| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.219.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 29 marca 2013r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVIII/272/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie Powiatu Braniewskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych do momentu odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2013 r

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 1 ust. 2 pkt 4 i § 2 ust. 2 uchwały
Nr XXVIII/272/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie Powiatu Braniewskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych do momentu odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2013 r.

Uzasadnienie:

Rada Powiatu Braniewskiego, powołując się na art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym, oraz
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), podjęła w dniu 28 lutego 2013 roku uchwałę, o której mowa na wstępie.

W myśl art. 130a ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, rada powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, o których mowa w art. 130a ust. 5c ustawy, oraz wysokość kosztów związanych z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy.

Jednocześnie ustawodawca w art. 130a ust. 6a ustawy ustalił maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. W myśl przepisu ust. 6b wysokość opłat ulega corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W art. 130a ust. 6c ustawy wskazano, iż maksymalne stawki opłat na każdy rok kalendarzowy ogłasza, w drodze obwieszczenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych.

W dniu 7 sierpnia 2012 r. Minister Finansów wydał Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (publ. Monitor Polski z 2012 r. poz. 579). Wynika z niego, iż maksymalna stawka za każdą dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t wynosi w 2013 roku - 49 zł. Tymczasem w uchwale Rady Powiatu Braniewskiego ustalono w §1 ust.2 pkt 4 opłatę za każdą dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t w wysokości 50 zł. Opłata ta jest zatem wyższa od opłaty maksymalnej, co należy uznać za rażące naruszenie prawa.

Za sprzeczny z prawem należy także uznać zapis §2 ust.2 uchwały, który wskazuje właściciela pojazdu jako osobę obowiązaną do pokrycia kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. Po pierwsze, art. 130a ust. 6 ustawy nie zawiera upoważnienia dla rady powiatu do wskazania osób obowiązanych do ponoszenia kosztów związanych z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, a jedynie zawiera upoważnienie do ustalenia wysokości takich kosztów. Po drugie ustawa w sposób szczegółowy reguluje kwestię osób obowiązanych do pokrycia kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu - w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. W art. 130a ust. 2a ustawa stanowi, iż do pokrycia takich kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu, zastrzegając jednak odpowiednie stosowanie przepisu ust. 10i, w myśl którego, jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta zobowiązana jest solidarnie do pokrycia kosztów. Zasadą jest, iż w akcie prawa miejscowego nie reguluje się kwestii unormowanych w akcie wyższego rzędu. Tym bardziej niedopuszczalna jest modyfikacja takiej regulacji polegająca na niepełnym przytoczeniu regulacji ustawowej. Stąd też koniecznym stało się wyeliminowanie zapisu § 2 ust. 2 uchwały.

Mając powyższe na uwadze należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »