reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.215.13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 28 marca 2013r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XIX/111/13 Rady Gminy Wielbark z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XIX/111/13 Rady Gminy Wielbark z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w części dotyczącej § 3 w zakresie sformułowania: "...z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 r.".

Uzasadnienie

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Wielbark , powołując się na art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) zmieniła górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów.

W ocenie organu nadzoru uchwała Rady Gminy, w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia, w sposób rażący narusza prawo.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W art. 6 ust. 2 w/w ustawy ustawodawca upoważnił organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do określenia, w drodze uchwały, górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez gminną jednostkę organizacyjną l lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2, czyli w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Nie budzi wątpliwości, że ustalenie przedmiotowych opłat jest ustanowieniem aktu normatywnego o charakterze aktu prawa miejscowego, do którego zastosowanie ma art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 z późn.zm.).

W myśl art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. Z treści powołanego art. 88 ust. 1 Konstytucji wynika, iż data ogłoszenia przepisu prawnego, w tym m.in. uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego jest datą początkową, od której może on wejść w życie. Powtórzeniem zapisu konstytucyjnego jest art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. W myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Ustawa dopuszcza w uzasadnionych przypadkach wejście w życie aktów normatywnych, w tym także aktów prawa miejscowego, w terminie krótszym niż 14 dni od daty ogłoszenia. Ustawodawca w art. 5 w/w ustawy przewidział możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, dopuszczalne jest to jednakże w sytuacji, gdy zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie. Wyjątek ten nie może być jednak interpretowany rozszerzająco. W praktyce nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej sprowadza się do przypadku, gdy akt ten zawiera regulacje bardziej korzystne dla jego adresatów.

Uchwała Nr XIX/111/13 Rady Gminy Wielbark z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zwiększa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych selektywnie.

Dotychczas obowiązujące górne stawki określone Radę Gminy Wielbark uchwałą Nr XXXVI/218/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosiły:

1) w przypadku odpadów zmieszanych

- za jednorazowe opróżnienie pojemnika 110 litrów - 12,50 zł;

- za jednorazowe opróżnienie pojemnika 1100 litrów - 125,00 zł.

2) w przypadku, gdy odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny

- za jednorazowe opróżnienie pojemnika 110 litrów - 8,50 zł;

- za jednorazowe opróżnienie pojemnika 1100 litrów - 85,00 zł.

Według uchwały Nr XIX/111/13 od 1 kwietnia miałby obowiązywać górne stawki o wartości:

1) w przypadku odpadów zmieszanych:

- za jednorazowe opróżnienie pojemnika 120 litrów - 17,50 zł;

- za jednorazowe opróżnienie pojemnika 1100 litrów - 175,00 zł.

2) w przypadku, gdy odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny

- za jednorazowe opróżnienie pojemnika 120 litrów - 10,00 zł;

- za jednorazowe opróżnienie pojemnika 1100 litrów - 10,00 zł.

Wobec tego Rada zwiększyła górne stawki od 10 do blisko 30%.

Dodać trzeba, że przedmiotowa uchwała przekazana została według właściwości przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 marca 2013r. W opisanym stanie faktycznym, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogła wejść w życie najwcześniej w dniu 3 kwietnia, czyli według § 3 uchwały jej przepisy zadziałałyby wstecz. W świetle powyższego należy więc uznać, że kwestionowany zapis "z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 r." jest niezgodny z art. 88 Konstytucji RP, a wobec tego stanowi rażące naruszenie prawa.

W związku z tym, rozstrzygnięto jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama