reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36 909 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35 160 841 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 748 224 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 436 930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 062 325 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 374 605 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 5 292 905 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości 81 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 316 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 527 865 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 2 118 000 zł,

2) wolnych środków w wysokości 409 865 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 308 983 zł, rozchody w wysokości 781 118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 118 000 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 195.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm)

1) dochody w wysokości 355.000 zł

2) wydatki w wysokości 355.000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 299 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 86 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,

- przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2012 r. - przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu gminy Lidzbark na 2012r.

Budżet Gminy Lidzbark na 2012rok zakłada:
Wysokość dochodów w kwocie 36.909.065 zł, co stanowi 99,8% przewidywanego wykonania dochodów roku 2011.
Wysokość wydatków w kwocie 39.436.930 zł, co stanowi 107,2% przewidywanego wykonania roku 2011 r. i obejmują:

1. Wydatki bieżące 34.062.325,- z tego:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.538.754,-

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 8.343.018,-

3) Dotacje na zadania bieżące 1.063.767,- w tym:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 185.000,-

- dotacje dla gminnych instytucji kultury 659.718,-

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 215.249,-

- dotacja dla powiatu 3.800,-

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.577.143,-

5) Programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 95.643,-

6) Wydatki na obsługę długu 444.000,-

2. Wydatki majątkowe 5.374.605,- w tym:

a) wydatki inwestycyjne 5.292.905,-

b) pozostałe wydatki majątkowe 81.700,- z tego

- wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70.000,-

- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 11.700,-

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.527.865,- który zostanie pokryty:

- pożyczka 2.118.000,-

- środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 409.865,-

Przychody budżetowe w wysokości 3.308.983,- w tym:

- zaciągnięta pożyczka 2.118.000,-

- środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 1.190.983,-

Rozchody w wysokości 781.118,- w tym:

- spłata pożyczki 47.774,-

- spłata kredytu 733.344,-

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz wysokość przychodów i rozchodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2012 w wysokości 36.909.065 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie za 2011 r.

Plan na 2012 r.

Wsk.% 3:2

1

2

3

4

I. Podatki i opłaty

8 375 506,00

8 901 002,00

106,3%

1. Od nieruchomości § 0310

3 100 000,00

3 230 200,00

104,2%

2.Rolny § 0320

306 000,00

347 840,00

113,7%

3.Leśny § 0330

299 000,00

311 560,00

104,2%

4. Podatek od środków transportowych § 0340

274 000,00

285 302,00

104,1%

5. Podatek od czynności cywiln. § 0500

152 500,00

152 500,00

100,0%

6. Wpł.z karty podatk. § 0350

9 000,00

9 000,00

100,0%

7. Podatek od spadków i darowizn § 0360

25 000,00

25 000,00

100,0%

8. Opłata od posiadania psów § 0370

1 534,00

1 600,00

104,3%

7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

38 000,00

38 000,00

100,0%

8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

4 170 472,00

4 500 000,00

107,9%

II. Dochody z majątku gminy

615 249,00

755 900,00

122,9%

1. Ze sprzedaży § 0770

67 029,00

221 000,00

329,7%

2. Z dzierżawy § 0750

527 223,00

532 600,00

101,0%

3. Ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

3 288,00

0,00

0,0%

4. Z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760

17 709,00

2 300,00

13,0%

III. Pozostałe dochody

2 071 782,00

1 485 763,00

71,7%

A. Ogółem dochody własne (I+II+III)

11 062 537,00

11 142 665,00

100,7%

IV. Subwencja ogólna

16 221 634,00

17 115 513,00

105,5%

V. Ogółem dotacje, z tego:

8 643 184,86

7 861 070,00

91,0%

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

1 693 459,00

619 750,00

36,6%

w tym: bieżące § 2030

939 059,00

439 000,00

46,7%

inwestycyjne § 6330

754 400,00

180 750,00

24,0%

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom

6 519 580,86

6 588 820,00

101,1%

w tym: bieżące § 2010

6 519 580,86

6 588 820,00

101,1%

3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień

430 145,00

2 500,00

0,6%

w tym: bieżące § 2710 ; § 2020

4 500,00

2 500,00

55,6%

inwestycyjne § 6300; § 6630

425 645,00

0,00

0,0%

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

0,00

650 000,00

0,0%

w tym: bieżące

0,00

0,00

0,0%

inwestycyjne § 6260

0,00

650 000,00

0,0%

B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)

24 864 818,86

24 976 583,00

100,4%

C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

1 028 062,00

789 817,00

76,8%

w tym: bieżące § 2007; § 2009; § 2701

194 374,00

95 643,00

49,2%

inwestycyjne § 6297, 6207

833 688,00

694 174,00

83,3%

D. Środki z innych źródeł

18 440,00

0,00

0,0%

w tym: bieżące § 2007;

18 440,00

0,00

0,0%

DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)

36 973 857,86

36 909 065,00

99,8%

Dochody własne 11.142.665,- w tym:

1) podatki i opłaty 8.901.002,- z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.538.000,-

2) dochody z majątku gminy 755.900,-

3) pozostałe dochody 1.485.763,-

Subwencja ogólna 17.115.513,- w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.994.111,-

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.758.740,-

- część równoważąca subwencji ogólnej 362.662,-

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 619.750,- w tym:

- bieżące: 439.000zł - dotacja celowa na pomoc społeczną

- inwestycyjne: 180.750zł - dotacja celowa z budżetu państwa na budowę Sali sportowej

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 6.588.820,- w tym:

- 105.310,- - dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i 1/2 stanowiska działalności gospodarczej

- 2.510,- - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,

- 6.481.000,- - dotacja celowa na pomoc społeczną,

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst wynoszą 2.500 zł i dotyczą dofinansowania z Powiatu działdowskiego na GEPTA w Kiełpinach.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 650.000,- w tym:

- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie kosztów inwestycji

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 789.817,-

Lp.

Nazwa programu

Nazwa zadania

Plan na 2012 r.

1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość

71.556zł

2

Program Comenius

Uczenie się przez całe życie

24.087zł

3

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa Sali sportowej w Kiełpinach

300.000zł

4

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek

96.308zł

5

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cibórz

165.653zł

6

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urządzenie placów zabaw jako miejsc wypoczynkowych w Bełku, Jamielniku i Wlewsku. Urządzenie boiska sportowego w Bełku oraz remont świetlicy w Jamielniku

132.213zł

RAZEM

789.817zł

Szczegółowo zaplanowane dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2012 r. wynoszą 39.436.930 zł.

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"
Zaplanowano wydatki w wysokości 48.500zł w tym: 8.000zł na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 15.500zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 25.000zł na uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Dłutowo.

Dział 020 "Leśnictwo"
Zaplanowano kwotę 10.000zł na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego.

Dział 600 "Transport i łączność"
W dziale tym na 2012r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.521.500zł, w tym majątkowe 841.000zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 653.500zł. Ponadto planuje się wydatki na:

- obsługę strefy płatnego parkowania w wysokości 12.000zł

- zakup tablic z nazwami ulic 15.000zł.

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 771.000zł.

- pomoc finansową dla powiatu działdowskiego - 70.000zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 "Turystyka"
Zaplanowano kwotę 16.000zł.:

- na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6.000zł

- na zadanie inwestycyjne w wysokości 10.000zł.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 716.050zł w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 38.050zł.

- na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminnego 678.000zł

Dział 710 "Działalność usługowa"
Zaplanowano kwotę 116.700zł w tym:

- na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 70.000,-

- na wyciągi z wykazów zmian gruntowych, wznowienia granic, podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości 45.000 zł

- na utrzymanie cmentarzy 1.700zł

Dział 750 "Administracja publiczna"
Wydatki w wysokości 3.435.215zł zaplanowano na:

1) Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 105.310zł (finansowanie z dotacji celowej)

2) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie - dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 3.800 zł.

3) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - 141.500zł.

4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy - 2.987.771zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.937.771zł obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz samochodów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodów i paliwa. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie.

5) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark - 146.000zł. w tym:

- organizacja Dni Lidzbarka

- organizacja dnia dziecka, mikołajek, itp.

- organizacja pleneru rzeźbiarskiego

- GEPTA w Kiełpinach

- zakup materiałów promocyjnych gminy

- reklama prasowa i multimedialna

- współpraca z zagranicą

- tworzenie i aktualizacja strony internetowej gminy Lidzbark

- nagroda burmistrza w corocznie organizowanym Turnieju Wsi przez MGOK Lidzbark podczas Dni Lidzbarka.

6) Pozostała działalność 50.834zł. Wydatki bieżące na:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 27.900zł.

- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" 22.814zł

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie - 120zł.

Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"
Zaplanowane wydatki w wysokości 2.510,- dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
Zaplanowano kwotę 399.798zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie sprawności bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 184.300zł w tym:

- planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach,

- utrzymanie sprawności samochodów,

- zakup paliwa do samochodów i motopomp,

- zakup węży, ubrań bojowych,

- przegląd sprzętu p.poż.

- bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.

2) utrzymanie Straży Miejskiej 130.298zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zakup umundurowania,

- podróże służbowe i szkolenia

3) Zarządzanie kryzysowe 200zł

4) Monitoring miasta 85.000zł

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"
Zaplanowana kwota w wysokości 67.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat, w tym

- inkaso sołeckie,

- prowizja od opłaty targowej,

- prowizja od opłaty miejscowej,

- prowizja od opłaty za posiadanie psów.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"
Wydatki w wysokości 444.000,- zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na rok 2012.

Dział 758 "Różne rozliczenia"
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 385.000zł w tym:

- rezerwa ogólna 299.000zł

- rezerwa celowa 86.000zł z tego:

a) na zarządzanie kryzysowe 86.000zł

Dział 801 "Oświata i wychowanie"
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.110.779zł z przeznaczeniem na:

1) finansowanie szkół podstawowych na terenie gminy Lidzbark kwota 7.240.857zł w tym:

a) wydatki bieżące 7.169.301zł na utrzymanie szkół, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 71.556zł Na remonty zaplanowano kwotę 46.600zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie 5.000zł

- Szkoła Podstawowa w Kiełpinach 8.000zł

- Szkoła Podstawowa Wąpiersk 3.600zł

- Szkoła Podstawowa w Słupie 20.000zł

- Szkoła Podstawowa w Bryńsku 10.000zł

2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 445.493zł

3) finansowanie przedszkoli 1.531.612zł, w tym:

- wydatki bieżące - 1.521.612zł, z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 215.249 zł. Na remonty zaplanowano kwotę 15.000zł.

- wydatki inwestycyjne - 10.000 zł na plac zabaw

4) finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Starym Dłutowie - 4.377.441 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 4.377.441zł w tym: wydatki w ramach Programu Comenius 24.087 zł - Gimnazjum Lidzbark Na remonty zaplanowano kwotę 30.000zł, w tym:

- Gimnazjum Lidzbark 25.000zł

- Gimnazjum Dłutowo 5.000zł

5) dowożenie uczniów - 861.635 zł Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące, wynagrodzenie kierowców, opiekunów dzieci oraz pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną, odpis na ZFŚŚ, zakup paliwa do autobusów, części zamiennych, biletów miesięcznych, opłaty OC i NW, odpłatność za wynajem autobusów, itp.

6) finansowanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku - 418.878 zł. Wydatki obejmują koszty związane z obsługą administracyjną i finansową szkół w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów oraz usług pozostałych w tym: opłata za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne oraz szkolenie pracowników.

7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69.133 zł

8) Pozostała działalność - 165.730zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - 14.000zł

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 102.300zł

- organizowanie imprez sportowych w szkołach 7.000zł

- środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 22.492zł

- za zanieczyszczenie środowiska 3.378zł

- nagrody DEN Burmistrza 0,2% 15.060zł

- awanse zawodowe nauczycieli (komisje kwalifikacyjne) 1.500 zł.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
Zaplanowana kwota 485.509zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 186.304,-

2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 17.964,-

3) pomoc materialna dla uczniów 30.000,-

4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.841,-

5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli 15.400,-

6) dożywianie najuboższych uczniów 230.000,-

Na działalność oświatową łącznie z działu 801 "Oświata i wychowanie" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano kwotę 15.596.288zł w tym:

1) wydatki bieżące 15.586.288zł

2) wydatki inwestycyjne 10.000zł

Źródła finansowania:

1) Subwencja oświatowa 9.994.111,-

2) Odpłatność za przedszkole 54.945,-

3) Wpływy z usług 367.250,-

4) Wpływy ze szkół podstawowych 2.900,-

5) Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 95.643,-

6) Środki własne z budżetu gminy 5.081.439,-

Razem 15.596.288

Dział 851 "Ochrona zdrowia"
Zaplanowano kwotę 230.000zł z przeznaczeniem na:

1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 20.000zł

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - 175.000zł, w tym:

- 24.000zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie

3) pozostała działalność 5.000zł na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

4) zadanie inwestycyjne 30.000zł (przedstawiono w zał. Nr 3)

Dział 852 "Pomoc społeczna"
Zaplanowano wydatki w wysokości 9.157.383zł z przeznaczeniem na:

1) Domy pomocy społecznej 264.857,- Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.

2) Ośrodki wsparcia 480.000,- Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

3) Rodziny zastępcze 35.292,- Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 6.045.473,- Wydatki finansowane są:

- z dotacji na zadania zlecone w wysokości 5.992.000zł

- ze środków własnych gminy w wysokości 21.973zł.

- dochody związane z realizacją zadań zleconych 20.000zł

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11.500zł

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.000,- Wydatki finansowane:

- z dotacji na zadania zlecone 9.000zł

- z dotacji na zadania własne 11.000zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 300.000,- finansowane:

- dotacja celowa na zadania własne 74.000zł

- środki własne gminy 226.000zł

7) Dodatki mieszkaniowe 401.101,- Wydatki w całości finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

8) Zasiłki stałe 130.000,- Wydatki finansowane są:

- z dotacji na zadania własne 48.000zł

- środki własne gminy 82.000zł

9) Ośrodki pomocy społecznej 767.649,- Wydatki finansowane są z:

- dotacji celowej na zadania własne 153.000zł

- środki własne budżetu gminy 614.649zł

10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 447.011,-

11) Pozostała działalność 266.000,- w tym:

- świadczenia na dożywianie 245.000zł

- świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych 13.000zł

- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8.000zł.

Źródła finansowania pomocy społecznej

1) Dotacja na zadania zlecone 6.481.000,-

2) Dotacja na zadania własne 439.000,-

3) Wpływy z usług 74.800,-

4) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z porozumieniem 11.500,-

5) Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 20.250,-

6) Środki własne budżetu gminy 2.130.833,-

Razem 9.157.383,-

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 4.744.564zł, w tym wydatki z tytułu opłat i kar na kwotę 355.000zł. Wydatki obejmują:

1) Gospodarka odpadami w wysokości 361.372zł, w tym:

a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:

1) na zadania bieżące w wysokości 349.672zł, w tym:

- współfinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 96.000,-

- edukacja ekologiczna 1.500,-

- realizację zbiórki leków przeterminowanych 2.000,-

- spłata kredytu za DAF 14.156,-

- spłata pożyczki na budynek socjalny 16.502,-

- spłata pożyczki na budowę SPO 161.840,-

- zakup worków do selektywnej zbiórki 52.174,-

- wyposażenie sali edukacyjnej 1.000,-

- organizacja biura zarządzania zintegrowanego gospodarką odpadami 4.500,-

2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne "opracowanie dokumentacji" 11.700,- w tym:

- budowę kwatery balastowej w Zakrzewie,

- punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych z kwaterą nr II w Ciechanówku,

- punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych w Nidzicy,

- aktualizację istniejących dokumentacji na rekultywację składowisk,

- opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt (psy-koty).

2) Oczyszczanie miast i wsi 90.000,-

3) Utrzymanie zieleni 93.000,- w tym: nasadzenia drzewek 20.000,-

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg 693.732,- w tym: opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej

5) Pozostała działalność 3.506.460,- w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 316.800zł z przeznaczeniem na pokrycie w szczególności:

1) kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników robót interwencyjnych i publicznych

2) zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych

3) nadzór sanitarny nad targowiskami

4) kosztów utrzymania szaletu

5) odławiania bezpańskich zwierząt

Ponadto planuje się na usuwanie azbestu kwotę 50.000zł.

- wydatki inwestycyjne w wysokości 3.139.660,- zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.256.963zł, w tym:

1) bieżące 717.218zł, z tego:

- dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową - 317.218zł

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową - 342.500zł

- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - 57.500zł.

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 539.745zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.289.459zł w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 632.500,-

- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 534.459,-

- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 112.500,-

- zakup wyposażenia na boiska osiedlowe 10.000,-

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do budżetu na 2012r.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.

Nazwa programu

Nazwa zadania

Dział/Rozdział

Plan na 2012r.

1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość

801/80101

71.556,-

2

Comenius

Uczenie się przez całe życie

801/80110

24.087,-

3

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek

900/90095

137.074,-

4

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cibórz

900/90095

262.671,-

5

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urządzenie placów zabaw jako miejsc wypoczynkowych w Bełku, Jamielniku i Wlewsku. Urządzenie boiska sportowego w Bełku oraz remont świetlicy wiejskiej w Jamielniku.

900/90095

218.810,-

6

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa Sali sportowej w Kiełpinach

926/92601

602.500,-

RAZEM

1.316.698,-

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.719.452zł, tj. 18,2% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2011r., w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup ciężkiego samochodu dla OSP Lidzbark 119.452,-

- kredyt z Banku Millenium w Olsztynie na budowę hali sportowej 6.600.000,-

W roku 2012 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 2.118.000zł ze spłatą w ciągu 8 lat.

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2012r. wynosi 8.056.334zł, tj. 21,8% planowanych dochodów ogółem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama