reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/173/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, Rada Miasta uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Górowo Iławeckie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LVI/274/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Górowo Iławeckie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jadwiga Zysmanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/173/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 27 lutego 2013 r.

REGULAMIN

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Górowo Iławeckie, a w szczególności :

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące :

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów

komunalnych w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków

i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz

zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych

źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych

nieruchomościach ;

7) wyznaczania obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

2. Postanowienia regulaminu obowiązują :

1) właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Górowo

Iławeckie;

2) wykonawców robót budowlanych prowadzonych na terenie Miasta Górowo Iławeckie;

3) przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej, w tym przystanki komunikacji

publicznej zlokalizowane na terenie Miasta Górowo Iławeckie;

4) właścicieli, użytkowników wieczystych, najemców i użytkujących obiekty, lokale użytkowe i

mieszkalne, punkty handlowe i usługowe, a także takie obiekty jak boiska sportowe i cmentarze

zlokalizowane na terenie Miasta Górowo Iławeckie,

5) zarządców dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Górowo Iławeckie,

6) przedsiębiorców uprawnionych do :

a) prowadzenia na terenie Miasta Górowo Iławeckie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości , wpisanych do rejestru działalności regulowanej,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) -należy przez to rozumieć plan przyjęty

uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki

odpadami 2014" (M.P.Nr 101, poz.1183).

2) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) -należy przez to rozumieć Wojewódzki

Plan Gospodarki Odpadami wprowadzony Uchwałą Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa

Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki

odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016;

3) właścicielach nieruchomości -należy przez to rozumieć także współwłaścicieli nieruchomości

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

4) podmiocie uprawnionym -należy przez to rozumieć podmiot odbierający odpady komunalne od

właścicieli nieruchomości , wyłoniony w przetargu na podstawie art. 6d ust.1 ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach;

5) nieczystościach ciekłych -należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w

zbiornikach bezodpływowych;

6) odpadach budowlanych -rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów

i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

7) odpadach komunalnych -rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,

a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w

gospodarstwach domowych, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628 ze zm.)

8) odpadach niebezpiecznych- rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz.628 ze zm.), z więc np. baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna,

olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,

opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki;

9) odpadach opakowaniowych -należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania

wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy

stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się

na odpady komunalne;

10) odpadach ulegających biodegradacji -rozumie się przez to odpady wymienione w KPGO pośród

18 strumieni składających się na odpady komunalne; w szczególności są to : odpady kuchenne, papier

i makulatura nieopakowaniowa, odpady zielone, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz część

z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych;

11) odpadach wielkogabarytowych -rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych

wymienionych w KPGO; charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary

i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych;

12) odpadach zielonych -należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji,

powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych

13) stacjach zlewnych -rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach

sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych

dowożonych pojazdami asenizacyjnymi w miejsce gromadzenia.

14) zbiornikach bezodpływowych -rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

15) zwierzętach domowych -należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka

w charakterze jego towarzysza;

16) zwierzętach gospodarskich -należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych

i produkcyjnych, a w szczególności trzodę chlewną, krowy, konie, owce, kozy, ptactwo domowe,

zwierzęta futerkowe i pszczoły;

17) zwierzętach bezdomnych -rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Zadania gminy :

1) gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich

utrzymania;

2) gmina zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnych instalacji do przetwarzania

odpadów komunalnych;

3) gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;

4) gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości

poprzez :

1) wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników, kontenerów, worków służących do

gromadzenia odpadów;

2) prowadzenie selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych: makulatury, szkła

opakowaniowego bezbarwnego i kolorowego, odpadów opakowaniowych z metali i tworzyw

sztucznych, oraz odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów,

odpadów ulegających biodegradacji, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi

uprawnionemu do odbioru;

4) posypywanie piaskiem chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik

uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio

przy granicy nieruchomości

5) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów

budowlanych powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokalu i budynków;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości przekazywać do

punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie

większej niż ilość kupionego sprzętu oraz do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) odpady wielkogabarytowe właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać w wyznaczonym

miejscu na terenie nieruchomości, a ich odbiór zgłaszać sukcesywnie przedsiębiorcy.

3. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust.2 pkt 6 na terenie budowy należy do wykonawcy

robót budowlanych.

4. Właściciele punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych, kierownicy budów, jednostki

użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, zarządcy dróg oraz organizatorzy imprez o

charakterze publicznym mają obowiązek niezwłocznego usuwania śniegu, lodu, błota i innych

zanieczyszczeń z dróg, przystanków komunikacyjnych oraz placów i chodników, w sposób nie

powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów.

5. Dozwolone jest mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami samochodowymi, pod

warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub gruntowych oraz gleby.

§ 4.

Na terenie miasta zabrania się :

1) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń

wyposażenia placów zabaw i parku, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do

umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np.

hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków

itp.;

2) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych;

3) malowania, np. graffiti bez zgody właściciela nieruchomości;

4) wyprowadzania psów i kotów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci, uprawiania sportu, trawniki

oraz zieleńce;

5) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

6) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;

7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

8) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach służą znormalizowane pojemniki o pojemności

0,12 m3oraz 120 l worki foliowe. Ponadto dopuszcza się ustawienie na nieruchomości pojemników

o objętości 1,1 m3; 2,5 m3; 7 m3.

§ 6. 1. Określa się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

zmieszanych :

1) w budynkach mieszkalnych - 0,06 m3na każdego mieszkańca, ni mniej niż jedno urządzenie

o objętości 0,12 m3, w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się ustawienie pojemników o

pojemności 1,1 m3, 2,5 m3lub 7 m3;

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek lecznictwa otwartego i internatów urządzenie

o objętości 0,12 m3na każdych czterdzieścioro uczniów i pracowników;

3) dla ośrodków lecznictwa zamkniętego - 0,03 m3na jedno łóżko,

4) dla lokali gastronomicznych pojemnik 0,12 m3na każdych sześć miejsc konsumpcyjnych;

5) dla lokali handlowych - pojemnik o objętości 0,12 m3na każde 50 m2powierzchni użytkowej, co

najmniej jeden pojemnik 0,12 m3na lokal;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych

i socjalnych - pojemnik o objętości 0,12 m3na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden pojemnik

0,12 m3na zakład;

7) dla jednostek użyteczności publicznej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą innych

niż wymienione w punkcie od 1-6 ustala się, co najmniej pojemnik 0,12 m3na każdych 10

pracowników.

8) dla ogrodów działkowych - pojemnik o objętości 0,12 m3na jedna działkę w okresie od 1 kwietnia

do 30 listopada każdego roku i 0,035 m3poza tym okresem.

2. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

zbieranych w sposób selektywny, które należy gromadzić w workach lub pojemnikach wyłącznie

do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach uwzględniających następujące normy worki

o pojemności 120 l, pojemniki o objętości 0,12 m3w następujących kolorach :

a) niebieski - z przeznaczeniem na makulaturę;

b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

c) zielony - z przeznaczeniem na szkło;

d) brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone ulegające biodegradacji;

e) czarny lub szary - z przeznaczeniem na pozostałe odpady zmieszane powstałe w wyniku segregacji

- urządzenie 0,03 m3na każdego mieszkańca, nie mniej niż jedno urządzenie o objętości 0,12 m3.

§ 7. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich

użytkowników i pracowników prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób

nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich, odbiór zgodnie z harmonogramem.

2. W przypadku zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą

stosować pojemniki określone w § 5.

3. Dopuszcza się stosowanie do selektywnej zbiorki pojemniki czarne lub szare z pokrywami w kolorach

dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych określonych w § 6 pkt 2.

4. Urządzenia, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie

sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i mycie, co najmniej dwa razy do roku.

§ 8.

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego :

1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej i w parkach :

a) kosze uliczne o pojemności od 0,035 m3;

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może

przekraczać 150 m;

c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w

sąsiedztwie przystanku;

2. w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników

przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i

tektury; wielomateriałowych o pojemności jak w § 6, oznakowane kolorami takimi jak worki

przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9.

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych :

1. Odpady zmieszane oraz ulegające biodegradacji odbierane są z :

1) nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, minimum raz na dwa tygodnie,

2) nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, minimum raz w tygodniu,

3) nieruchomości innych niż wymienione w punkcie 1 i 2, minimum raz na dwa tygodnie.

2. W zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych :

1) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tekstylia, metale oraz tworzywa sztuczne odbierane

są raz na dwa tygodnie bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów,

2) odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony i

chemikalia odbierane są dwa razy w roku - wiosną i jesienią, bądź na bieżąco w gminnym punkcie

selektywnego zbierania odpadów,

3) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie,

bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów.

4) komunalne odpady ulegające biodegradacji - za każdym razem w przypadku zaistnienia potrzeby

pozbycia się odpadu, z uwzględnieniem warunków sanitarno - porządkowych.

5) przeterminowane leki oraz zużyte baterie i akumulatory - za każdym razem gdy zaistnieje potrzeba

pozbycia się odpadu.

3. Niezależnie od częstotliwości opróżniania urządzeń zarządzający obszarem mają obowiązek nie

dopuścić do przepełniania koszy ulicznych.

4. Opróżnianie koszy ulicznych odbywa się minimum 2 razy w tygodniu.

5. Właściciele punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami

są zobowiązani usuwać odpady codziennie.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się z terenu nieruchomości

komunalnych odpadów zmieszanych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i

przekazywanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, z którym miasto

podpisało umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się z terenu nieruchomości

selektywnie zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w sposób obejmujący :

1) gromadzenie i przekazywanie odpadów zgromadzonych w workach lub pojemnikach o ujednoliconych

kolorach zgodnie z § 6 ust.2;

2) wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję przy krawędzi jezdni w sposób

umożliwiający przejście lub przejazd, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym

harmonogramie;

3) gromadzenie i przekazanie odpadów z remontów przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie

odbioru odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub działającym na

podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów;

4) przekazanie odpadów niebezpiecznych do punktów ich zbiórki lub rozmieszczonych na terenie

miasta pojemników, w tym :

a) przeterminowanych leków, do pojemników ustawionych w aptekach;

b) zużytych baterii, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym,

elektrycznym, w urzędach, placówkach oświatowych itp.;

c) pozostałych odpadów niebezpiecznych, w szczególności farb, klejów, rozpuszczalników, środków

ochrony roślin, aerozoli, środków czyszczących, wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna

oraz opakowań po tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych i akumulatorów, do Punktu

Zbiórki Odpadów Problematycznych;

5) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego :

a) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzedawcom sprzętu

elektrycznego i elektronicznego;

b) do Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych;

6) poddanie komunalnych odpadów ulegających biodegradacji kompostowaniu na terenie

nieruchomości , na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla

użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzenie tych odpadów w pojemnikach

przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych

wpisanemu do rejestru działalności regulowanej;

3. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady

komunalne zaliczone do grupy podstawowej tj. : odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, odpady

wielomaterialowe, metal, szkło, ubrania i tekstylia oraz papier zobowiązani są do pozbywania się

odpadów w sposób określony w § 10 pkt.1.

§ 11.

W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ustala się następujące zasady :

1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych, które odbywa się na podstawie zamówienia właściciela

nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,

2. opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych, które odbywa się

na zasadach określonych w punkcie 1, nie rzadziej niż raz w roku,

3. liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na

nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela do indywidualnych potrzeb.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12.

W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami będą podejmowane działania, obejmujące :

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym wszystkich mieszkańców miasta,

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez

ich składowanie,

3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców miasta i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym

sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,

4) upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych leków z gospodarstw domowych na obszarze

całego miasta,

5) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do :

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt

a także dołożenie starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;

2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawania ich bez dozoru;

3) prowadzenia psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającą otoczeniu, do

nałożenia kagańca;

4) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach

i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,

jezdniach, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi

torbach, mogą być deponowane w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych.

§ 14.

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Zakazuje się na terenach wyłącznych z produkcji rolniczej produkcji towarowej zwierząt

gospodarskich.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony

zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

3. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad :

1) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone

i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia wód

powierzchniowych i podziemnych;

2) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16.

Wyznacza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia
i od 1 października do 31 października.

§ 17.

Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Pracownicy Urzędu Miasta upoważnieni przez Burmistrza Miasta oraz pracownicy jednostek

upoważnionych do kontroli na mocy odrębnych przepisów i w zakresie określonym tymi przepisami

- są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień

regulaminu.

2. Osoby określone w ust.1 mają prawo wejścia na teren nieruchomości tylko w obecności właściciela.

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli

realizacji obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.

4. Wykonanie obowiązków określonych w regulaminie (z wyłączeniem obowiązków określonych

w art.5 ust.1, pkt 3-3b ustawy) podlega egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2005 r. Nr 299, poz.1954 z późn.zm.).

5. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny. Postępowanie

w tej sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama