| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/582/2013 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst, Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 r. poz. 21) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r.poz. 567; z 2013 r. poz. 153), stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbląg, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 października 2006 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXVI/580/2010 roku z dnia 21 stycznia 2010 roku), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu, obejmującą obszar wewnątrz granic, które wyznaczają: od strony północnej - granica działki ewidencyjnej nr 177/4, od strony wschodniej - fragment modernizowanej ulicy Browarnej (włącznie), od strony południowej - fragment modernizowanej Trasy Unii Europejskiej (włącznie), od strony zachodniej - granica działki ewidencyjnej nr 7/2.

2. Granice planu, o którym mowa w ustępie 1 wskazano na rysunku planu sporządzonym na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu na etapie jego wyłożenia do publicznego wglądu zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - miasta Elbląg oraz zasadach ich finansowania zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

5. W sprawach nie regulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy odrębne i szczególne, odnoszące się do obszaru objętego ustaleniami planu.

§ 2. Celem regulacji zawartych w zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój jest określenie przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zabudowy terenów oraz modernizacji układu komunikacyjnego w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 503.

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - oznacza to niniejszą zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu;

2) uchwale - oznacza to niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu;

3) rysunku planu - oznacza to załącznik graficzny nr 1 do uchwały na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000;

4) obszarze planu - oznacza to teren wewnątrz granic opracowania, oznaczonych na rysunku planu, dla którego obowiązujące są ustalenia planu;

5) przepisach odrębnych i szczególnych - oznacza to inne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

6) przeznaczeniu podstawowym - oznacza to takie przeznaczenie terenu, które powinno dominować w obszarze terenu wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

7) przeznaczeniu dopuszczonym - oznacza to rodzaje przeznaczenia terenu, które mogą wystąpić w koniecznym zakresie i na warunkach określonych w przepisach szczegółowych - poszczególnych kartach terenów;

8) przeznaczeniu uzupełniającym - oznacza to rodzaje przeznaczenia terenu, które dopełniają funkcjonalnie przeznaczenie podstawowe na warunkach określonych w przepisach szczegółowych - poszczególnych kartach terenów;

9) wskaźniku intensywności zabudowy terenu lub działki budowlanej - oznacza to stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych wszystkich budynków, liczonej po zewnętrznym obrysie murów, do powierzchni terenu lub działki budowlanej;

10) powierzchni zabudowanej terenu lub działki budowlanej - oznacza to powierzchnię zajętą budynkami;

11) ekspozycji widokowej - oznacza to wskazanie szczególnie wyeksponowanej w układzie urbanistycznym przestrzeni terenu U1 wymagającej zagospodarowania i zabudowy o wysokim standardzie.

2. Określenia inne niż użyte w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 4. 1. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1, tj. rysunek planu w skali 1:1000.

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego ustaleniami planu;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbol literowo - cyfrowy przyporządkowany poszczególnym terenom;

4) strefa lokalizacji parkingu naziemnego otwartego;

5) ogólnodostępny ciąg pieszy poza wydzielonymi terenami komunikacji;

6) ekspozycja widokowa.

3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są informacjami, nie będącymi ustaleniami planu:

1) obowiązująca granica portu morskiego Elbląg;

2) projektowana granica portu morskiego Elbląg;

3) przebieg linii elektroenergetycznej 110 kV;

4) projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 503.

§ 5. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami literowo-cyfrowymi. Konkretne zasady zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych terenów zawarte są w przepisach szczegółowych - kartach terenów niniejszej uchwały.

2. Linie rozgraniczające, o których mowa w ust. 1, poprowadzono po istniejących liniach podziałów geodezyjnych lub należy wyznaczyć je geodezyjnie w projektach podziału gruntów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 6. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów:

a) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U1 , U2 i U3;

b) teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem KP ;

c) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZP1 i ZP2 ;

d) teren komunikacji kolejowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KK ;

e) tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte w przepisach szczegółowych uchwały - kartach terenów;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte w przepisach szczegółowych uchwały - kartach terenów;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte w przepisach szczegółowych uchwały - kartach terenów;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zawarte w przepisach szczegółowych uchwały - kartach terenów;

6) zasady i warunki podziału nieruchomości zawarte w przepisach szczegółowych uchwały - kartach terenów;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy zawarte w przepisach szczegółowych uchwały - kartach terenów;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz zasady funkcjonowania systemów komunikacji zawarte w przepisach szczegółowych uchwały - kartach terenów;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz zasady funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej, zawarte w przepisach szczegółowych uchwały - kartach terenów;

10) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości określonej w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały - kartach terenów.

§ 7. W planie nie określa się:

1) zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, gdyż nie występują na obszarze planu;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, gdyż nie występują na obszarze planu;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) zasad i warunków scaleń nieruchomości;

Rozdział 2.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
KARTY TERENÓW

§ 8. Karta terenu U1; powierzchnia terenu U1 - 0,45 ha.

1. Ustala się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U1.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: funkcje usługowe w tym stacja paliw.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) wewnętrzna obsługa komunikacyjna w zakresie dojazdów i miejsc postojowych;

2) zieleń towarzysząca zabudowie;

3) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

4. Warunki jakie musi spełniać przeznaczenie uzupełniające: musi być ono dostosowane do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego i uwarunkowań wynikających z niniejszej uchwały oraz przepisów odrębnych i szczególnych.

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: określają je ustalenia zawarte w ust. 7, 8 i 9 niniejszej karty.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza się instalowanie i użytkowanie urządzeń i technologii, których eksploatacja może powodować przekroczenie standardów jakości środowiska dopuszczonych w przepisach odrębnych i szczególnych, dotyczących ochrony środowiska.

7. Zasady zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego Elbląg, zgodnie z rysunkiem planu. Do czasu obowiązywania istniejących granic wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu należy uzgadniać z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania działki:

a) intensywność zabudowy - 0,50 < I < 4,50;

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowanej - 60%;

c) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej - 10%.

3) ustala się ekspozycję widokową z ulicy Browarnej i Trasy Unii Europejskiej, zgodnie z rysunkiem planu i

§ 3. ust. 1 pkt 11;

4) szczegółowe zagospodarowanie terenu stacji paliw wraz z zapleczem usługowym musi spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych i szczególnych;

5) wszelkie funkcje związane z obsługą komunikacyjną terenu rozwiązywać w obrębie jednostki U1.

8. Zasady kształtowania zabudowy:

1) ustala się minimalną odległości zabudowy od granic geodezyjnych (linii rozgraniczających), zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi prawa budowlanego i dróg publicznych;

2) ustala się wysokość zabudowy od niskiej do średniowysokiej zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi prawa budowlanego;

3) ustala się ekspozycję widokową z ulicy Browarnej i Trasy Unii Europejskiej, zgodnie z rysunkiem planu i § 3 ust. 1 pkt 11;

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu U1 oraz ograniczeń w jego użytkowaniu: ustala się dla sytuowania zabudowy następujące wymogi:

a) poziom bezpiecznego inwestowania, wynikającego z zagrożenia zalaniem w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza, określa się na rzędnej +2,50 m n.p.m.;

b) w projektach zabudowy należy uwzględnić zagrożenie podniesienia się poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.

10. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Portowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 04.KDD 1/2 połączoną poprzez prawoskręty z ulicą Browarną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 01.KDG 2/2 + T i z nowoprojektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03.KDL 1/2;

2) ustala się zakaz dojazdu bezpośrednio od strony Trasy Unii Europejskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 02.KDG 2/2.

3) miejsca postojowe należy realizować w liniach rozgraniczających terenu U1;

4) ilość miejsc postojowych powinna zabezpieczać potrzeby zgodnie ze wskaźnikami: 2 stanowiska na 100 m2powierzchni użytkowej usług oraz 3 stanowiska na 10 zatrudnionych;

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić przez teren U1 jako podziemne;

2) niezbędne kubaturowe obiekty infrastruktury technicznej należy lokalizować na wydzielonych działkach z możliwością dojazdu, na zasadach określonych w przepisach szczególnych i harmonijnie wkomponować w zagospodarowanie lub w zabudowę;

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, odprowadzenie wód opadowych oraz wywóz odpadów komunalnych należy realizować w ramach systemów obsługujących miasto; wyklucza się stosowanie rozwiązań tymczasowych i przejściowych, niezgodnych z ustaleniami uchwały;

4) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych należy po oczyszczeniu odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska;

5) teren objęty jest Aglomeracją Elbląg, ścieki bytowo - gospodarcze należy odprowadzać wyłącznie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

6) ustala się jako preferowane zasilanie w ciepło z sieci miejskiej, ewentualnie stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych nie powodujących przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

7) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być określone na podstawie projektów budowlanych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem niniejszych ustaleń i przepisów odrębnych.

12. Zasady i warunki podziału terenu U1:

1) podział terenu U1 na działki musi być w zgodzie z ustaleniami niniejszego paragrafu oraz spełnić warunek zapewnienia dostępności każdej z nich do komunikacji publicznej;

2) dopuszcza się wydzielenia pod konieczną infrastrukturę techniczną.

13. Stawkę procentową, o której mowa w § 6 pkt 10 ustala się dla terenu U1 w wysokości 30%.

§ 9. Karta terenu U2; powierzchnia terenu U2 - 0,49 ha.

1. Ustala się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U2.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: funkcje usługowe.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) wewnętrzna obsługa komunikacyjna w zakresie dojazdów i miejsc postojowych;

2) zieleń towarzysząca zabudowie;

3) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

4. Warunki jakie musi spełniać przeznaczenie uzupełniające: musi być ono dostosowane do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego i uwarunkowań wynikających z niniejszej uchwały oraz przepisów odrębnych i szczególnych.

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: określają je ustalenia zawarte w ust. 7, 8 i 9 niniejszej karty.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: oddziaływanie związane z funkcją terenu nie może przekraczać standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

7. Zasady zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego Elbląg, zgodnie z rysunkiem planu. Do czasu obowiązywania istniejących granic wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu należy uzgadniać z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania działki:

a) intensywność zabudowy - 0,50 < I < 4,50;

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowanej - 60%;

c) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej - 10%.

3) wszelkie funkcje związane z obsługą komunikacyjną terenu rozwiązywać w obrębie jednostki U2.

4) ustala się ciąg pieszy zgodnie z rysunkiem planu.

8. Zasady kształtowania zabudowy:

1) ustala się minimalną odległości zabudowy od granic geodezyjnych (linii rozgraniczających), zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi prawa budowlanego i dróg publicznych;

2) ustala się wysokość zabudowy od niskiej do średniowysokiej zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi prawa budowlanego;

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu U2 oraz ograniczeń w jego użytkowaniu: ustala się dla sytuowania zabudowy następujące wymogi:

a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV - ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie w jej otoczeniu określają obowiązujące przepisy odrębne i szczególne dotyczące ochrony środowiska.

b) poziom bezpiecznego inwestowania, wynikającego z zagrożenia zalaniem w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza, określa się na rzędnej +2,50 m n.p.m.;

c) w projektach zabudowy należy uwzględnić zagrożenie podniesienia się poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.

10. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Portowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 04.KDD 1/2 połączoną poprzez prawoskręty z ulicą Browarną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 01.KDG 2/2 + T i z nowoprojektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03.KDL 1/2;

2) miejsca postojowe należy realizować w liniach rozgraniczających terenu U2;

3) ilość miejsc postojowych powinna zabezpieczać potrzeby zgodnie ze wskaźnikami: 2 stanowiska na 100m2powierzchni użytkowej usług oraz 4 stanowiska na 10 zatrudnionych;

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić przez teren U2 jako podziemne;

2) niezbędne kubaturowe obiekty infrastruktury technicznej należy lokalizować na wydzielonych działkach z możliwością dojazdu, na zasadach określonych w przepisach szczególnych i harmonijnie wkomponować w zagospodarowanie lub w zabudowę;

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, odprowadzenie wód opadowych oraz wywóz odpadów komunalnych należy realizować w ramach systemów obsługujących miasto; wyklucza się stosowanie rozwiązań tymczasowych i przejściowych, niezgodnych z ustaleniami uchwały;

4) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych należy po oczyszczeniu odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska;

5) teren objęty jest Aglomeracją Elbląg, ścieki bytowo - gospodarcze należy odprowadzać wyłącznie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

6) ustala się jako preferowane zasilanie w ciepło z sieci miejskiej, ewentualnie stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych nie powodujących przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

7) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być określone na podstawie projektów budowlanych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem niniejszych ustaleń i przepisów odrębnych.

12. Zasady i warunki podziału terenu U2:

1) podział terenu U2 na działki musi być w zgodzie z ustaleniami niniejszego paragrafu oraz spełnić warunek zapewnienia dostępności każdej z nich do komunikacji publicznej;

2) dopuszcza się wydzielenia pod konieczną infrastrukturę techniczną.

13. Stawkę procentową, o której mowa w § 6 pkt 10 ustala się dla terenu U2 w wysokości 30%.

§ 10. Karta terenu U3; powierzchnia terenu U3 - 0,16 ha.

1. Ustala się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U3.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: funkcje usługowe.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) obsługa dworca kolejowego;

2) zieleń towarzysząca zabudowie wraz z obiektami małej architektury;

3) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

4. Warunki jakie musi spełniać przeznaczenie uzupełniające: musi być ono dostosowane do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego i uwarunkowań wynikających z niniejszej uchwały oraz przepisów odrębnych i szczególnych.

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: określają je ustalenia zawarte w ust. 7, 8 i 9 niniejszej karty.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: oddziaływanie związane z funkcją terenu nie może przekraczać standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

7. Zasady zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego Elbląg, zgodnie z rysunkiem planu. Do czasu obowiązywania istniejących granic wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu należy uzgadniać z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania działki:

a) intensywność zabudowy - 0,30 < I < 1,20;

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowanej - 30%;

c) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej - 10%.

3) dla obsługi dworca kolejowego ustala się wyposażenie terenu w obiekty małej architektury i urządzenia związane z transportem kolejowym.

8. Zasady kształtowania zabudowy:

1) ustala się minimalną odległości zabudowy od granic geodezyjnych (linii rozgraniczających), zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi prawa budowlanego, dróg publicznych i transportu kolejowego;

2) ustala się niską wysokość zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi prawa budowlanego.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu U3 oraz ograniczeń w jego użytkowaniu: ustala się dla sytuowania zabudowy następujące wymogi:

a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV - ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie w jej otoczeniu określają obowiązujące przepisy odrębne i szczególne dotyczące ochrony środowiska;

b) teren graniczy z obszarem kolejowym - ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie w jej otoczeniu określają obowiązujące przepisy odrębne i szczególne dotyczące transportu kolejowego;

c) poziom bezpiecznego inwestowania, wynikającego z zagrożenia zalaniem w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza, określa się na rzędnej +2,50 m n.p.m.;

d) w projektach zabudowy należy uwzględnić zagrożenie podniesienia się poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.

10. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1) ustala się dojazd na teren od strony nowoprojektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03.KDL 1/2;

2) ilość miejsc postojowych powinna zabezpieczać potrzeby zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowiska na 100m2powierzchni użytkowej usług oraz 2 stanowiska na 10 zatrudnionych;

3) ustala się, że brakujące zapotrzebowanie na miejsca parkingowe należy realizować w liniach rozgraniczających ulicy 03.KDL 1/2.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić przez teren U3 jako podziemne;

2) niezbędne kubaturowe obiekty infrastruktury technicznej należy lokalizować na wydzielonych działkach z możliwością dojazdu, na zasadach określonych w przepisach szczególnych i harmonijnie wkomponować w zagospodarowanie lub w zabudowę;

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, odprowadzenie wód opadowych oraz wywóz odpadów komunalnych należy realizować w ramach systemów obsługujących miasto; wyklucza się stosowanie rozwiązań tymczasowych i przejściowych, niezgodnych z ustaleniami uchwały;

4) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych należy po oczyszczeniu odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska;

5) teren objęty jest Aglomeracją Elbląg, ścieki bytowo - gospodarcze należy odprowadzać wyłącznie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

6) ustala się jako preferowane zasilanie w ciepło z sieci miejskiej, ewentualnie stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych nie powodujących przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

7) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być określone na podstawie projektów budowlanych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem niniejszych ustaleń i przepisów odrębnych.

12. Zasady i warunki podziału terenu U3:

1) ustala się zakaz podziału;

2) dopuszcza się wydzielenia pod konieczną infrastrukturę techniczną.

13. Stawkę procentową, o której mowa w § 6 pkt 10 ustala się dla terenu U3 w wysokości 30%.

§ 11. Karta terenu KP; powierzchnia terenu: KP - 0,44 ha.

1. Ustala się teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem KP.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: parking jednopoziomowy naziemny otwarty i/lub parking wielopoziomowy.

3. Przeznaczenie dopuszczone i uzupełniające terenu:

1) usługi w parterze parkingu wielopoziomowego;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń bezpośrednio związanych z funkcją parkingu;

3) zieleń towarzysząca zabudowie;

4) sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

4. Warunki jakie musi spełniać przeznaczenie dopuszczone i uzupełniające: musi być ono dostosowane do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego i uwarunkowań wynikających z niniejszej uchwały oraz przepisów odrębnych i szczególnych.

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: określają je ustalenia zawarte w ust. 7, 8 i 9 niniejszej karty.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: oddziaływanie związane z funkcją terenu nie może przekraczać standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

7. Zasady zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego Elbląg, zgodnie z rysunkiem planu. Do czasu obowiązywania istniejących granic wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu należy uzgadniać z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania działki dla parkingu jednopoziomowego naziemnego otwartego:

a) intensywność zabudowy - I < 0,03;

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowanej - 3%;

c) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej - 10%;

3) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania działki dla parkingu wielopoziomowego:

a) intensywność zabudowy - 1,00 < I < 2,50;

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowanej - 60%;

c) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej - 10%;

8. Zasady kształtowania zabudowy:

1) ustalenia dla parkingu jednopoziomowego naziemnego otwartego:zakazuje się realizacji obiektów budowlanych poza niezbędnymi dla obsługi parkingu.

2) ustalenia dla parkingu wielopoziomowego:

a) ustala się minimalną odległości zabudowy od granic geodezyjnych (linii rozgraniczających), zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi prawa budowlanego i dróg publicznych;

b) ustala się niską wysokość zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi prawa budowlanego.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu KP oraz ograniczeń w jego użytkowaniu: ustala się dla sytuowania zabudowy następujące wymogi:

a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV - ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie w jej otoczeniu określają obowiązujące przepisy odrębne i szczególne dotyczące ochrony środowiska.

b) poziom bezpiecznego inwestowania, wynikającego z zagrożenia zalaniem w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza, określa się na rzędnej +2,50 m n.p.m.;

c) w projektach zabudowy należy uwzględnić zagrożenie podniesienia się poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.

10. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1) ustala się dojazd na teren od strony nowoprojektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03.KDL 1/2;

2) ustala się zakaz dojazdu od strony ulicy Browarnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 01.KDG 2/2 + T.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić przez teren KP jako podziemne;

2) niezbędne kubaturowe obiekty infrastruktury technicznej należy lokalizować na wydzielonych działkach z możliwością dojazdu, na zasadach określonych w przepisach szczególnych i harmonijnie wkomponować w zagospodarowanie;

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, odprowadzenie wód opadowych oraz wywóz odpadów komunalnych należy realizować w ramach systemów obsługujących miasto; wyklucza się stosowanie rozwiązań tymczasowych i przejściowych, niezgodnych z ustaleniami uchwały;

4) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych należy po oczyszczeniu odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska;

5) teren objęty jest Aglomeracją Elbląg, ścieki bytowo - gospodarcze należy odprowadzać wyłącznie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

6) ustala się jako preferowane zasilanie w ciepło z sieci miejskiej, ewentualnie stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych nie powodujących przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

7) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być określone na podstawie projektów budowlanych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem niniejszych ustaleń i przepisów odrębnych.

12. Zasady i warunki podziału terenu KP:

1) podział terenu KP na działki musi być w zgodzie z ustaleniami niniejszego paragrafu oraz spełnić warunek zapewnienia dostępności każdej z nich do komunikacji publicznej;

2) dopuszcza się wydzielenia pod konieczną infrastrukturę techniczną.

13. Stawkę procentową, o której mowa w § 6 pkt 10 ustala się dla terenu KP w wysokości 30%.

§ 12. Karta terenu ZP1; powierzchnia terenu: ZP1 - 0,22 ha.

1. Ustala się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP1 .

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń urządzona.

3. Przeznaczenie dopuszczone i uzupełniające terenu:

1) parking naziemny otwarty;

2) sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

4. Warunki jakie musi spełniać przeznaczenie dopuszczone i uzupełniające: musi być ono dostosowane do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego i uwarunkowań wynikających z niniejszej uchwały oraz przepisów odrębnych i szczególnych.

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: określają je ustalenia zawarte w ust. 7, 8 i 9 niniejszej karty.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: należy wprowadzać nową zieleń, zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi oraz ustaleniami niniejszej karty.

7. Zasady zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego Elbląg, zgodnie z rysunkiem planu. Do czasu obowiązywania istniejących granic wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu należy uzgadniać z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania działki:

a) intensywność zabudowy - I = 0;

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowanej - 0 %;

c) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej - 40%;

8. Zasady kształtowania zabudowy: ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu ZP1 oraz ograniczeń w jego użytkowaniu: ustala się dla sytuowania zabudowy następujące wymogi:

a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV - ograniczenia w jego zagospodarowaniu określają obowiązujące przepisy odrębne i szczególne dotyczące ochrony środowiska;

b) teren graniczy z obszarem kolejowym - ograniczenia w jego zagospodarowaniu określają obowiązujące przepisy odrębne i szczególne dotyczące transportu kolejowego;

c) poziom bezpiecznego inwestowania, wynikającego z zagrożenia zalaniem w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza, określa się na rzędnej +2,50 m n.p.m.;

d) w projektach zagospodarowania należy uwzględnić zagrożenie podniesienia się poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.

10. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: ustala się dojazd na teren od strony nowoprojektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03.KDL 1/2.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej :

1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić przez teren ZP1 jako podziemne;

2) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być określone na podstawie projektów budowlanych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem niniejszych ustaleń.

12. Zasady i warunki podziału terenu ZP1 :

1) ustala się zakaz podziału;

2) dopuszcza się wydzielenia pod konieczną infrastrukturę techniczną.

13. Stawkę procentową, o której mowa w § 6 pkt 10 ustala się dla terenu ZP1 w wysokości 30%.

§ 13. Karta terenu ZP2; powierzchnia terenu ZP2 - 0,05 ha.

1. Ustala się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP2.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń urządzona.

3. Przeznaczenie uzupełniające i dopuszczone terenu: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

4. Warunki jakie musi spełniać przeznaczenie uzupełniające i dopuszczone: wkomponowanie w ukształtowanie terenu i minimalna ingerencja w zieleń.

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: teren należy zagospodarowywać w zgodzie z ustaleniami niniejszej karty, mając na względzie zarówno jego funkcjonalność jak i walory estetyczne.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : określają je ustalenia zawarte w ust.7 niniejszej karty.

7. Zasady zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego Elbląg, zgodnie z rysunkiem planu. Do czasu obowiązywania istniejących granic wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu należy uzgadniać z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) intensywność zabudowy - I = 0,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowanej - 0%,

c) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej - 95%;

3) należy zachować istniejący stan zagospodarowania jako całość kompozycyjną z zielenią urządzoną działki nr 177/4;

4) należy zabezpieczyć skarpę roślinnością przed jej osuwaniem;

5) ustala się zakaz lokalizacji reklam.

8. Zasady kształtowania zabudowy: ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.

9. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: nie ustala się.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić przez teren ZP2 jako podziemne;

2) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być określone na podstawie projektów budowlanych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem niniejszych ustaleń.

11. Zasady i warunki podziału terenu ZP2 : ustala się zakaz podziału.

12. Stawkę procentową, o której mowa w § 6 pkt 10 ustala się dla terenu ZP2 w wysokości 30%.

§ 14. Karta terenu KK ; powierzchnia terenu KK - 0,72 ha.

1. Ustala się teren komunikacji kolejowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KK.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja kolejowa.

3. Przeznaczenie dopuszczone: obiekty i urządzenia techniczne infrastruktury kolejowej.

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie ustala się.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

8. Zasady zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego Elbląg, zgodnie z rysunkiem planu. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania tych terenów należy uzgadniać z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

2) dopuszcza się realizację obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych infrastruktury kolejowej.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej :

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej prowadzony w liniach rozgraniczających terenu komunikacji kolejowej musi być zgodny z obowiązującymi przepisami o transporcie kolejowym;

2) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być określone na podstawie projektów budowlanych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

10. Zasady i warunki podziału terenu KK : nie ustala się.

11. Stawkę procentową, o której mowa w § 6 pkt 10 ustala się dla terenu KK w wysokości 30%.

§ 15. Karta terenów KD.

1. Ustala się tereny komunikacji: ulice publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolem KD i innymi symbolami dookreślającymi typ komunikacji: 01 - numer porządkowy, G - klasa główna, L - klasa lokalna ulicy, D - klasa dojazdowa ulicy, 2/2 -pierwsza cyfra określa ilość jezdni, druga cyfra określa ilość pasów ruchu, T - lokalizacja linii tramwajowej w ciągu ulicy .

2. Ustala się następujące zasady kształtowania i obsługi komunikacji:

1) ulice główne:

a) ustala się linie rozgraniczające modernizowanego fragmentu ulicy Browarnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 01.KDG 2/2 + T ,w granicach którego ustala się: dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu na każdej, rozdzielone torowiskiem tramwajowym;

b) ustala się linie rozgraniczające modernizowanego fragmentu Trasy Unii Europejskiej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 02.KDG 2/2 ;

2) ulica lokalna: ustala się linie rozgraniczające nowoprojektowanej ulicy wraz z miejscami parkingowymi, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03.KDL 1/2 ;

3) ulica dojazdowa: ustala się linie rozgraniczające ulicy Portowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 04.KDD 1/2 ;

3. Przeznaczenie dopuszczone terenu: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

4. Warunki jakie musi spełniać przeznaczenie dopuszczone: można realizować bez kolizji z przeznaczeniem podstawowym i w zgodzie z odrębnymi przepisami drogowymi.

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: przestrzenie komunikacji miejskiej winny być funkcjonalne z dobrze wkomponowaną zielenią, małą architekturą.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: należy wprowadzać nową zieleń, zgodnie z przepisami odrębnymi i ustaleniami niniejszej karty.

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: ulice należy zagospodarować w zgodzie z przepisami odrębnymi dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego.

8. Zasady zagospodarowania terenów:

1) tereny znajdują się w większości w granicach administracyjnych portu morskiego Elbląg, zgodnie z rysunkiem planu. Do czasu obowiązywania istniejących granic wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu należy uzgadniać z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

2) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem: urządzeń technicznych ulic oraz związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu; natomiast dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu w zgodzie z odrębnymi przepisami drogowymi.

3) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV - ograniczenia w zagospodarowaniu w jej otoczeniu określają obowiązujące przepisy odrębne i szczególne dotyczące ochrony środowiska.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić jako podziemne;

2) przebieg sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic musi być zgodny z obowiązującymi odrębnymi i szczególnymi przepisami drogowymi;

3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być określone na podstawie projektów budowlanych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

10. Zasady i warunki podziału terenu KD: nie ustala się zasad i warunków podziałów terenu KD, powinny być one zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych.

11. Stawkę procentową, o której mowa w § 6 pkt 10 ustala się dla terenu KD w wysokości 30%.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16. Zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg - Zdrój w Elblągu uchwalonego uchwałą Nr XVII / 393 / 2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 9 września 2004 roku w odniesieniu do terenu znajdującego się w granicach objętych ustaleniami niniejszej uchwały, przedstawionych w załączniku graficznym do uchwały.

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Jerzy Wcisła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/582/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/582/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 11 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w okresie od dnia 20 grudnia 2012 roku do dnia 25 stycznia 2013 roku, oraz ustawowym terminie wnoszenia uwag, wyznaczonym w ogłoszeniu na dzień 25 lutego 2013 roku, nie wniesiono uwag do projektu planu miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Jerzy Wcisła


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/582/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 11 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst, Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Elblągu rozstrzyga, co następuje:

Lp.

INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCE DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

ZASADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1 - z budżetu gminy
2 - dotacje, fundusze
3 - kredyty, pożyczki
4 - obligacje komunalne
5 - inne

TERMIN
REALIZACJI
1 - zadanie krótkookresowe (do jednego roku)
2 - zadanie wieloletnie (powyżej jednego roku)

1

DROGI PUBLICZNE

Remont (modernizacja) drogi dojazdowej 04.KDD 1/2

1+2+3+4+5

2

2

Linia oświetlenia zewnętrznego - ulicy 04.KDD 1/2

1+2+3+4+5

2

* w wierszach 1 - 2 wpisano odpowiednie numery zgodnie z podanymi w nagłówkach kolumn

Poszczególne inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej wymienione w powyższej tabeli realizowane będą przez właściwe miejskie jednostki organizacyjne i/lub inwestorów zewnętrznych.

W ramach procedury planistycznej na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój, sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. Dokument jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Elblągu - Departament Budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Jerzy Wcisła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »