| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/192/13 Rady Gminy Dywity

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567, zm. Z 2013, poz. 153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, z 2013, poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, Rada Gminy Dywity uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity


Renata Kaszubska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/192/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DYWITY

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.).

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) prowadzenie zbierania odpadów lub we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów i przekazywanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w sposób opisany w regulaminie z podziałem na następujące rodzaje odpadów:

a) papier, tektura, metal, opakowania wielomateriałowe,

b) szkło,

c) tworzywo sztuczne (w tym opakowania),

d) zużyte baterie i akumulatory,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe,

g) zużyte opony,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i) odpady zielone,

j) przeterminowane leki i chemikalia (farby, oleje odpadowe, rozpuszczalniki, itd.)

2) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym;

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów do pojemników i worków służących do ich gromadzenia oraz wskazanie miejsca odbioru tych odpadów podmiotowi uprawnionemu;

4) zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym regulaminie;

5) przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie w sposób opisany w niniejszym regulaminie w terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w miejscach:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w pojemniki na odpady zmieszane o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się tych odpadów z nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zbierają odpady wyselekcjonowane:

- do worków - w zabudowie jednorodzinnej,

- do kontenerów- w zabudowie wielorodzinnej.

3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewni odbierający odpady na koszt właściciela nieruchomości.

§ 6. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą z nieruchomości od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zmieszane odpady komunalne, odpady zebrane selektywnie, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z § 12 ust. 4-5 niniejszego regulaminu.

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) kosze uliczne o pojemności 30 l- 120 l ,

2) pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej o pojemności min. 110 l,

3) kontenery na odpady zmieszane w zabudowie wielorodzinnej o pojemności min. 600 l,

4) worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie o pojemności 30 l-120 l.

5) kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki (w przypadku zabudowy wielorodzinnej) opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych o pojemności min 600 l.

2. Selektywnie zbierane odpady należy gromadzić odpowiednio do worków lub pojemników w następujących kolorach:

a) niebieskim - przeznaczonym na papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe: gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, karton i tekturę, książki, metal, aluminium; opakowania wielomateriałowe, wielomateriałowe kartony po napojach,

b) zielonym - przeznaczonym na opakowania szklane: słoiki i butelki szklane po napojach i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach;

c) żółtym - przeznaczonym na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania po kosmetykach, plastikowe zakrętki, foliowe i plastikowe torebki, worki, reklamówki.

3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika dokonującego zbiórki odpadów, nieprawidłowości w zawartości selektywnie zebranych odpadach, zostaną one zabrane jako odpady zmieszane.

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, uwzględniającą następujące normy:

1) dla gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 4 osób należy przewidzieć pojemnik na odpady o pojemności 110 l - 120l,

2) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 8 osób mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności 110-120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) gospodarstwa domowe liczące powyżej 8 osób mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych w pkt 1 i 2,

4) właściciele lub użytkownicy zabudowy wielorodzinnej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu odpadów, biorąc pod uwagę normy zapisane w pkt 1,

5) właściciele lub użytkownicy budynków użyteczności publicznej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normy dostosowane do co najmniej dwutygodniowego cyklu odbioru, minimum:

a) dla szkół wszelkiego typu - 6 l/ miesiąc na każdego ucznia i każdego pracownika,

b) dla żłobków i przedszkoli - 6 l/ miesiąc na każde dziecko i każdego pracownika,

c) dla lokali handlowych co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal,

d) dla zakładów usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych i biurowych - pojemnik min 110 l na każdych 10 pracowników,

e) dla ośrodków wypoczynkowych, hoteli, itp. - min 40 l/ miesiąc na każde łóżko.

6) właściciele lub użytkownicy ogródków działkowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normy dostosowane do cyklu odbioru, tj. min:

- w okresie od 1 marca do 31 października - 80 l miesięcznie na działkę,

- w pozostałym okresie- 20 l/ miesięcznie na działkę.

§ 9. Zasady rozmieszczania pojemników, kontenerów i worków przeznaczonych do zbierania odpadów oraz usytuowania kompostowników do zbierania odpadów ulegających biodegradacji:

1. Na terenie nieruchomości pojemniki, kontenery na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, widocznym, na wyrównanej powierzchni, dostępnym dla podmiotu wywożącego odpady, bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

2. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawiać na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej lub w miejsce wyznaczone przez zarządcę nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej w terminach zgodnych z harmonogramem wywozu.

3. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki autobusowe, są przez właścicieli nieruchomości obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne.

4. Odbiorowi podlegają tylko te odpady, które zostały przygotowane i wystawione prawidłowo, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, odpady wystawione w innych miejscach nie zostaną odebrane.

5. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele lub użytkownicy nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika. Umiejscowienie kompostownika winno być nieuciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

§ 10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników, kontenerów w odpowiednim stanie sanitarnym. Dezynfekować pojemniki, kontenery co najmniej raz na kwartał, a w okresie letnim zwiększyć częstotliwość dezynfekcji oraz dezynfekować pojemniki każdorazowo po stwierdzeniu takiej konieczności. Naprawa lub konserwacja, nie rzadziej niż raz na rok. Usługi te może wykonywać na zlecenie podmiot uprawniony.

§ 11. Zabezpieczenie worków, pojemników oraz kontenerów przed zwierzętami i innymi czynnikami mogącymi doprowadzić do ich uszkodzenia oraz zanieczyszczenia terenu leży po stronie właściciela nieruchomości do momentu zabrania ich przez podmiot uprawniony.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia odpadów, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Odbieranie odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się raz na dwa tygodnie. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów na ziemię.

3. Na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy odbiór odpadów zapewniają właściciele nieruchomości poprzez zawarcie umowy z odbiorca odpadów.

4. Na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy odpady będą odbierane przez podmiot wyłoniony przez Gminę z następującą częstotliwością:

1) odpady zmieszane:

a) przynajmniej raz na miesiąc w zabudowie jednorodzinnej,

b) przynajmniej raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej.

2) odpady zbieranie selektywnie:

a) przynajmniej raz w miesiącu budynki jednorodzinne,

b) przynajmniej raz na dwa tygodnie budynki wielorodzinne.

5. Meble, inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą minimum raz w roku w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odbiór następować będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Dywity, opublikowanym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dywity oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się w wytypowanych przez gminę miejscach. Wykaz miejsc dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dywity oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano- architektonicznej będą odbierane po okazaniu dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Do Punktu dostarczyć można również chemikalia i zużyte opony.

8. Odpady zielone powstające w gospodarstwach domowych można dostarczyć do wyznaczonych Punktów Odbioru Odpadów Zielonych. Punkty te będą czynne w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada.

9. Butelki typu PET- można składować w wyznaczonych miejscach, w każdej miejscowości Gminy- do pojemników siatkowych, stanowiących uzupełniający element systemu selekcji odpadów.

10. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zostanie opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dywity oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Ze względu na ograniczoną pojemność zbiorników do zbierania nieczystości ciekłych i procesy technologiczne oczyszczania ścieków, zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane z częstotliwością nie rzadszą niż raz na trzy miesiące.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 14. 1. Zorganizowany przez Gminę system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniać ma w szczególności:

1) dążenie do objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców,

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska,

3) zebrane odpady komunalne powinny być zagospodarowane zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego przez utrzymywane zwierzęta.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się tych zwierząt.

3. Właściciele nieruchomości są obowiązani do oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której trzymane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

4. Zniszczenia mienia spowodowane przez zwierzęta domowe ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.

§ 16. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

w odniesieniu do psów:

a) wyposażenie psa w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec;

b) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa agresywnego- także w nałożonym kagańcu.

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci.

3. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór;

b) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

c) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być usuwane do pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 7.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

2. Odstępstwa od warunków wymienionych w ust. 1 dopuszczalne są tylko w wypadku:

1) istniejących gospodarstw rolnych;

2) gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz wójt.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla odpadów.

4. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości niezabudowanej oraz 20 m od granicy nieruchomości zabudowanej.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich ma obowiązek przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią.

3. W odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, obowiązek o którym mowa w ust.1 winien być realizowany w miarę potrzeby.

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej takie jak: placówki służby zdrowia, oświaty, zbiorowego żywienia, gospodarki odpadami, przechowywania i handlu artykułami rolno- spożywczymi. Deratyzację w tych obiektach należy przeprowadzać w terminach od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada.

5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznakowania miejsc wyłożenia środka zwalczającego gryzonie, napisem "uwaga trucizna".

7. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »