| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/211/2013 Rady Gminy Jonkowo

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole Samorządowe w Jonkowie

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.857 i Nr 148, poz.991) Rada Gminy Jonkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka,

2) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres od 1 września każdego roku do 31 sierpnia roku następnego.

3) przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Jonkowie.

§ 2. 1. Ustala się czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu na 5 godzin dziennie.

2. Godziny prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa statut przedszkola.

§ 3. 1. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, a obejmujące:

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich zainteresowania,

4) zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i uroczystościach,

5) opiekę w czasie odpoczynku dzieci,

6) zajęcia związane z realizacją programów, projektów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,

7) opiekę nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na powietrzu,

8) pracę kompensacyjną umożliwiającą dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, ustala się stawkę za 1 godzinę realizacji tych zajęć, na okres roku szkolnego, na podstawie wydatków bieżących przedszkola poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym.

2. W roku szkolnym 2013/2014 stawkę za 1 godzinę realizacji zajęć, o których mowa w ust.1 ustala się w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote i 00/100).

3. Stawkę, o której mowa w ust.2, nalicza się za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godzinach pracy przedszkola. Za czas przebywania dziecka w przedszkolu w godzinach 6.30 - 7.00 i 16.00 - 16.30 pobiera się połowę opłaty, o której mowa w ust. 2.

4. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalana jest jako iloczyn stawki, o której mowa w ust.2, zadeklarowanej przez rodziców dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu.

5. Opłata, o której mowa w ust.4, nie obejmuje opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

6. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy Jonkowo.

7. Liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zakres świadczeń, zasady pobierania miesięcznych opłat, o których mowa w ust.4 i 6 określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami dziecka.

8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata o której mowa w ust.4, uiszczana jest proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

9. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z przedszkola w następnym miesiącu.

10. Opłaty za zajęcia dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 1 nie pobiera się od rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w przypadku finansowania kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4. Wysokość stawki, o której mowa w § 3 ust.1, ustalana będzie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

§ 5. Upoważnia się dyrektora przedszkola do zawierania z rodzicami dziecka umów cywilnoprawnych, o których mowa w § 3 ust.7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Karol Czajkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »