reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/196/2013 Rady Gminy Elbląg

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do niniejszej uchwały, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

§ 2. 1. Ustala się, że pierwszą deklarację właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Elbląg w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. Właściciel nieruchomości składa deklarację w fromie papierowej lub elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym.

3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Elbląg nową deklarację uwzględniającą zmiany, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tej zmiany.

§ 3. Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1. dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności: domy spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, jednostki wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;

2. dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie;

3. oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania;

4. kopia faktury za zużytą wodę.

§ 4. 1. Deklarację w formie elektronicznej składa się za pośrednictwem platformy ePUAP [zakładka: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu, Urząd Gminy Elbląg, Elbląg (miasto)].

2. W celu skorzystania z usługi elektronicznej, należy posiadać indywidualne darmowe konto użytkownika na platformie ePUAP.

3. Deklaracja wysyłana poprzez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Elbląg musi zostać podpisana podpisem elektronicznym.

4. Rodzaje podpisu elektronicznego:

a) kwalifikowany podpis elektroniczny;

b) darmowy podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

5. Wzór deklaracji w formie załącznika jest zamieszczony na stronie www.gminaelblag.pl
oraz http://bip.warmia.mazury.pl/elblag_gmina_wiejska/ .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXII/159/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (opubl. w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012r. poz. 3675).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg


Wojciech Jezierski


Załącznik do Uchwały Nr XXV/196/2013
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama