| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Powiat Ostródzki udziela dotacji z budżetu Powiatu Ostródzkiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Powiat Ostródzki.

§ 2. 1. Dotacji wymienionych w § 1 udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, zwanej dalej "osobą prowadzącą". Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć Zarządowi Powiatu w Ostródzie, zwanemu dalej "organem dotującym", nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3. W przypadku, gdy osoba prowadząca prowadzi więcej niż jedną szkołę lub placówkę, wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się odrębnie dla każdej szkoły/placówki.

§ 3. 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Ostródzki.

2. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienione w ust. 1, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Ostródzkiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez Powiat Ostródzki, w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że uczestniczył on w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

3. W przypadku, gdy Powiat Ostródzki nie prowadzi szkoły danego typu i rodzaju, szkoły, o których mowa w ust. 2 otrzymają na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

4. Przez najbliższy powiat należy rozumieć powiat sąsiadujący i graniczący z Powiatem Ostródzkim, którego siedziba organu wykonawczego jest najbliżej siedziby organu wykonawczego Powiatu Ostródzkiego.

5. W przypadku, gdy powiat o którym mowa w ust. 4 nie prowadzi szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez kolejny najbliższy powiat, o którym wiadomo, że prowadzi szkołę publiczną danego typu i rodzaju.

6. W przypadku uczniów, o których mowa w ust. 2, dotacja naliczana jest na każdego ucznia wskazanego we wniosku, o którym mowa w § 2, z tym, że rozliczenie liczby uczniów, którzy faktycznie uczestniczyli w co najmniej 50 % zajęć w poprzednim miesiącu następuje na podstawie informacji miesięcznej o liczbie uczniów/ wychowanków, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Jeśli liczba uczniów, którzy spełnili obowiązek uczestnictwa w poprzednim miesiącu jest mniejsza, niż podana według stanu na 1 dzień danego miesiąca, udzielona dotacja ulega pomniejszeniu stosownie do spełnienia warunku faktycznego uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu.

7. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Ostródzki, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi - w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

8. Do czasu otrzymania przez Powiat Ostródzki od ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja, o której mowa w ust. 1 i ust. 8, udzielana będzie w oparciu o podstawę obliczania tej dotacji w roku poprzednim.

9. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 9, dokonane zostanie przeliczenie wysokości udzielonej dotacji.

10. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

11. W przypadku, gdy po przeliczeniu dotacja przysługiwać będzie w wysokości innej niż wypłacona, różnica zostanie wyrównana przy wypłacie kolejnej raty dotacji, nie wcześniej jednak, niż po dokonaniu zmian w budżecie powiatu.

12. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych o których mowa w ust. 2, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się:

1) w kwietniu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu kwietniu,

2) w czerwcu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu czerwcu.

13. Dotacje o których mowa w ust. 12 stosuje się odpowiednio do uczniów szkół określonych w ust. 1, z tym, że nie dotyczy ich wymóg osiągnięcia określonej frekwencji.

§ 4. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej, o której mowa w § 3 ust. 6, według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca oraz miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia lub wychowanka, z uwzględnieniem § 3 ust. 2 w zakresie dotyczącym uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub placówki, wskazany przez osobę prowadzącą, w 12 ratach, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 6. Organ dotujący ma prawo dokonywania korekty kwot dotacji w przypadku zmiany wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Ostródzkiego otrzymywanej na dany rok budżetowy.

§ 7. 1. Osoba prowadząca jest obowiązana sporządzić i przekazać organowi dotującemu, nie później niż w ciągu 7 dni po upływie każdego miesiąca, rozliczenie dotacji na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji za okres roczny dokonuje się w terminie do 15 stycznia następnego roku na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki osoba prowadząca przekazuje rozliczenie rat dotacji w terminie 7 dni od daty likwidacji na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny likwidowanej szkoły lub placówki dokonuje się w ciągu 15 dni od daty likwidacji na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, o której mowa w § 3, zarządza Starosta Ostródzki, określając: kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres i czas jej trwania, okres objęty kontrolą oraz sposób przeprowadzenia.

2. Kontroli dokonują imiennie upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

3. Kontrola może być przeprowadzona:

1) okresowo - w ciągu roku, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej szkołę lub placówkę,

2) doraźnie - w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Kontrolę, o której mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się po uprzednim, co najmniej 7-dniowym pisemnym powiadomieniu osoby prowadzącej o zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu kontroli.

5. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów, wychowanków będącej podstawą naliczenia dotacji, o której mowa w § 4,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,

3) dokumentację potwierdzającą wykorzystanie dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

6. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

7. Osoby uprawnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli.

8. Wyniki kontroli przedstawia się w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu, a otrzymują go kontrolowany i kontrolujący.

9. Osoba prowadząca kontrolowaną szkołę lub placówkę może złożyć do Starosty Ostródzkiego pisemne zastrzeżenia do protokołu kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

10. Na podstawie protokołu kontroli, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i zalecenia kierowane do organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

11. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 9. Powiat Ostródzki nie udziela dotacji szkołom niepublicznym nieposiadającym uprawnień szkoły publicznej oraz placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10 ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem § 3 ust. 11.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostródzie.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXVI/ 194/ 2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2013 r., poz. 1088).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Wanda Łaszkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/214/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Ostródzkiego


CZĘŚĆ I - DANE O OSOBIE PROWADZĄCEJ

1. Wnioskodawca: Osoba prawna ? Osoba fizyczna ?

2. Nazwa osoby prowadzącej

3. Siedziba osoby prowadzącej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

4. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji:

Numer rachunku bankowego

Nazwa banku:

5. Dane o osobie reprezentującej osobę prowadzącą szkołę / placówkę

Imię i nazwisko:

Tytuł prawny / pełniona funkcja:

CZĘŚĆ II - DANE O SZKOLE / PLACÓWCE

1. Nazwa szkoły / placówki:

2. Adres szkoły / placówki:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

3. Pozostałe dane:

NIP

REGON

4. Dane kontaktowe:

Telefon stacjonarny:

Telefon komórkowy:

Adres e-mail:

5. Typ szkoły / placówki:

liceum ogólnokształcące:

technikum:

liceum profilowane:

technikum uzupełniające:

liceum uzupełniające:

zasadnicza szkoła zawodowa:

szkoła policealna:

internat:

placówka - wymienić:

6. System kształcenia:

szkoła dla młodzieży:

szkoła dla dorosłych:

dzienna:

wieczorowa:

zaoczna:

CZĘŚĆ III - DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW/ WYCHOWANKÓW

1. Dane o planowej liczbie uczniów/ wychowanków szkoły / placówki na rok ............................

Liczba uczniów /

wychowanków:

Liczba dzieci, które będą objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

2. Uwagi (pole nieobowiązkowe):

………………………………… ……………………………………………………..

(miejscowość, data) (czytelny podpis wraz z pieczątką imienną osoby składającej wniosek)

POUCZENIE:

1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji.

2. W przypadku zmian danych dotyczących: adresu osoby prowadzącej szkołę / placówkę, numeru konta bankowego, numeru telefonów, adresu e-mail podanych we wniosku, należy pisemnie poinformować Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

3. W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek, wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

Uwaga: W zaznaczonych polach należy wstawić X (w wybranym miejscu) lub wpisać odpowiednie dane / wartości.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/214/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Informacja miesięczna o liczbie uczniów/ wychowanków


1. Dane o osobie prowadzącej:

Nazwa:

Adres:

2. Dane o szkole / placówce:

Nazwa:

Adres:

3. Liczba uczniów/ wychowanków wg stanu na 1 dzień roboczy miesiąca .......................................

Dzień

Miesiąc

Rok

Liczba uczniów / wychowanków

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

4. Liczba uczniów w poprzednim miesiącu, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych (dotyczy szkół wymienionych w § 3 ust. 2):

Liczba uczniów podanych wg stanu na 1 dzień poprzedniego miesiąca (nie dotyczy informacji składanej we wrześniu oraz miesiącu rozpoczynającym działalność szkoły / placówki), którzy spełnili obowiązek uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu:

Uwaga: W zaznaczonych polach należy wpisać odpowiednie dane / wartości.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/214/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Miesięczne rozliczenie wykorzystania dotacji


1. Dane o osobie prowadzącej:

Nazwa:

Adres:

2. Dane o szkole / placówce:

Nazwa:

Adres:

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji za miesiąc: ………………….. w roku: ……………….

Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Ostródzkiego w miesiącu rozliczeniowym została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących wymienionej szkoły / placówki:

LP

Wyszczególnienie

Kwota w PLN

1

Kwota otrzymanej dotacji

2

Kwota wydatkowana

(wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki)

………………………………… ……………………………………………………..

(miejscowość, data) (czytelny podpis wraz z pieczątką imienną osoby składającej wniosek)

Termin składania rozliczenia: do 7 dnia po upływie każdego miesiąca udzielenia dotacji / 7 dni od daty likwidacji szkoły / placówki.

Uwaga: W zaznaczonych polach należy wpisać odpowiednie dane / wartości.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/214/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji


1. Dane o osobie prowadzącej:

Nazwa:

Adres:

2. Dane o szkole / placówce:

Nazwa:

Adres:

3. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji:

Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Ostródzkiego w roku: …….…….. w wysokości: ……...…………… PLN

została wykorzystana w danym roku na pokrycie wydatków bieżących wymienionej szkoły / placówki.

LP

Wyszczególnienie

Średnioroczna

z 12 miesięcy okresu rozliczeniowego

Kwota w PLN

1.

Liczba uczniów / wychowanków:

X

2.

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

X

3.

Kwota otrzymanej dotacji:

X

4.

Kwota wydatkowana (wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki)

X

………………………………… ……………………………………………………..

(miejscowość, data) (czytelny podpis wraz z pieczątką imienną osoby składającej wniosek)

Termin składania rozliczenia: do 15 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji / w ciągu 15 dni od daty likwidacji szkoły / placówki.

Uwaga: W zaznaczonych polach należy wpisać odpowiednie dane / wartości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »