reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/641/13 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 157, poz. 1241, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 i 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908) Rada Miasta Olsztyna uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/435/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, zmienionym uchwałami Nr XIX/219/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XXII/259/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 stycznia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) nadaje się następujące brzmienie § 1:

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

1) uchwały Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie i utworzenia instytucji kultury;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

7) niniejszego statutu.";

2) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Olsztyn.";

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Olsztyna.";

4) w § 3 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

Filia nr 9 ul. Żołnierska 47";

5) w § 3 ust. 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) Filia nr 15, ul. Obrońców Tobruku 15, lok. 2";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie powołuje na okres 5 lat i odwołuje Prezydent Olsztyna zgodnie z przepisami prawa.

3. Powołanie dyrektora może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu.

4. Organizator może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej zgodnie z przepisami prawa.";

7) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W Bibliotece może być utworzone, za zgodą Prezydenta Olsztyna, stanowisko zastępcy dyrektora.";

8) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki. Regulamin podlega zaopiniowaniu przez Prezydenta Olsztyna oraz działające w Bibliotece związki zawodowe i stowarzyszenia twórcze.";

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. W Bibliotece może działać, powołany przez dyrektora, społeczny organ doradczy, który pełni funkcję doradczą i opiniodawczą Prezydenta Olsztyna oraz dyrektora Biblioteki. Organ działa w oparciu o regulamin przez niego uchwalony uprzednio zaopiniowany przez Prezydenta Olsztyna i dyrektora Biblioteki.";

10) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalany przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Przychody Biblioteki stanowią:

1) wpływy z prowadzonej działalności,

2) dotacje budżetowe,

3) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.";

11) w § 11 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Wynik finansowy za rok poprzedni (zysk lub strata) będzie zwiększał lub zmniejszał fundusz Biblioteki.";

12) § 12 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dotacji:

1) podmiotowej zapewniającej środki niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Bibliotece i jej filiach,

3) celowej na realizację przez Bibliotekę wskazanych zadań i programów, ustala Rada Miasta Olsztyna.";

13) § 13 otrzymuje brzmienie:

Biblioteka sporządza informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze i sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego, które przedstawia Prezydentowi Olsztyna w terminach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

2. Dyrektor Biblioteki przedstawia do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe (bilans) w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Organem uprawnionym do jego zatwierdzenia jest Prezydenta Olsztyna.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tandyrak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama