 m2,

- podjazd dla osób niepełnosprawnych,

- sieć elektryczna, kanalizacja deszczowa, ogrodzenie, kanał technologiczny.

Koszty całkowite: 695494,00 zł.

Zadanie V.

"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu". Czas realizacji 2011-2012 r.

W ramach zadania wyremontowano oraz doposażono budynek świetlicy wiejskiej w Goryniu.

Koszty całkowite: 39 200,00 zł.

Zadanie VI.

"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwaekologicznego". Czas realizacji 2011-2012 r.

W ramach zadania został zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa ekologicznego. Dzięki inwestycji cały obszar gminy został objęty dodatkową ochroną na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Całkowity koszt zadania: 809900,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama