reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/145/13 Rady Gminy Piecki

z dnia 13 maja 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Piecki przy ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki w terminie:

1) do 31 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu następujących warunków i trybu:

1) formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Gminy Piecki, w wymaganym formacie elektronicznym - XML, który jest zgodny ze schematami publikowanymi w Cyfrowym Urzędzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

2) składanie deklaracji drogą elektroniczną odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Piecki;

3) deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.).

§ 3. Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1 jest:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy spokojnej starości,

b) zakłady karne,

c) domy dziecka,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie,

3) oświadczenie o nieobecności mieszkańca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Brodzik


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/145/13
Rady Gminy Piecki
z dnia 13 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama