reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-17(12)/2013/281/XI/BB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 17 maja 2013r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 13 lutego 2013 r. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy, do dnia 31 maja 2014 r.

U ZA S A D N I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła z dnia 28 sierpnia 1998 r. Nr WCC/12/281/U/2/98/PK (zmienioną późniejszymi decyzjami),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 28 sierpnia 1998 r. Nr PCC/9/281/U/2/98/PK (zmienioną późniejszymi decyzjami),

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (jedenastej) taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

W trakcie postępowania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE"), wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Ostatecznie dokumenty i wyjaśnienia Przedsiębiorstwo przedłożyło w dniu 7 maja 2013 r. W trakcie postępowania administracyjnego, Prezes URE przedłużył na wniosek Przedsiębiorstwa, termin do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 lutego 2013 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne", przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozlcizeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r., Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu Przedsiębiorstwa pokrywającego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło, zwrot z zaangażowanego kapitału oraz planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa i remontów.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja wraz z załącznikiem zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku


Mirosława Szatybełko-Połom

1)Energetyka Cieplna Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 23, 14 - 200 Iława

2)Wojewoda Warmińsko - Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn

3)a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 8 lutego 2013 r. na rachunek: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Beata Barcikowska Starszy Inspektor w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku


„ENERGETYKA CIEPLNA”

Spółka z o.o.

ul. Wojska Polskiego 23

14-200 Iława

TARYFA DLA CIEPŁA

             

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 17 maja 2013 r.

Nr OGD – 4210-17(12)/2013/281/XI/BB

z upoważnienia

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKIA

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko - Połom

Iława 2013 r.


CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

  1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059);

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach, tj. „Energetyka Cieplna” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 Iława, zwana dalej: „E.C. Iława”;

odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

układ pomiarowo – rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła;

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia prowadzone są na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;

zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody;

  1. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

Źródła ciepła zlokalizowane w Iławie:

K-1 – przy ul. Wojska Polskiego 23, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego, odpadów przemysłowych i biomasy),

K-2 – przy ul. Ostródzkiej 54, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego i biomasy),

K-3 – przy ul. Ostródzkiej 48, uruchamiane poza sezonem grzewczym, w którym wytwarzane ciepło na cele podgrzania wody wodociągowej pochodzi ze spalania paliwa gazowego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

„EC Iława” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia odbiorców w  ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła nr WCC/12/281/U/2/98/PK z dnia 28 sierpnia 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami,

-   przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/9/281/U/2/98/PK z dnia 28 sierpnia 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami.

CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy taryfowe

K1/A1 WI – odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „E.C. Iława” oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez „E.C. Iława”,

K1/A1 WG – odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „E.C. Iława”, grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez „E.C. Iława” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

K1/A1.2 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „E.C. Iława”, grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez „E.C. Iława” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez „E.C. Iława”,

K1/A3 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „E.C. Iława” oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

K2/A1 WI - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-2 lub K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „E.C. Iława” oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez „E.C. Iława”,

K2/A1 WG – odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-2 lub K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „E.C. Iława”, grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez „E.C. Iława” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

K2/A3 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-2 lub K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „E.C. Iława” oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.1. Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców K1/A1 WI

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

60.239,52

rata miesięczna

zł/MW/m-c

5.019,96

cena ciepła

zł/GJ

25,67

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,79

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

19.770,34

rata miesięczna

zł/MW/m-c

1.647,53

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,82

Grupa odbiorców K1/A1 WG

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

60.239,52

rata miesięczna

zł/MW/m-c

5.019,96

cena ciepła

zł/GJ

25,67

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,79

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

18.091,56

rata miesięczna

zł/MW/m-c

1.507,63

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,13

Grupa odbiorców K1/A1.2

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

60.239,52

rata miesięczna

zł/MW/m-c

5.019,96

cena ciepła

zł/GJ

25,67

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,79

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

22.409,99

rata miesięczna

zł/MW/m-c

1.867,50

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,26

Grupa odbiorców K1/A3

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

60.239,52

rata miesięczna

zł/MW/m-c

5.019,96

cena ciepła

zł/GJ

25,67

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,79

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

9.670,73

rata miesięczna

zł/MW/m-c

805,89

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

3,65

Grupa odbiorców K2/A1 WI

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

86.593,89

rata miesięczna

zł/MW/m-c

7.216,16

cena ciepła

zł/GJ

26,82

cena nośnika ciepła

zł/m3

19,28

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

23.340,31

rata miesięczna

zł/MW/m-c

1.945,03

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,42

Grupa odbiorców K2/A1 WG

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

86.593,89

rata miesięczna

zł/MW/m-c

7.216,16

cena ciepła

zł/GJ

26,82

cena nośnika ciepła

zł/m3

19,28

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

12.347,03

rata miesięczna

zł/MW/m-c

1.028,92

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,24

Grupa odbiorców K2/A3

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

86.593,89

rata miesięczna

zł/MW/m-c

7.216,16

cena ciepła

zł/GJ

26,82

cena nośnika ciepła

zł/m3

19,28

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

11.753,57

rata miesięczna

zł/MW/m-c

979,46

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

3,45

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Średnica przyłącza

Stawka przyłączeniowa [zł/m]

Dn 125

Dn 100

Dn 65

Dn 50

Dn 40

88,96

80,30

58,38

47,97

63,66

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

W przypadkach :

-              niedotrzymania przez „E.C. Iława” standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

-              uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

-              udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

-              nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

„E.C. Iława” wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WICEPREZES                            PREZES

              mgr Joanna Krauza – Derkowska               mgr Mariusz Wilczyńsk

#

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama