| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/244/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 , poz.220 i Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 , poz.1568; z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 i 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.441 i Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128r. i Nr 181, 13371; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218; z 2008r. Nr 180 , poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,poz.1241; z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i 146 i Nr 40, poz.230 i Nr106 , poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113 i Nr 117 poz.679 i Nr 134 , poz. 777 i Nr 149 , poz. 887 i Nr 217 , poz. 1281 ; z 2012r. poz.567 oraz z 2013r. poz. 153)oraz art. 6 ust 2 i ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Z 2012 . poz 391, poz. 951, z 2013r. poz. 21 ) Rada Miejska w Lidzbarku uchwala co następuje :

§ 1. 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy , za usługi odbierania odpadów komunalnych w następujących wysokościach brutto za jednorazowy wywóz :

1) za pojemnik o objętości 110 l - 24 zł.

2) za pojemnik o objętości 120 l - 26,5 zł

3) za pojemnik o objętości 240 l - 50 zł.

4) za pojemnik o objętości 360 l - 55 zł.

5) za pojemnik o objętości 1100 l - 150 zł.

6) za pojemnik o objętości 5000 l ( KP 5) - 715 zł.

7) za pojemnik o objętości 7000 l ( KP 7)- 1100 zł

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny , górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust 1 ustala się w wysokości brutto za jednorazowy wywóz :

1) za pojemnik o objętości 110 l 14 zł.

2) za pojemnik o objętości 120 l 16 zł.

3) za pojemnik o objętości 240 l 28 zł

4) za pojemnik o objętości 360 l 40 zł.

5) za pojemnik o objętości 1100 l 120 zł

6) za pojemnik o objętości 5000 l ( KP 5) 545 zł

7) za pojemnik o objętości 7000 l ( KP 7) 763 zł.

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 20 zł. za 1 m 3

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 4. Traci moc uchwała NrXXXVI/323/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »