| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/205/13 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach oraz nadaniu statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dźwierzutach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. Art. 11 ust. 1 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123; z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Dz. U. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Dz. U. Nr 131, poz. 1091, Nr 132 poz. 1111 i z 2006 r. Dz. U. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Dz. U. Nr 62, poz. 504 i z 2011 r. Dz. U. Nr 207, poz, 1230)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach nazwę w brzmieniu "Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach".

§ 2. Nadać statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dźwierzutach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Dźwierzuty:

1. Nr XXII/185/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach w samorządową instytucję kultury o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach",

2. Nr XXII/186/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dźwierzutach,

3. Nr XXI/176/12 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach w samorządową instytucję kultury o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach",

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Sawicki


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/205/13
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 marca 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Dźwierzutach

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

3) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, nadzorowaną przez Organizatora, którym jest Gmina Dźwierzuty.

2. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Dźwierzutach przy ul. Pasymskiej 2.

3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Dźwierzuty.

§ 3. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.

§ 4. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:

1) nazwę instytucji w pełnym brzmieniu,

2) adres Ośrodka,

3) numer telefonu i faksu,

§ 5. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach może używać nazwy skróconej "GOK w Dźwierzutach".

Rozdział 2.
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 6. 1. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturowej opartej na wartościach ogólnoludzkich i chrześcijańskich, upowszechnianie i promocja kultury.

2. Cele Ośrodka realizowane są poprzez:

1) rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta,

3) stwarzanie warunków do rozwoju osobowości człowieka, do jego duchowego wzrostu,

4) kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego,

5) kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.

2. Zadania Ośrodka obejmują ponadto:

1) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularno-naukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym i turystycznym,

2) współdziałanie ze szkołami, biblioteką, kościołami, z instytucjami i organizacjami społecznymi przy realizacji celu, o którym mowa w rozdziale 2,

3) organizowanie i prowadzenie kursów: języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego, pracowni specjalistycznych,

4) prowadzenie działalności promocyjnej,

5) prowadzenie działalności wydawniczej.

3. Ośrodek może prowadzić ponadto działalność instruktażowo-metodyczną dla instytucji kultury w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 po konsultacji z Wójtem Gminy.

§ 8. Ośrodek ma obowiązek podejmować działania w zakresie upowszechniania kultury, wiedzy historycznej i wiedzy o Warmii i Mazurach.

§ 9. Ośrodek realizując zadania współpracuje na obszarze swojego działania z towarzystwami, ze stowarzyszeniami, z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, fundacjami, organizacjami i instytucjami społecznymi.

§ 10. Ośrodek może prowadzić wymianę kulturalną z zagranicą, w tym zwłaszcza z miastami partnerskimi.

Rozdział 3.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 11. 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dźwierzutach kieruje Dyrektor, który organizuje działalność instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Za gospodarkę finansową Ośrodka odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dźwierzuty.

4. Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta Gminy Dźwierzuty.

5. Powołanie Dyrektora następuje na okres 3-7 lat.

§ 12. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany w drodze zarządzenia przez Dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora oraz działających w Ośrodku organizacji związkowych.

§ 13. 1. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 14. 1. Dyrektor Ośrodka ustala wynagrodzenie pracowników Ośrodka na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach

2. Wynagrodzenie dla dyrektora ustalane jest przez Wójta Gminy.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15. 1. Nadzór nad gospodarką finansową ośrodka sprawuje Organizator.

2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Organizatora, z zachowaniem dotacji organizatora.

4. Dyrektor Ośrodka w terminie określonym w uchwale Rady Gminy Dźwierzuty o procedurze uchwalania budżetu przedkłada Wójtowi Gminy Dźwierzuty:

1) projekt planu finansowego Ośrodka na rok następny

2) plan działalności merytorycznej Ośrodka na rok następny

5. Plan działalności Ośrodka zawiera w miarę potrzeb:

1) plan przychodów i kosztów

2) plan remontów i konserwacji środków trwałych

3) plan inwestycji

4) plan usług.

6. Dyrektor Ośrodka składa Organizatorowi w terminie do dnia 25 lutego roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka za rok ubiegły.

7. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka, zgodne z odrębnymi przepisami, w szczególności z ustawą o rachunkowości, zatwierdza Organizator.

8. Ośrodek składa Organizatorowi sprawozdanie każdorazowo na żądanie.

§ 16. 1. Przychodami Ośrodka są:

1) wpływy z prowadzonej działalności,

2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) dotacja organizatora,

4) środki otrzymane od osób fizycznych,

5) środki otrzymane od osób prawnych,

6) środki otrzymane z innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala organizator.

§ 17. 1. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz Ośrodka, który odpowiada wartości wydzielonego dla instytucji i nabytego mienia.

2. Fundusz Ośrodka zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:

1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,

2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

3) łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.

3. Fundusz Ośrodka zwiększa się o:

1) amortyzację majątku trwałego,

2) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji,

3) zysk pozostający w dyspozycji Ośrodka,

4) środki z innych źródeł.

4. Fundusz Ośrodka zmniejsza się o:

1) straty bilansowe,

2) umorzenie majątku trwałego,

3) finansowanie inwestycji,

4) inne zmniejszenia.

5. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.

6. Ośrodek tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z późn. zmianami).

7. Ośrodek może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne:

1) fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych,

2) inne fundusze.

§ 18. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 19. 1. Ośrodek może pozyskiwać dochody w szczególności z:

1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.

2) sprzedaży własnych wydawnictw,

3) organizacji imprez - zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

4) organizacji imprez rodzinnych i okolicznościowych,

5) wynajmu sprzętu akustycznego, audio-wizualnego itp.

6) z produkcji i opracowywania filmów dokumentalnych, popularno-naukowych, oświatowych i kulturalnych,

7) promocji przedsiębiorców na imprezach organizowanych przez Ośrodek,

8) koncertów i występów artystycznych własnych zespołów - na zlecenie innych podmiotów,

9) sprzedaży biletów na organizowane imprezy własne,

10) usług reklamowych,

11) innych usług, związanych z działalnością statutową Ośrodka.

2. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w ust 1 mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe Ośrodka.

§ 20. 1. Ośrodek posiada własne konto bankowe.

2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków finansowych, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania. Czynności prawne w zakresie realizacji gospodarki finansowej dokonuje Dyrektor.

Rozdział 5.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ

§ 21. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. 1. Statut Ośrodka nadaje Organizator.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »