reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.404.13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 19 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych jego składników związanych z warunkami pracy

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) stwierdzam nieważność uchwały
Nr XXXI/181/2013 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych jego składników związanych z warunkami pracy.

UZASADNIENIE:

Rada Powiatu na sesji w dniu 19 czerwca 2013 r., podjęła uchwałę, o której mowa na wstępie. Przedmiotem uchwały jest "Regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania, a także wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego" dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bartoszycki, stanowiący jej załącznik. Regulamin, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Stosownie do art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.

Organ nadzoru w dniu 15 lipca 2013 r. wszczął postępowanie nadzorcze, dokonując analizy treści załącznika do kwestionowanej uchwały, ustalił, iż;

W treści Regulaminu (…), Rada dokonała regulacji dotyczącej poszczególnych dodatków będących składnikami wynagrodzenia. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o których mowa odpowiednio w rozdziale 3 oraz rozdziale 7, a także w rozdziale 6 dotyczącym wysokości podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, Rada określając procentowo ich wysokość odwołała się "do kwoty bazowej". W treści Regulaminu nie wyjaśniono, co należy rozumieć przez "kwotę bazową", co powoduje, iż nie można ustalić wysokości dodatków, do których ustalenia była zobowiązana Rada Powiatu, na podstawie art. 30 ust. 6 oraz 54 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.

Zgodnie z ustalonymi poglądami doktryny oraz ustaloną linią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego każdy przepis prawny winien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego prawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw. Związana z jasnością precyzja przepisu winna przejawiać się w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych praw, tak by ich treść była oczywista i pozwalała na wyegzekwowanie. Zasada, ta zwana jest zasadą przyzwoitej legislacji, znajdującą oparcie w art. 2 Konstytucji RP. Zapisy Regulamin w jego obecnym brzmieniu, naruszają wyżej powołaną zasadę, nie pozwalają bowiem podmiotom zobligowanym do jego stosowania przyznać nauczycielom przysługujących im, na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Karta Nauczyciela, składników wynagrodzenia.

W związku z tym, iż podjęcie środków nadzorczych, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym tylko wobec postanowień dotyczących rozdziału 3, 6 i 7 spowodowałoby, iż Regulamin w pozostałej części regulowałby jedynie niektóre składniki wynagrodzenia nauczyciela, co pozostaje w sprzeczności z delegacją zawartą w wyżej powołanym art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, zaistniała konieczność stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.

Na marginesie należy wskazać, iż w świetle art. 30 ust. 10 wyżej powołanej ustawy, organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1. Zatem w przypadku niepodwyższania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nie jest konieczna regulacja w tym zakresie, a zapis § 15 Regulaminu jest zbędny.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z powodu jego niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

z up. Wojewody Warmińsko-MazurskiegoJan Maścianica
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama