reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/195/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć zasady i tryb udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marcin Deja


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/195/2013
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zasady i tryb udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie mogą być udzielone dotacje celowe na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) znajduje się na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,

2) wpisany jest do rejestru zbytków.

2. Z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku finansowane mogą być nakłady obejmujące:

1) sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4) wykonanie projektu budowlanego,

5) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

6) remont zabytku,

7) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych.

§ 2. 1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo trwałego zarządu.

2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

§ 3. 1. Dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 100% ogółu nakładów na te prace lub roboty.

2. W przypadku gdy beneficjent na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 4. 1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,

2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,

3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,

4) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,

5) wskazanie celu, na który ma być przekazana dotacja,

6) termin zakończenie prac objętych wnioskiem.

2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 ze zm.).

3. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane podmiotu z ust.2 dokonywane jest zgodnie z niniejszymi zasadami oraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 5. Wnioski o udzielenie dotacji należy kierować do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy, w którym udzielona ma zostać dotacja. Termin nie dotyczy wniosków składanych w 2013 roku.

§ 6. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,

2) kwotę dotacji oraz termin i tryb jej przekazania,

3) sposób rozliczenia dotacji,

4) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

5) zobowiązanie do przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

§ 7. 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania i rozliczenia finansowego dotacji w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

2. Sprawozdanie z prac objętych dotacją musi zawierać:

1) opis zadania objętego dotacją,

2) oryginały rachunków lub faktur do wglądu wraz z poświadczonymi za zgodność ich kopiami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama