reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/157/13 Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iłowo-Osada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r.poz. 567, z 2013 r. poz.153), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz.299) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iłowo-Osada powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617);

2) posiadać pojazdy asenizacyjne oznakowane trwale i czytelnie z nazwą przedsiębiorcy, adresem i numerem telefonu kontaktowego;

3) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych z możliwością wykonania obsługi technicznej i sanitarnej (mycie oraz dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych;

4) posiadać zaplecze techniczno-biurowe;

5) gromadzić dane o świadczonych usługach przy użyciu sprzętu informatycznego umożliwiającego przekazywanie do gminy informacji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

6) powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

a) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-biurowe,

b) umową kupna sprzedaży, najmu lub fakturą, potwierdzającymi posiadanie pojazdów asenizacyjnych.

§ 2. W przypadku braku możliwości wykonania usługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych we własnej bazie transportowej przedsiębiorca powinien dysponować prawem do wykonywania obsługi sanitarnej (mycia i dezynfekcji) pojazdów w miejscu należącym do innego podmiotu gospodarczego.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi dołączyć do wniosku umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość do odbioru nieczystości ciekłych przez podmiot użytkujący stacje zlewne lub oczyszczalnię ścieków.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/188/09 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Iłowo-Osada.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iłowo-Osada, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Iwona Gałdys

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama