reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/148/13 Rady Gminy Wilczęta

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z 2013 r., poz. 228) § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 299) i art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52,poz. 420,Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 z 2012 roku poz. 567 oraz z 2013 roku poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) w zakresie wyposażenia technicznego przedsiębiorca powinien:

a) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową przystosowaną do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wyposażoną w zaplecze biurowe i socjalne oraz miejsca do parkowania i garażowania pojazdów transportowych i innego sprzętu specjalistycznego, a także spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska,

b) posiadać pojazdy asenizacyjne, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

2. w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami przedsiębiorca powinien:

1) posiadać możliwość mycia i odkażania pojazdów, bezpośrednio w eksploatowanej przez siebie bazie lub na podstawie umowy ze specjalistyczną firmą,

2) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

3) prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia środowiska,

3. W zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca powinien:

1) wskazać stację zlewną, gdzie będą przekazywane nieczystości ciekłe,

2) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/192/10 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilczęta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta


Andrzej Pańczuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama