| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-63(21)/2012/2013/2667/X/KKr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 czerwca 2013r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 30 listopada 2012 r.Lubawskiej Spółki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawie(„Przedsiębiorstwo”),

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy, do dnia 30 czerwca 2014 r.

U Z A S A D N I E N I E:

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/653/2667/U/OT-7/98/MK z dnia 26 listopada 1998 r., zmienioną późniejszymi decyzjami,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/687/2667/U/OT-7/98/MK z dnia 26 listopada 1998 r., zmienioną późniejszymi decyzjami,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (dziesiątej) taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

W trakcie postępowania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE"), wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Ostatecznie dokumenty i wyjaśnienia Przedsiębiorstwo przedłożyło w dniu 10 czerwca 2013 r. W trakcie postępowania administracyjnego, Prezes URE przychylił się trzykrotnie do wniosku Przedsębiorstwa o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wezwania do uzupełnienia wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), zwanej dalej"ustawą - Prawo energetyczne", przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r., Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji"rozporządzeniem taryfowym".

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu Przedsiębiorstwa pokrywającego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło, zwrot z zaangażowanego kapitału oraz planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa i remontów.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja wraz z załącznikiem zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)Lubawska Spółka Komunalna Spółka z o.o. w Lubawie, ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa

2)Wojewoda Warmińsko - Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

3)a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 29 listopada 2012 r.
na rachunek: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
Krystyna Krasodomska
Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku


Lubawska Spółka Komunalna

Spółka z o.o. w Lubawie

ul. Kopernika 65

14-260 Lubawa

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 14 czerwca 2013 r.

nr OGD-4210-63(21)/2012/2013/2667/X/KKr

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2013 r.

SPIS TREŚCI

                                                                                                                                                  strona

CZĘŚĆ  I                                                                                                                                           

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.                                                                                    3             

CZĘŚĆ  II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.                                          4             

CZĘŚĆ  III

Podział odbiorców na grupy.                                                                                                                5

CZĘŚĆ  IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.                                                                                    5             

CZĘŚĆ  V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.                                                                                                  6

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania  cen i stawek opłat.                                                                                                  6

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

  1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 89, poz. 1059);  

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z  2010 r. Nr 194, poz. 1291);

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia  2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lubawie ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa, zwana dalej LSK ;

odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;

zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Określenie źródeł ciepła LSK:

źródło ciepła K-4, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego i biomasy, zlokalizowane w Lubawie przy ul. Warszawskiej,

źródło ciepła K-5, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Żwirki i Wigury.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

LSK prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie udzielonych koncesji  w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/653/2667/U/OT-7/98/MK z dnia 26 listopada 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami,

- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/687/2667/U/OT-7/98/MK z dnia 26 listopada  1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A 4 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-4  dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez LSK,

GRUPA A 5 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-5 dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez LSK.

CZĘŚĆ IV

4.1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

grupa odbiorców

cena za zamówioną            moc cieplną

cena       ciepła

cena nośnika ciepła

stawka opłaty za usługi przesyłowe

stała

zmienna

roczna

rata        miesięczna

roczna

rata             miesięczna

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/GJ

A 4

103 217,70

8 601,48

35,68

11,06

16 759,11

1 396,59

6,13

A 5

  99 553,61

8 296,13

33,77

12,89

19 079,95

1 590,00

6,98

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

l. p.

wyszczególnienie

stawka [zł/mb] netto*

Przyłącze z rur preizolowanych wraz z robotami ziemnymi (odkład stały, wykopy umocnione, zasypka gruntem piaszczystym) i instalacjami.       

Projekt techn. dostarczony przez LSK "Lubawa”

1.

przyłącze  Dn 32

124,45

2.

przyłącze  Dn 40

128,65

3.

przyłącze  Dn 50

133,68

4.

przyłącze Dn 65

147,67

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

  1. niedotrzymania przez LSK standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  2. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
  3. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  4. nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się  postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

LSK wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

PREZES ZARZĄDU

         mgr Sławomir Łątkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »