reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.304.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 25 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność w części do uchwały Nr XLVI/276/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyn

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność załącznika do uchwały Nr XLVI/276/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyn - w części § 10 ust. 2, § 13, § 17 pkt 3, § 19 ust. 3 pkt 3 w zakresie wyrazów: lub uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości" oraz § 3 uchwały.

Uzasadnienie:

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Miejska uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyn, stanowiący załącznik do uchwały.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie art. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

Z literalnego brzmienia art. 4 ust. 2 wynika, iż ustawodawca zawarł w nim wyczerpujące kwestie, które powinny zostać uregulowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Z drugiej strony przepis ten zawiera wyliczenie wszystkich niezbędnych elementów, które rada powinna uwzględnić w tym regulaminie.

Rada Gminy uchwalając regulamin nie może zamieszczać w nim postanowień wykraczających poza zakres przywołanego przepisu. Przepis bowiem art. 4 ust. 2 ustawy ma charakter zamknięty, co oznacza, że organ stanowiący gminy nie może określać w regulaminie czystości i porządku kwestii, które nie mieszczą się w zakresie powyższych zagadnień (por. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27.11.2007 r. sygn. II SA/Ol 968/07).

W § 10 ust. 2 regulaminu Rada Miejska określiła, iż w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 oraz w ust. 1 pkt 7 i 8 tj. dla lokali handlowych, dla punktów handlowych poza lokalem, dla lokali gastronomicznych i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną ilość koszy na odpady.

Nie ma uzasadnionych podstaw, aby nakładać na właścicieli w/w lokali nakładać obowiązek zapewnienia dodatkowych pojemników na odpady na zewnątrz lokali, w sytuacji, gdy nie wymaga się tego od właścicieli innych obiektów i lokali, wymienionych w tymże § 10 ust. 1. Poza tym, właściciele lokali nie muszą być właścicielami gruntu przyległego do lokalu i w takiej sytuacji, zobowiązani byliby do ustawienia pojemników na gruncie, do którego nie mają tytułu prawnego, co stanowiłoby naruszenie prawa cudzej własności.

W § 13 regulaminu wprowadzono szereg zakazów, które wykraczają poza delegację ustawową wynikającą z art. 4 ust. 2. Rada obowiązana jest określić wyłącznie obowiązki właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem zakazów określonych w art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Brak jest zatem podstaw prawnych do wprowadzania w/w zakazów przedmiotowym regulaminem.

W § 17 pkt 3 Regulamin stanowi, iż osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. Przedmiotowa regulacja wykracza poza upoważnienie z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy, który nie zawiera upoważnienia do określania odpowiedzialności za zachowanie zwierząt ani jej zakresu.

W § 19 ust. 3 pkt 3 w zakresie wyrazów "lub uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości" Regulamin wkracza w materię regulowaną art. 144 Kodeksu cywilnego, dotyczącą prawa sąsiedzkiego, a tym samym wykracza poza upoważnienie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W § 3 uchwała stanowi o utracie mocy obowiązującej uchwały Nr LV/294/09 Rady Miasta w Kętrzynie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn wraz ze zmianami. Zapis ten jest bezprzedmiotowy, ponieważ z mocy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, z dniem 31.12.2012 r. Regulamin uchwalony w/w uchwałą utracił moc obowiązującą.

Mając powyższe na uwadze, należało rozstrzygnąć jak w sentencji.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Należy również wskazać, iż w § 1 pkt 1 lit. a) po wyrazach: "prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania" należałoby dodać wyrazy: "odpadów komunalnych w tym".

z up. Wojewody Warmińsko-MazurskiegoJan Maścianica
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama