reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/143/2013 Rady Gminy Łukta

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 947; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, Rada Gminy Łukta uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Łukta z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Biedulski


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/143/2013 Rady Gminy Łukta z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łukta, w szczególności dotyczące:

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych

2. rodzajów i minimalnych pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

4. częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

5. uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

6. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

9. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

10. maksymalnego poziomu odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta

2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.);

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

3) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180 poz. 1495 ze zm.);

4) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 213 poz. 1347 ze zm.);

5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz. U. z 2007 r., Nr 133 poz. 921 ze zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

14) zużyte opony.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako "odpady suche".

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady - "odpady mokre".

§ 4. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady resztkowe w wyniku prowadzonej segregacji należy gromadzić w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 6 ust. 1-3. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych przekazywane będą bezpośrednio do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru;

2. papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w ogólnie dostępnych miejscach selektywnej zbiórki,

3. szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w ogólnie dostępnych miejscach selektywnej zbiórki,

4. odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - "odpady mokre" należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w ogólnie dostępnych miejscach selektywnej zbiórki,

5. przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

6. chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

7. zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180 poz. 1495 ze zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

9. meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; w przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych; odpady te powinny być zgromadzone w miejscu odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru;

10. odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 5. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 4 i o pojemności wynoszącej minimum:

1) 30 l na 1 mieszkańca/ 1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej;

2) 3 l na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika/ 1 tydzień w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach;

3) 15 l na 1 miejsce/ 1 tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, domach akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej, pola namiotowe, Ekomarina;

4) 10 l na 1 pracownika/1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

5) 15 l na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

6) 10 l na 1 pracownika/1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 80 l;

7) 10 l na 1 pracownika/1 tydzień w punktach handlowych innych niż wskazane w pkt 6, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l oraz w co najmniej 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu;

8) 20 l na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 5 l na 1 działkę/1 tydzień;

9) 10 l na 1 miejsce handlowe/1 tydzień w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 110 l;

10) 10 l na 10 m2 powierzchni całkowitej w lokalach handlowych /1 tydzień z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

11) 240 l na jedno miejsce pochówku/rok;

12) minimum 1 pojemnik 110 l na działkę letniskową lub na domek letniskowy.

2. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności:

1) pojemniki o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l , 770 l, 1100 l;

2) kontenery o pojemności: 3000 l, 4000 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l;

3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: 60 l; 110 l;

4) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 120 l.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników:

1) kolor niebieski dla pojemników do zbierania papieru, tektury oraz opakowań wielomateriałowych;

2) kolor żółty dla pojemników do zbierania tworzyw sztucznych i metali;

3) kolor zielony dla pojemników do zbierania szkła;

4) kolor brązowy dla pojemników do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów); z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu.

4. W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 3, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z rodzajem gromadzonego wewnątrz odpadów.

5. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekroczyła objętość określoną w ust. 1 pkt 1).

§ 7. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy § 22 i 23 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejście na teren nieruchomości lub najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 8. 1. Odbieranie odpadów komunalnych następuje zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez wystawienie ich w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp pracownikom uprawnionego podmiotu.

§ 9. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1. odpady mokre (bioodpady):

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2. odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

4. meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz w roku;

5. odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

6. odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

7. odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór po uzgodnieniu terminu z jednostką wywozową.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 10. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego, wypływowi nieczystości, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział 6.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego (np. przejścia bramy, etc.), a także z chodnika, położonego wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

2. Obowiązek ten należy realizować niezwłocznie po ustaniu przyczyny powstania zanieczyszczenia, np. opadów śniegu.

3. Zebrane z chodnika zanieczyszczenia należy zebrać przy jego krawędzi, w taki sposób aby nie stanowiły przeszkody w ruchu pieszych i zagrożenia w ruchu drogowym.

§ 12. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że teren nieruchomości nie służy do użytku publicznego, a powstające ścieki nie są odprowadzane do zbiorników wodnych, ziemi i kanalizacji deszczowej.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Osoby utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

§ 14. 1. Do obowiązków utrzymujących psy należy:

1) stały nadzór nad zwierzętami;

2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w obiektach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.

2. Postanowienie ust 1 pkt 2 nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i w kagańcu. Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy psów o wysokości do 30 cm w kłębie.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy, to psów wskazanych, w ust 3.

5. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości zabezpieczonej, w sposób uniemożliwiający jej samowolne opuszczenie.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 15. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe, o ile zostały wyłączone z produkcji rolniczej

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem posiadania budynków gospodarczych przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 243. Poz. 1623 ze zm.),

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2, zobowiązani są przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną prze podmioty uprawnione.

Rozdział 9.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy budynkami wielorodzinnymi;

2) zabudowy obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio dla przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić nie rzadziej niż dwa razy w roku w terminach:

1) od 10 do 25 kwietnia,

2) od 10 do 25 października.

Rozdział 10.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" winny być przekazywane zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych jaką jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.

§ 18. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:

1. opróżniania opakowań z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe,

2. redukowania objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady,

3. zwiększanie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe.

§ 19. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Łukta.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Biedulski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama